19.09.2019, 15:43 - Статья

 ЩIыналъэм, республикэм, къэралым текIуэныгъэхэр къыщихьурэ лъэбакъуэ зырызурэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам ираджэным хуэкIуащ напIэзыпIэм зридзрэ и хьэрхуэрэгъур зэрыхигуэм папщIэ иужькIэ «къэбэрдей къаплъэн» зыфIаща Джэду Аниуар. Апхуэ­дэ дзыхь къезыгъэзахэри щIегъуэжакъым. 2010 гъэм щегъэжьауэ абы ди къэралми лъэпкъми я пщIэр иIэт зэпытурэ екIуэкIащ.

19.09.2019, 14:56 - Статья

 2016 гъэм адыгэм ди пщIэр аргуэру лъагэу Iэта хъуащ. Бразилием и Рио-де-Жанейрэ къалэм щызэхэта XXXI ­Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм текIуэныгъэ гукъинэж щы­зыIэригъэхьащ дзюдоист ­гъуэзэджэ Мудрэн Беслъэн. 

19.09.2019, 14:34 - Статья

 Ди лъэпкъэгъу бэна­кIуэхэр дэнэ щIыпIи щы­цIэ­рыIуэщ. Абыхэм яхэтщ къэ­ралым, Европэм, дунейм, Олимп Джэгухэм щыте­кIуахэр. Иджыпсту зи цIэ нэхъ къраIуэхэм ящыщщ Махуэ Билал. Иужьу ар зыхэта дунейпсо чемпионату 4-м ящыщу 3-м нэхъ хьэлъэ дыдэхэм (килограмми 120-м нэсхэм) я зэпеуэм дыщэ ­медалхэр къыщихьащ.

19.09.2019, 14:28 - Статья

 Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щекIуэкIа Олимп Дджэгухэм я дыщэ ­теувапIэм Хъущт Аслъэнбэч лъэ бы­дэкIэ техьащ, илъэси 190-рэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа адыгэлI Хьэшыр Чылар хуэдэу. 

19.09.2019, 14:18 - Статья

 Сыт хуэдэ командэ хагъэхьами, зэман кIэщIым къриубыдэу Мырзэ Резуан абы и пашэ мэхъу. Апхуэдэу щыщытащ Рязань и «Спар­так»-ми, Мэзкуу и «Тор­пе­до»-ми, Ленинград облас­тым и «Тосно»-ми, Тулэ и «Арсенал»-ми. Адыгэ щIалэм къыдэджэгухэр тре­гъэгушхуэ щхьэмыгъазэу икIи лъэщу зэребгъэры­кIуэм, мыхьэнэшхуэ зиIэ топ­хэр я хьэрхуэрэгъухэм зэрахудигъэкIым къы­хэ­кIыу. 

19.09.2019, 14:12 - Статья

 ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къардэн Мурат. 

19.09.2019, 14:00 - Статья

 «ЕджапIэр си унэ етIуанэщ», - жаIэу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу къэзылъытэ­хэм ящыщщ Налшык дэт интернат №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд хъуауэ щезыгъэдж Тэтэр ­ФатIимэ. 

19.09.2019, 12:54 - Статья

 Спортышхом итарихъ пытэу хэуцогъэ нарт батырхэр зыщапIугъэхэ къуаджэу Еджэркъуае Хьасанэ Мурат къыщыхъугъ.
 КIэлэеджакIозэ механизатор сэнэхьатыр къыхихы шIоигъуагъ. Баскетбол, волейбол ешIэщтыгъ. Я 7-рэ классым исэу самбэмкIэ ба­нэхэрэм ахэхьагъ. ФизкультурэмкIэ кIэлэегъаджэу Бэрзэдж Шыхьам ипащэу апэрэ лъэбэкъухэр спортым щишIыщтыгъ.

Последнее


«Къэбэрдей къаплъэн» Джэду Аниуар

 ЩIыналъэм, республикэм, къэралым текIуэныгъэхэр къыщихьурэ лъэбакъуэ зырызурэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам ираджэным хуэкIуащ напIэзыпIэм зридзрэ и хьэрхуэрэгъур зэрыхигуэм папщIэ иужькIэ «къэбэрдей къаплъэн» зыфIаща Джэду Аниуар. Апхуэ­дэ дзыхь къезыгъэзахэри щIегъуэжакъым. 2010 гъэм щегъэжьауэ абы ди къэралми лъэпкъми я пщIэр иIэт зэпытурэ екIуэкIащ. А зэманым къриубыдэу Джэдум Дунейпсо кубокыр зыIэригъэхьащ, тIэунейрэ Европэм и чемпион хъуащ, Европей джэгухэм щытекIуащ, Дунейпсо чемпионатым жэз медалыр къыщихьащ, нэгъуэщI зэпеуэ куэдми щыпашащ. 

Президентхэми ягъэныбжьэгъу Мудрэн Беслъэн

 2016 гъэм адыгэм ди пщIэр аргуэру лъагэу Iэта хъуащ. Бразилием и Рио-де-Жанейрэ къалэм щызэхэта XXXI ­Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм текIуэныгъэ гукъинэж щы­зыIэригъэхьащ дзюдоист ­гъуэзэджэ Мудрэн Беслъэн. 

Махуэ Билал и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр

 Ди лъэпкъэгъу бэна­кIуэхэр дэнэ щIыпIи щы­цIэ­рыIуэщ. Абыхэм яхэтщ къэ­ралым, Европэм, дунейм, Олимп Джэгухэм щыте­кIуахэр. Иджыпсту зи цIэ нэхъ къраIуэхэм ящыщщ Махуэ Билал. Иужьу ар зыхэта дунейпсо чемпионату 4-м ящыщу 3-м нэхъ хьэлъэ дыдэхэм (килограмми 120-м нэсхэм) я зэпеуэм дыщэ ­медалхэр къыщихьащ. Еп­лIанэми къыщыхагъэщIэфакъым - и хьэрхуэрэгъумрэ абырэ финалым щы­зэрытемыгъакIуэм, пхъэи­дзэ ящIри и кIэныр къи­мыкIауэ аращ.

Хъущт Аслъэнбэч и «бгырыпх зэдзэкIар»

 Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щекIуэкIа Олимп Дджэгухэм я дыщэ ­теувапIэм Хъущт Аслъэнбэч лъэ бы­дэкIэ техьащ, илъэси 190-рэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа адыгэлI Хьэшыр Чылар хуэдэу. 
 Хъущт Аслъэнбэч наIуэ ищIащ зыхуигъэувыжа къалэным псэемыблэжу зэ­рыхуэкIуэфыр. ГъащIэм абы и лъагъуэр щыпхишыфащ - гугъурэ нашэкъашэу икIи джылахъстэней щIалэжь цIыкIуу ­къежьар Олимп чемпион хъуащ. 

Мырзэ Резуан и «дыщэ» топхэр

 Сыт хуэдэ командэ хагъэхьами, зэман кIэщIым къриубыдэу Мырзэ Резуан абы и пашэ мэхъу. Апхуэдэу щыщытащ Рязань и «Спар­так»-ми, Мэзкуу и «Тор­пе­до»-ми, Ленинград облас­тым и «Тосно»-ми, Тулэ и «Арсенал»-ми. Адыгэ щIалэм къыдэджэгухэр тре­гъэгушхуэ щхьэмыгъазэу икIи лъэщу зэребгъэры­кIуэм, мыхьэнэшхуэ зиIэ топ­хэр я хьэрхуэрэгъухэм зэрахудигъэкIым къы­хэ­кIыу. 

Къардэн Мурат и щапхъэ

 ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къардэн Мурат. 

Гулъытэ лей хуэныкъуэхэр

 «ЕджапIэр си унэ етIуанэщ», - жаIэу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу къэзылъытэ­хэм ящыщщ Налшык дэт интернат №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд хъуауэ щезыгъэдж Тэтэр ­ФатIимэ. 

Нэхущ Мухьэмэд и Нэхущ вагъуэр

 Адыгэ усыгъэм зи лъагъуэ ­бгъуфIэ щыпхызыша лирик гъуэ­зэджэхэм ящыщщ Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ усакIуэ Нэхущ Мухьэмэд.
 1944 ГЪЭМ Нэхущыр къыщалъхуащ цIыху телъыджэхэмкIэ быныфIэ Хьэгъундыкъуей къуа­жэм. Мухьэмэд дунейм къы­щы­техьа илъэсым хэкIуэдауэ щытащ Хэку зауэшхуэм къэмылэнджэжу хэта и адэ Нэхущ Джэуад.

Батырым ибатырыжьэу къытхэт

 Спортышхом итарихъ пытэу хэуцогъэ нарт батырхэр зыщапIугъэхэ къуаджэу Еджэркъуае Хьасанэ Мурат къыщыхъугъ.
 КIэлэеджакIозэ механизатор сэнэхьатыр къыхихы шIоигъуагъ. Баскетбол, волейбол ешIэщтыгъ. Я 7-рэ классым исэу самбэмкIэ ба­нэхэрэм ахэхьагъ. ФизкультурэмкIэ кIэлэегъаджэу Бэрзэдж Шыхьам ипащэу апэрэ лъэбэкъухэр спортым щишIыщтыгъ.

ЛIэужхэр зэзыпхырэ орэдыIу Нэхэе Тамарэ

 Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тамарэ искусствэми лъагъоу щыпхырищырэр лIэужхэр нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэм епхыгъ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS