18.07.2019, 11:54 - Статья

 Балъкъэрым и усакIуэ нэхъыфIхэм я гупсысэр, я цIыхугъэр, я образхэр къызыхахар я лъэпкъым и IуэрыIуатэрщ. Образ щIэщыгъуэхэр, гухэлъ узыIэпы­зышэхэр я нэщэнэщ Зумакуловэ Танзиля и тхыгъэхэми. Абы и усэхэр бзэ куэдкIэ зэрадзэкIащ. Иджы ар хабжэ лъэпкъ куэду зэхэт совет усыгъэм и усакIуэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм. Мы сатырхэр зейр Зумакуловэрщ: 
Къэзылэжьым тхэну 

18.07.2019, 11:44 - Статья

 Къэбэрдей литературэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ 1954 гъэм - дунейм къытехьащ Шортэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» тхыдэ романым и япэ тхылъыр. Роман-эпопеем (тхы­­лъиплI мэхъу) къызэщIеубыдэ XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэ­дзэм щегъэжьауэ 1870 гъэхэм нэс. 

18.07.2019, 11:37 - Статья

 Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ. 

18.07.2019, 11:17 - Статья

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прох­ладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­къипщытащ республикэм и жылагъуэ­хэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

16.07.2019, 12:50 - Статья

 Нэзрэн къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. «Магас» спортым и уардэунэм щызэхуэсащ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зэхьэзэ­хуэм хэта хъыджэбз цIыкIуитIми ди респуб­ликэм медаль зэмылIэужьыгъуэхэр къыхуа­хьащ. 

16.07.2019, 12:45 - Статья

 Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Сабийхэр хъумэным и махуэм» ­хухаха «Спортыр терроризмэм и бийщ» къы­хуеджэныгъэ зиIэ бэнэкIэ хуитымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. 

16.07.2019, 12:36 - Статья

 Урысей гвардием и дзэ­хэмкIэ управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щыIэм къулыкъу щызыщIэхэр иджыблагъэ щыIащ «ЛъагапIэ» санаторэм сабий нэхъ дэхуэхахэм папщIэ къыщызэрагъэпэща «Пэрыт» сменэм зыщызыгъэпсэху цIыкIу­хэм я деж.
 Абыхэм къагъэсэбэп Iэщэ-фащэ, техникэр зыгъэпсэхупIэм и пщIантIэм щагъэлъэгъуащ, апхуэдэу Iэпщэрыбанэ зэуэкIэм щыгъуазэ ящIащ.

16.07.2019, 12:32 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэ­кIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къы­зэIуахащ американ сурэ­тыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэ­ныгъэр.

Последнее


Насып къозыт хуитыныгъэ

 Балъкъэрым и усакIуэ нэхъыфIхэм я гупсысэр, я цIыхугъэр, я образхэр къызыхахар я лъэпкъым и IуэрыIуатэрщ. Образ щIэщыгъуэхэр, гухэлъ узыIэпы­зышэхэр я нэщэнэщ Зумакуловэ Танзиля и тхыгъэхэми. Абы и усэхэр бзэ куэдкIэ зэрадзэкIащ. Иджы ар хабжэ лъэпкъ куэду зэхэт совет усыгъэм и усакIуэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм. Мы сатырхэр зейр Зумакуловэрщ: 
Къэзылэжьым тхэну 
хуиты­ныгъэ 
ХураIэт и щIыхьыр и усыгъэм. 

Зэныбжьэгъугъэр я гъуазэу

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Анжи» (Мэхъэч­къалэ) - 1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэ­гъуэм и 16-м. ЦIыху 400 еплъащ. 
Судьяхэр: Ермаков (Краснодар), Шустров (Крымск), Шипков (Белореченск).
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей (Шаваев, 68), Белоусов, Ольмезов, Тебэрды (Сындыку, 62), Хьэшыр, Салахетдинов, Машэжь, Дэхъу (Iэпщацэ, 46), Апажэ (Ашу, 66), Бацэ. 

Шортэн Аскэрбий щыхьэт тохъуэ

 Къэбэрдей литературэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ 1954 гъэм - дунейм къытехьащ Шортэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» тхыдэ романым и япэ тхылъыр. Роман-эпопеем (тхы­­лъиплI мэхъу) къызэщIеубыдэ XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэ­дзэм щегъэжьауэ 1870 гъэхэм нэс. 

Псом япэ ит

 Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ. 

Беслъэней жылэм и блэкIамрэ и нобэмрэ

 Иужьрей илъэсхэм тхы­дэджхэм, лъахэхутэхэм къэралым и къалэхэм, ­къуажэхэм я тхыдэр джы­ным нэхъ жыджэру гулъы­тэ хуащI хъуащ. Жылагъуэ щхьэхуэхэм я къекIуэ­кIы­кIар зэхуэхьэсыжынымкIэ, ар утыку къихьэжынымкIэ Iуэхугъуэ пыухыкIахэр щы­зэфIагъэкIащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэми. Апхуэдэ зы лэжьыгъэш­хуэщ иджыблагъэ абы къыщыдэкIа «Аул Бесланей. История и современность» тхылъыр. Ар и IэдакъэщIэкIщ Гуманитар къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым тхыдэмрэ археологиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэ­жьакIуэ пажэ, тхыдэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат Къардэн Асият. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 18, махуэку

Зи щхьэр тхъуа волонтёрхэм я япэ центр Налшык къыщызэIуахащ

 «ГукIэ щIалэхэр» зыфIаща щIыналъэ центр Налшык къалэм щылажьэу хуежьащ. Абы и къалэн нэхъыщхьэр зи ныбжьыр хэкIуэтахэм ящыщу нэхъыбэ волонтёр лэжьыгъэм къыхэшэнырщ, социальнэ проект пыухыкIахэр гъэзэщIэнырщ. Мы центрыр къызэIухынымкIэ сэбэп хъуащ нэхъыжьхэм ящыщу жыджэрагъ зыхэлъ ди волонтёрхэр «ЩIэблэхэм я гукъинэ» урысейпсо конкурсым зэрыщытекIуар. Абы кърихьэлIауэ щытащ къэралым и щIыналъэу 65-м я лIыкIуэхэр.

КIуэкIуэ Казбек къипщытащ гъуэгущIэхэр, транспорт зэхэкIыпIэхэр зэращIыр

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прох­ладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­къипщытащ республикэм и жылагъуэ­хэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

Сэралъп Олег и гъэсэнхэр

 Нэзрэн къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. «Магас» спортым и уардэунэм щызэхуэсащ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зэхьэзэ­хуэм хэта хъыджэбз цIыкIуитIми ди респуб­ликэм медаль зэмылIэужьыгъуэхэр къыхуа­хьащ. 

«Псыкуэдым» куэдыIуэ къыхудагъэкI

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм зэгуэрым лъэ быдэкIэ къыхыхьа Псы­куэд къуажэм и командэр иджы къып­хуэ­цIыху­жынкъым.
  Мыгъэрей зэхьэзэхуэм и закъуэ «Псыкуэдыр» плIэнейрэ бжыгъэ зэгуэткIэ къыщыхагъэщIащ. Иужьу Прохладнэ щыIэу щIыпIэ «Энергетик»-р 12:0-у къы­зэрытекIуар 2019 гъэм екIуэкI зэпеуэм и рекордщ. Ику иту псыкуэддэсхэм зэ­Iу­щIэ къэс топитхум щIигъу къыщыхудагъэкI. Апхуэ­дэурэ екIуэкIмэ, гуп нэхъыщхьэм щащIэн щыIэу къыщIэкIынукъым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS