22.10.2020, 13:19 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и медицинэ IэнатIэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 72-м иту дунейм ехыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, узыншагъэр хъумэнымкIэ Урысейм и отличник, Респуб­ликэ сабий клиникэ сымаджэщым и неврологие ­къудамэм и унафэщI Урыс­мамбэт Гъумар Нуралий и къуэр. 

22.10.2020, 13:15 - Статья

Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитым­кIэ 2020 гъэм и чемпионатыр Наро-Фоминск къалэм иджыб­лагъэ­ щекIуэкIащ. Абы къыщыхэжаныкIахэщ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ БищIо Тимуррэ. 

22.10.2020, 13:13 - Статья

Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и участковэ уполномоченнэ полицэм и лейтенант нэхъыжь Лу Руслан Iэ нэхъыбэ хуаIэтащ интернет-щIэупщIэныгъэ щрагъэкIуэкIым. 

22.10.2020, 12:23 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная вол­на-2020» V дунейпсо му­зыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшы­нэ» унэтIыныгъэмкIэ­ ды­щэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэ­сым хыхьэ Елбыргъан ­къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.

22.10.2020, 12:18 - Статья

Компьютерхэмрэ жып телефонхэмрэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егу­псыс зэпытщ а ­Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ ­щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм.

22.10.2020, 12:12 - Статья

Налшык щекIуэкIащ ­къалэхэр зегъэужьыным елэжь IэщIагъэлIхэм пап­щIэ къызэрагъэпэща «Го­ро­дские практики» прог­раммэр.

22.10.2020, 11:58 - Статья

Бахъсэн районым и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и ­къуэдзэхэмрэ щIыпIэ администрацэм и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. 

22.10.2020, 11:15 - Статья

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэ­кIуэ­кIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр ­къы­зэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэ­ры­пэ­щIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэ­кIэ­лъы­зыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Последнее


Аруан щIыналъэм икIахэр къыхожаныкI

Жэпуэгъуэм и 9-10 махуэхэм Ивановэ областым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIыналъэхэм зэдай ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ ин. Къэралым и щIыпIэ куэдым икIа цIыхуи 120-м щIигъу абы хэтащ.
Нарткъалэ и спорт еджапIэ №1-м и гъэсэнхэм зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэ­гъуащ. Абыхэм бжьыпэр щаубыдащ хьэлъагъищым, тхум домбеякъ медалхэр щызыIэрагъэхьащ.

Урысмамбэт Гъумар Нуралий и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и медицинэ IэнатIэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 72-м иту дунейм ехыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, узыншагъэр хъумэнымкIэ Урысейм и отличник, Респуб­ликэ сабий клиникэ сымаджэщым и неврологие ­къудамэм и унафэщI Урыс­мамбэт Гъумар Нуралий и къуэр. 
Урысмамбэтыр Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм 1948 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м къыщалъхуащ. Лъэпкъ зэ­ныбжьэгъугъэм и орденыр зыхуагъэфэща Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Лечебное дело» къудамэр 1978 гъэм къиухащ. 

Урышымрэ БищIомрэ я зи чэзу ехъулIэныгъэхэр

Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитым­кIэ 2020 гъэм и чемпионатыр Наро-Фоминск къалэм иджыб­лагъэ­ щекIуэкIащ. Абы къыщыхэжаныкIахэщ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ БищIо Тимуррэ. 

Лейтенант нэхъыжь Лу Руслан Къэбэрдей-Балъкъэрым и «ЦIыхубэ участковэщ»

Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и участковэ уполномоченнэ полицэм и лейтенант нэхъыжь Лу Руслан Iэ нэхъыбэ хуаIэтащ интернет-щIэупщIэныгъэ щрагъэкIуэкIым. 
Лу Руслан къэрал кIуэцI органхэм илъэс пщыкIутху хъуауэ хэтщ. Полицэм и участковэ уполномоченнэ IэнатIэм 2017 гъэм щыщIэдзауэ пэрытщ. И нэIэм щIэт Жэнхъуэтекъуэ къуажэм пщIэрэ нэмысрэ щиIэщ. Ар щIэх-щIэхыурэ цIыхухэм яхуозэ, хабзэр хъумэнымкIэ псалъэмакъ щхьэпэхэр ядрегъэкIуэкI. 

Хуэдж Альбинэ пашэ мэхъу

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная вол­на-2020» V дунейпсо му­зыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшы­нэ» унэтIыныгъэмкIэ­ ды­щэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэ­сым хыхьэ Елбыргъан ­къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.
Налшык щекIуэкIа зэ­хьэзэхуэм Хуэдж Альбинэ и закъуэу щигъэ­зэщIа абазэ уэрэдитхур къэпщытакIуэхэм ягу ды­хьащ икIи пшынауэм и ехъулIэныгъэхэр къалъытащ. Пшынауэ Iэзэм мы гъэм зыкъыщигъэлъэгъуащ Новосибирск къалэм, Абхъаз Республикэм къыщызэрагъэпэща зэпеуэхэми. 

Псоми зэдай адыгэбзэ

Компьютерхэмрэ жып телефонхэмрэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егу­псыс зэпытщ а ­Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ ­щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм. А ­мурадым хуэу­нэтIа гупыж гъэщIэгъуэнхэр къызы­къуихыну хунэсащ «Псоми ­зэдай адыгэбзэ» («Черкесский язык ­   для всех») проектымкIэ дызэрыт илъэсым утыку къихьа бахъсэн пщащэ Хьэщэ Альбинэ.

Къалэр зэрырагъэфIэкIуэнум йогупсыс

Налшык щекIуэкIащ ­къалэхэр зегъэужьыным елэжь IэщIагъэлIхэм пап­щIэ къызэрагъэпэща «Го­ро­дские практики» прог­раммэр.
Ар Архитекторы.рф программэм и Iыхьэщ икIи ДОМ.РФ-мрэ «Стрелка» ­институтымрэ Урысей Федерацэм и Правительствэм­рэ Ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ IэнатIэмкIэ министерствэмрэ я дэ­­Iэ­пы­къуэгъуу ирагъэкIуэкIащ. Налшык щыIа еджэныгъэхэр къызэригъэпэщащ «Арт-зал Платформа» къэ­рал IуэхущIапIэм Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэр и щIэгъэкъуэну. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 22, махуэку

Сабийхэр узыншэу, шынагъуэншэу псэун папщIэ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм дэт еджапIэхэм щIэсхэм иджыблагъэ яIущIащ полицэм, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм, муниципальнэ властым я лIыкIуэхэр икIи ныбжьыщIэхэм епсэлъылIащ афияным зэраныгъэу къишэм, абы зыщыхъумэн зэры­хуейм теухуауэ.

Жэуаплыныгъэ зыхагъэлъыну къыхуреджэ

Бахъсэн районым и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и ­къуэдзэхэмрэ щIыпIэ администрацэм и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. 

Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ къэрал программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ къуажэхэм зэрыщагъэзащIэм. Балъкъыз Артур абыхэм ягу къигъэкIыжащ илъэсым и кIэм ирихьэлIэу зэфIагъэкIа Iуэхухэм япкъ иткIэ я лэжьыгъэр къызэрапщытэнур. Iэтащхьэм псори къыхуриджащ я къалэнхэр жэуаплыныгъэ яхэлъу ягъэзэщIэну.

 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS