17.01.2019, 12:17 - Статья

 «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. А курортым и Iэгъуэблагъэм зыщызыплъыхьхэм, зыщызыгъэп­сэ­ху­хэм я бжыгъэм иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. А псом къадэкIуэуи, а щIыпIэм и къекIуэкIыкIар, щыпсэуа лъэпкъхэр ­зы­хуэдэр зэхэзыгъэкIыну хуейхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. 

17.01.2019, 12:07 - Статья

 ГъащIэ гъуэгуанэм и кIыхьагъыр илъэс бжыгъэ къудейкIэ къыупщмэ, Ты­гъуэн Назир Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщщ. Унагъуэм я нэхъыщIэ щIалэр зыгъэIущын анэкIи зыгъэгушхуэн анэкъилъхукIи ехъулIауэ пху­жыIэнут, зауэ нэужь лъэхъэнэм хиубыда куэдым ещхьу, и сабиигъуэр адэ лъа­гъуныгъэ зэрыщыщIам и гугъу умыщIмэ.

17.01.2019, 12:02 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 96-м иту щIышылэм и 10-м дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта Къанщауэ Мусэбий Исуф и къуэр. 1923 гъэм мазаем и 23-м ар къыщалъ­хуащ КъБАССР-м хыхьэ Бахъсэн районым и Къызбрун Езанэ къуажэм. КлассиплI школыр къиуха иужькIэ, «Индустриализация» щIыпIэ колхозым лэжьэн щыщIидзащ.

17.01.2019, 11:57 - Статья

 Болэтей къуажэм щыпсэу Жылау Артур сыщепсалъэм, мыпхуэдэу сегупсысащ: «Хьэл-щэн нэхъыщхьэу хэлъыр, и гурылъхэм ящыщу нэхъыбэу зыгъэпIейтейр, и лъэр щIэзыгъэкIыр сыту пIэрэ?» - жыс­Iэри.

17.01.2019, 11:52 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм илъэсыщIэм и япэ махуэхэм къыщыдагъэ­кIащ «Кавказ» серием хыхьэ «Легенды и предания» тхылъыр. 

17.01.2019, 11:45 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Налшык къалэ дэт лицей №2-мрэ «ХХI лIэщIыгъуэм и информатикэ» проектым ипкъ иткIэ зэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Университетым ейуэ курыт еджапIэм къыщызэIуах пэшым мурад нэхъыщхьэу иIэр еджакIуэхэр информатикэм и дунейм нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэнырщ.

17.01.2019, 11:40 - Статья

 Гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым и ку­рортхэм зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэр. Нэгъабэрей лэжьыгъэм кърикIуахэр къызэрабжыжам къи­гъэ­лъэгъуащ 2017 гъэм елъытауэ ди деж къакIуэ туристхэм Iыхьэ плIанэ хуэдизкIэ къызэрыхэхъуар.

17.01.2019, 11:14 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и щIыналъэ исполкомым и унафэщI Бакаев ­Евгений. 

Последнее


ФIэщыгъэр зейр хэту пIэрэ?

 «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. А курортым и Iэгъуэблагъэм зыщызыплъыхьхэм, зыщызыгъэп­сэ­ху­хэм я бжыгъэм иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. А псом къадэкIуэуи, а щIыпIэм и къекIуэкIыкIар, щыпсэуа лъэпкъхэр ­зы­хуэдэр зэхэзыгъэкIыну хуейхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. 

Пашэхэр зэдобакъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018-2019 гъэ­хэм и щIымахуэ чемпионатым хэтхэм зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ ирагъэкIуэкIащ. Абы япэ текIуэныгъэр къыщихьащ Шэджэм и «Альянс»-м. 
 Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ «Автозап­часть»-мрэ «Спартак-Налшык-д»-мрэ зи чэзу текIуэ­ныгъэхэр къайхъулIащ. Абы щыгъуэми бахъсэндэсхэр «ГорИС-179 РусГидро»-м емы­лIэлIэщами, налшыкдэс ныбжьыщIэхэр «Мур­бек»-м гугъу иригъэхьащ. 

«Хьэгъэудж» гупыр

 2018 гъэм ирагъэжьащ «Стереотипы ­будущего» урысейпсо зэпеуэр. Абы хэтащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ. Адыгэ уэрэдыжьхэр нобэрей зэманым дахэу къызэрезэгъыр урысейпсо утыку ирахьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ «Хьэгъэудж» гупым икIи «Лъэпкъ макъамэ нэхъыфI дыдэ» лIэужьыгъуэм и япэ Iыхьэм пхыкIащ. 
 Адыгэ Республикэм щыIэ Куэшхьэблэ къуажэм ХХ лIэщIыгъуэм щыпсэуа ­джэ­гуакIуэ цIэрыIуэ Хьэгъэудж Мухьэмэт и цIэр зезыхьэ гупым нобэ хэтщ КIэрэф ­Темболэт, Апажэ Аслъэн, Бекъул Залым сымэ. 

Нэхъыжь гуащIафIэ

 ГъащIэ гъуэгуанэм и кIыхьагъыр илъэс бжыгъэ къудейкIэ къыупщмэ, Ты­гъуэн Назир Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщщ. Унагъуэм я нэхъыщIэ щIалэр зыгъэIущын анэкIи зыгъэгушхуэн анэкъилъхукIи ехъулIауэ пху­жыIэнут, зауэ нэужь лъэхъэнэм хиубыда куэдым ещхьу, и сабиигъуэр адэ лъа­гъуныгъэ зэрыщыщIам и гугъу умыщIмэ.

Къанщауэ Мусэбий Исуф и къуэр

 И ныбжьыр илъэс 96-м иту щIышылэм и 10-м дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта Къанщауэ Мусэбий Исуф и къуэр. 1923 гъэм мазаем и 23-м ар къыщалъ­хуащ КъБАССР-м хыхьэ Бахъсэн районым и Къызбрун Езанэ къуажэм. КлассиплI школыр къиуха иужькIэ, «Индустриализация» щIыпIэ колхозым лэжьэн щыщIидзащ.

НэгъуэщI IэнатIэ къилъыхъуэжакъым

 Болэтей къуажэм щыпсэу Жылау Артур сыщепсалъэм, мыпхуэдэу сегупсысащ: «Хьэл-щэн нэхъыщхьэу хэлъыр, и гурылъхэм ящыщу нэхъыбэу зыгъэпIейтейр, и лъэр щIэзыгъэкIыр сыту пIэрэ?» - жыс­Iэри. ИкIи Жылаум нобэм къэсыху къикIуа гъащIэм дриплъэжмэ, тху­жыIэнущ, ар еш зымыщIэ, гуа­щIэдэкI гъуэгум лъэ быдэкIэ тет, зыхуеймрэ зыхущIэкъумрэ къызыгурыIуэ, и зэфIэкI псори абы хуэзыгъэлажьэ цIыхуу зэрыщытыр. 

ИлъэсыщIэм и япэ къыдэкIыгъуэ

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм илъэсыщIэм и япэ махуэхэм къыщыдагъэ­кIащ «Кавказ» серием хыхьэ «Легенды и предания» тхылъыр. 

Лицейм информатикэмкIэ класс къыщызэIуах

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Налшык къалэ дэт лицей №2-мрэ «ХХI лIэщIыгъуэм и информатикэ» проектым ипкъ иткIэ зэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Университетым ейуэ курыт еджапIэм къыщызэIуах пэшым мурад нэхъыщхьэу иIэр еджакIуэхэр информатикэм и дунейм нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэнырщ.

Кавказ Ищхъэрэм къакIуэ туристхэр процент 25-кIэ нэхъыбэ хъуащ

 Гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым и ку­рортхэм зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэр. Нэгъабэрей лэжьыгъэм кърикIуахэр къызэрабжыжам къи­гъэ­лъэгъуащ 2017 гъэм елъытауэ ди деж къакIуэ туристхэм Iыхьэ плIанэ хуэдизкIэ къызэрыхэхъуар.
 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиубыдэу къыщыщыпсалъэм Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и Iуэху­хэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей къигъэлъэгъуащ 2018 гъэм къриубыдэу ди щIыналъэм цIыху мин 730-м щIигъум зэрызыщагъэпсэхуар.

ЩIыхь тхылъ къыхуагъэфащэ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм КъэхъукъащIэ шына­гъуэхэмкIэ и медицинэ центрым къалэн гугъу и пщэ къыдэхуэми, зэфIэкI лъагэхэр иIэу и лэжьыгъэр егъэзащIэ.
 Абы и щыхьэтщ иджыблагъэ «УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и щIыналъэ медицинэ центр нэхъыфI» VIII урысейпсо зэпеуэм бжьыпэр зэрыщиу­быдар. «IэнатIэм и къалэнхэр жыджэру икIи нэгъэсауэ зэрагъэзащIэм папщIэ» унэтIыныгъэм ахэр къыщыхэжаныкIащ икIи КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ ­урысей медицинэ центрым и ЩIыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS