14.11.2019, 12:14 - Статья

Налшык дэт Универ­сальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Уличный красава» футболымкIэ урысейпсо акцэм и республикэ зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ 2002 - 2003, 2004 - 2005 гъэхьэм къалъхуа ныбжьыщIэ командэхэу щIыналъэ зэпеуэхэм щытекIуахэр. 

14.11.2019, 12:10 - Статья

Полицэм и сержант Мыщ­хъуэжь Астемыр Iэп­щэрыбанэ зауэмкIэ зэ­хьэ­зэхуэм етIуанэ увы­пIэр къыщихьащ.

14.11.2019, 11:27 - Статья

Тубай Мухьэмэд Мудар и къуэр 1919 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Тэрч районым хыхьэ Къаншы­уей (иджы Курп Ищхъэрэщ) ­къуажэм къыщалъхуащ. Ар щытащ ди лъэпкъ театрым и джэлэсу, къыхиха джэгуакIуэ IэщIагъэм хуэпэжу, режиссёр IэкIуэ­лъакIуэу, унафэщI губзыгъэу, театрым и щэхухэм фIыуэ хэзы­щIыкI драматург гъуэ­зэджэу, цIыху щыпкъэу, ныб­жьэгъу­ пэжу.

14.11.2019, 11:10 - Статья

Жэпуэгъуэм и 29-м илъэс 67-рэ ирикъуащ ведомствэм щIэмыт хъумакIуэ къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ. Абы теухуат КъБР-м щыIэ Урысей Лъэпкъ гвардием и дзэхэм и УВО-м щекIуэкIа зэIущIэр. 

14.11.2019, 11:01 - Статья

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету. 

14.11.2019, 10:52 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы­кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитр

12.11.2019, 12:17 - Статья

Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

12.11.2019, 12:15 - Статья

Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ  22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу. 

Последнее


Щхьэгъум Мурат ягу къагъэкIыж

Бахъсэн районым и стадион нэхъыщхьэм мы махуэхэм щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ и къалэнхэр игъэзащIэу 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м хэкIуэда КъБР-м щыIэ МВД-м и СОБР-м и къудамэм и унафэщI подполковник Щхьэгъум Мурат.
Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэр къызэIузыха Бахъсэн щIыналъэ администрацэм щIа­лэгъуалэм ядэлэжьэнымрэ спортымкIэ и ­къудамэм и унафэщI Гъут Резуан спортсменхэм ­ехъуэхъуащ джэгукIэ удэзыхьэх къагъэлъэгъуэну. 

Республикэ зэпеуэм кърикIуахэр

Налшык дэт Универ­сальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Уличный красава» футболымкIэ урысейпсо акцэм и республикэ зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ 2002 - 2003, 2004 - 2005 гъэхьэм къалъхуа ныбжьыщIэ командэхэу щIыналъэ зэпеуэхэм щытекIуахэр. 
2004 - 2005 гъэхэм къалъхуахэм я деж пашэныгъэр щаубыдащ Дзэлы­къуэ районым и СОШ №1-м и «Юность» командэм. Зы илъэскIэ нэхъыжь­хэм я зэпеуэм текIуэныгъэр къыщихьащ Шэджэм щIыналъэм и «Чегем-2» гупым. 
Республикэ Iыхьэм щытекIуахэр хэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм зэдай зэхьэзэхуэу Налшык щекIуэкIынум. 

Мыщ­хъуэжьым дрогушхуэ

Полицэм и сержант Мыщ­хъуэжь Астемыр Iэп­щэрыбанэ зауэмкIэ зэ­хьэ­зэхуэм етIуанэ увы­пIэр къыщихьащ.
Жэпуэгъуэм Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ ­КИФЩI-м и чемпионат. Ди лэжьэгъу, Урысей ­МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и плъыр-пост къулыкъум и ротэ хэхам и полицей Мыщхъуэжь Астемыр килограмм 90 хьэлъагъым щхьэдэххэм я зэпеуэм ­ды­жьыныр къыщихьащ, «Уры­сейм спортымкIэ и мастер» цIэри къыщыхуа­гъэ­фэ­щащ. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ Урысейм и Ипщэ щIыналъэм и бэнакIуэ 200-м щIигъу. КIэух зэпеуэм хуэпабгъэу Мыщхъуэжь Астемыр бэна­кIуищым ефIэкIащ. 

Си адэм и фIыщIэ

Насып нэхъ ин дыдэу къызэуэлIахэм ящыщщ Тубай Мухьэмэдрэ ДыщэкI КIунэрэ я унагъуэм сыкъызэрыщалъхуар. Апхуэдэ псалъэхэр дэтхэнэ зы къуэми, пхъуми хужы­Iэну къыщIэкIынщ, ауэ егъэлеяуэ адэ-анэфI, зэгурыIуэрэ зэрылъытэрэ я кум дэлъу, си­Iащ. 
Илъэс тIощIрэ тхурэ сыхъуу арат си адэр ­дунейм щехыжам. Куэдрэ къэслъыхъуащ ар сэ, нобэми сыхуэныкъуэщ. Ауэ сыт пщIэн, ­гъащIэм и хабзэр аращ. Зэи къэхъуакъым ­папэ и макъыр къыщысхудришея, уеблэмэ щIалэ цIыкIухэми ящIэкIиертэкъым ар. Нэхъ гъэса, зэпIэзэрыт, цIыху лъагъугъуафIэ уигъэлъыхъуэну апхуэдэт. 

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ

Тубай Мухьэмэд Мудар и къуэр 1919 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Тэрч районым хыхьэ Къаншы­уей (иджы Курп Ищхъэрэщ) ­къуажэм къыщалъхуащ. Ар щытащ ди лъэпкъ театрым и джэлэсу, къыхиха джэгуакIуэ IэщIагъэм хуэпэжу, режиссёр IэкIуэ­лъакIуэу, унафэщI губзыгъэу, театрым и щэхухэм фIыуэ хэзы­щIыкI драматург гъуэ­зэджэу, цIыху щыпкъэу, ныб­жьэгъу­ пэжу.

Къалэн нэхъыщхьэ

Жэпуэгъуэм и 29-м илъэс 67-рэ ирикъуащ ведомствэм щIэмыт хъумакIуэ къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ. Абы теухуат КъБР-м щыIэ Урысей Лъэпкъ гвардием и дзэхэм и УВО-м щекIуэкIа зэIущIэр. 
Абы хэтащ КъБР-м щыIэ Урысей ВНГ-м и УВО-м и унафэщIым и къуэдзэ полицэм и полковник Хьэмыз Мурат, Налшык къалэмкIэ УВО-м и унафэщI полицэм и полковник Жылэшх Рэмэзанрэ КъБР-м щыIэ Урысей ВНГ-м и УВО-м и къудамэм и унафэщI полицэм и майор Ануров Павелрэ. 

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 14, махуэку

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету. 
ЛIыкIуэхэм зыщрагъэп­лъыхьащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и IуэхущIапIэм, хагъэгъуэзащ я зэфIэкIхэмрэ ­ехъулIэныгъэхэмрэ.
Егоровэ Татьянэ кIэщIу тепсэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым и гъэпсы­кIэм­рэ я лэжьыгъэр зэраубзыхумрэ.

Щхьэхуещагъэм пэщIоувэ

«Урысей сетхэр» ком­панием и Кавказ Ищхъэрэ къудамэм и Iэ­щIагъэлIхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ток къы­щызыгъэсэбэпхэм я деж щрагъэпшынащ ­хабзэм ебакъуэу яды­гъуа электрокъарууэ киловатт-сыхьэт мелуан  1,3-м щIигъум хуэзэ уасэр, сом мелуани 2,7-м щхьэдэхыр. 

Транспортым и щытыкIэм хоплъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы­кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитрийрэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS