24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

13.04.2020, 10:15 - Статья

Мэлыжьыхьым и 8-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ви­деоконференц жыпхъэм иту зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Правитель­ствэм и унафэщIхэм. Ар теухуауэ щытащ коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэ­ралым зыщемыгъэубгъуным. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ республикэ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм и Оперативнэ штабым пщэ­рылъ зэращищIам тету, абы хыхьэ къуажэ 13-м къы­щызэрагъэпэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр щыета мы зэманым дэтхэнэри Iэмал зэриIэкIэ и унэм ­исыжмэ зэрынэхъыфIыр ягурызыгъаIуэ лэжьакIуэ гупхэр.

10.04.2020, 10:17 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэу­жьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

10.04.2020, 10:16 - Статья

Медицинэ къэхутэ­ны­гъэ­хэмкIэ урысей лъэпкъ ­университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и доху­тырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къа­лащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэ­дэм емылъытауэ, дэ­Iэ­пы­къуэгъу яхуэхъун папщIэ.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэм

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Къанокъуэ Арсен жиIар егъэзащIэ

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

Хуэныкъуэхэм зыщIагъакъуэ

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.
Бын 11-м я анэ КъуэщIысокъуэ Оксанэ Марьяш Иринэ, щIыналъэ къулыкъущIэхэм, IуэхутхьэбзащIэ щIалэгъуалэм фIыщIэ яхуищIащ дызэрыт зэман гу­гъум хуэныкъуэхэм зэрызыщIагъакъуэм папщIэ.

Путин Владимир Урысейм и цIыхухэм захуегъазэ

Мэлыжьыхьым и 8-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ви­деоконференц жыпхъэм иту зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Правитель­ствэм и унафэщIхэм. Ар теухуауэ щытащ коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэ­ралым зыщемыгъэубгъуным. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

Нобэрей щытыкIэм иропIейтей

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ республикэ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Дэтхэнэми гурагъаIуэ

Бахъсэн щIыналъэм и Оперативнэ штабым пщэ­рылъ зэращищIам тету, абы хыхьэ къуажэ 13-м къы­щызэрагъэпэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр щыета мы зэманым дэтхэнэри Iэмал зэриIэкIэ и унэм ­исыжмэ зэрынэхъыфIыр ягурызыгъаIуэ лэжьакIуэ гупхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр УФ-м транспортымкIэ и министрым епсэлъащ республикэм гъуэгухэм зыщегъэужьыным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэу­жьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

«Адыгэ дохутырхэм я хасэ»

Медицинэ къэхутэ­ны­гъэ­хэмкIэ урысей лъэпкъ ­университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и доху­тырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къа­лащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэ­дэм емылъытауэ, дэ­Iэ­пы­къуэгъу яхуэхъун папщIэ.

ЩIым и щэхур къэзытIэщIхэр

ДызытепсэукI щIым щIэлъ хъугъуэ­фIыгъуэхэр къэбгъэсэбэп зэрыхъунум ехьэлIа сатырхэм дащрохьэлIэ алыдж еджагъэшхуэхэу Пифагоррэ Аристотельрэ къызэранэкIа я тхыгъэхэми, щIэныгъэм а и къудамэми хэлIыфIыхьа философ, сурэтыщI, тхакIуэ цIэрыIуэ Леонардо да Винчи и лэжьыгъэхэми.

ЩIыналъэ зэпеуэхэр къапоплъэ

Налшык щекIуэкIащ ­гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэм я лъэужьхэр щагъэкIуэдыжкIэ къегъэлакIуэ лэжьыгъэхэр зэ­­­рызэфIахым теухуа зэ­хьэзэхуэ. Ар ирагъэхьэлIат Урысей МЧС-р илъэс 30 щрикъум. 
Зэпеуэм хэтащ мафIэ­сыш­хуэхэр гъэункIы­фIы­ным хуэгъэпса мафIэс-къегъэлакIуэ часть хэхам, ПСЧ №2-м, ПСЧ №23-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэ­сым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэм, Налшык къалэ администрацэм и къэлъы­хъуа­кIуэ-къегъэлакIуэ гу­пым я командэхэр. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS