20.04.2021, 13:04 - Статья

Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэ­гъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыща­лъытащ. Иджы ар ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщ куэдым ­щагъэлъапIэ. 

20.04.2021, 13:00 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа икIи къы­щыхъуа Красножан Юрэ хэлъхьэныгъэшхуэ ­хуи­щIащ «Спартак-Налшы­кыр» премьер-лигэм зэры­кIуамрэ абы пщIэрэ щIыхьрэ иIэу илъэс зыбжанэкIэ зэрыхэтамрэ. Мы илъэсым и пIэщIэдзэм щегъэжьауэ ар Урысей Фе­дерацэм и цIыхубз футбол командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэщ.

20.04.2021, 12:49 - Статья

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъы­джэр.

20.04.2021, 12:34 - Статья

Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къы­хэкIа сурэтыщIхэм я  IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. 

20.04.2021, 12:20 - Статья

«Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу щIылъэр щызэпцIагъащIэм…» гущэхэлъ ныбжьым итауэ зыщIэж ди лъэпкъым дыкъэзыухъуреихь дунейм и теплъэгъуэ дэтхэ­нэми (псэ зыIутми зыIумытми) зыкъыхигъэбелджылы­кIыртэкъым. 

20.04.2021, 12:15 - Статья

ЦIыхур нэхъыбэрэ зытепсэлъыхь, зытетхыхь хабзэр нэхъыфIу зыхи­щIыкI, фIыуэ илъагъу цIыхурщ. ЖьакIэмыхъу КIунэ лъэпкъ сценэм зэритрэ, зыгуэркIэ зэщхьу я теплъэм и мызакъуэу, я гупсысэкIи, я хьэл-щэнкIи зэтехуэу тIу яхэмыту, роль куэд ­игъэзэщIащ. 

20.04.2021, 12:11 - Статья

ЖьакIэмыхъу Хьэжбарэрэ Жэмгъуразхэ Сэлихьэтрэ 1919 гъэм унагъуэ зэдащI. Я бын нэхъыжьищыр: Хьэжысмел, Хужьпагуэ, Жанпагуэ сымэ абыхэм Кэнжэ къуажэм щагъуэт. Унагъуэр Шытхьэлэ Iэпхъуа нэужь, Розэ, Жансурэт, Хьэпагуэ, КIунэ сымэ къащIохъуэ. 

20.04.2021, 12:06 - Статья

Артист IэщIагъэм мыхьэнэ нэхъ зиIэу хэлъыр ­актёрым зэпэщIэуэ дыдэ образхэр къигъэщIыну Iэмал къызэрыритырщ: гъащIэр зытепщIыкIыжыну зыхуэфащэ, щапхъэ пхуэхъуну цIыхухэри, гужьгъэжь ­яхууиIэу уахуэгубжьыну фIэкIа къэзымылэжьхэри.

Последнее


УэсхэкIыкI

Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэ­гъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыща­лъытащ. Иджы ар ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщ куэдым ­щагъэлъапIэ. 
ЩIышылэ мазэм къыщегъэ­жьауэ мэлыжьыхьым икухэм нэ­сыху гъэгъа теплъэ зиIэу щIы ­щхьэ­фэм адэкIи-мыдэкIи къы­щыхэж къэкIыгъэ пасэ цIыкIухэр щыгъуэлэжыр, гу зэрылъатамкIэ, гъатхэр къызэрихьар, хуабэр щIы­Iэм зэрытекIуар «ипэжыпIэкIэ» наIуэ хъуа иужькIэщ. ГъэщIэ­гъуэнщ, ажэгъуэмэм латиныбзэкIэ фIаща Galanthus псалъэр «шэ къы­зыщIэувэ къэкIыгъэ» мыхьэ­нэм зэрыхуэкIуэжри. 

Дыщэрэ дыжьынрэ

Иркутск щекIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и зэхьэзэхуэ. Къэ­ралым и щIыналъэ куэ­дым къикIауэ абы хэтащ спортсмен 360-м щIигъу. 
Къэбэрдей-Балъ­къэ­­рым и лIыкIуэхэм зэ­хьэ­зэ­хуэм медалитI к­ъы­щахьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 74-рэ хъухэм я гупым и кIэух зэ­пэщIэтыныгъэм ди лъэп­къэгъу Хьэтанэ Идар щебэнащ ­Осетие Ищхъэрэ - Ала­нием щыщ Будаев Сос­лъэнбэч. И хьэрхуэрэ­гъум 6:1-уэ ефIэкIа ди бэнакIуэм ды­щэ медалыр къыхуа­гъэфэщащ. 

КъехъулIащ япэ лъэбакъуэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа икIи къы­щыхъуа Красножан Юрэ хэлъхьэныгъэшхуэ ­хуи­щIащ «Спартак-Налшы­кыр» премьер-лигэм зэры­кIуамрэ абы пщIэрэ щIыхьрэ иIэу илъэс зыбжанэкIэ зэрыхэтамрэ. Мы илъэсым и пIэщIэдзэм щегъэжьауэ ар Урысей Фе­дерацэм и цIыхубз футбол командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэщ. А къу­лыкъу лъагэм зэрыпэ­рытрэ куэд мыщIами, япэ ехъулIэныгъэ иныр зыIэ­ригъэхьащ.

Уэрэдырщ къанэр

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъы­джэр.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЗэрамыщIэ Заретэ и тхылъ еханэщ иджы­рейр. Адыгэ уэ­рэди 101-рэ зэхуихьэсыжауэ, зэригъэ­пэщыжауэ, нотэкIэ итхыжауэ мы къы­дэ­кIыгъуэм ихуащ. Ахэр еджакIуэхэм, уэ­рэд­жыIакIуэхэм нэхъ тыншу зэры­зрагъэщIэфынум хуэгъэпсащ. 
Композитор цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист ХьэIупэ ДжэбрэIил тхылъым и псалъэпэм Заретэ и зэ­фIэкI лъагэм гуапэу щытопсэлъыхь:

Акъсырэхэ я хъэтI зэмыщхьыр

Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къы­хэкIа сурэтыщIхэм я  IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. 
Выставкэм утыку къыщ­рахьащ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Художес­т­вэхэмкIэ Урысей академием щIыхь зиIэ и член, Урысейм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Акъ­сырэ Михаил, и щхьэгъусэ Викторие, абыхэм япхъу Тамарэ сымэ я IэдакъэщIэкI сурэтхэр. Унагъуэм я нэхъыжьыр илъэс 90 щрикъум ар хуэгъэпсащ. 

И япэ ролыр щэм и щIагъщ

ЖьакIэмыхъу КIунэ и творческэ зэфIэ-кIыр училищэм и егъэджакIуэхэм ящIэрти, студентхэм я диплом лэжьыгъэу къащта спектаклым, Горький Максим и «Иужьрейхэр» пьесэм къытращIыкIам, Коломейцевэ Софье и ролыр щигъэзэщIэну къыхуагъэфэщат. 

Адыгэ театрым и Жыг-Гуащэ

«Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу щIылъэр щызэпцIагъащIэм…» гущэхэлъ ныбжьым итауэ зыщIэж ди лъэпкъым дыкъэзыухъуреихь дунейм и теплъэгъуэ дэтхэ­нэми (псэ зыIутми зыIумытми) зыкъыхигъэбелджылы­кIыртэкъым. 

Адыгэ сценэм и вагъуэ

ЦIыхур нэхъыбэрэ зытепсэлъыхь, зытетхыхь хабзэр нэхъыфIу зыхи­щIыкI, фIыуэ илъагъу цIыхурщ. ЖьакIэмыхъу КIунэ лъэпкъ сценэм зэритрэ, зыгуэркIэ зэщхьу я теплъэм и мызакъуэу, я гупсысэкIи, я хьэл-щэнкIи зэтехуэу тIу яхэмыту, роль куэд ­игъэзэщIащ. 

Сэ уэ дахэр уезгъэщхьынут...

ЖьакIэмыхъу Хьэжбарэрэ Жэмгъуразхэ Сэлихьэтрэ 1919 гъэм унагъуэ зэдащI. Я бын нэхъыжьищыр: Хьэжысмел, Хужьпагуэ, Жанпагуэ сымэ абыхэм Кэнжэ къуажэм щагъуэт. Унагъуэр Шытхьэлэ Iэпхъуа нэужь, Розэ, Жансурэт, Хьэпагуэ, КIунэ сымэ къащIохъуэ. 
1945 гъэм ЖьакIэмыхъу Хьэжбарэ дунейм йохыж. КIунэ и анэм сабииблыр зэщIипIэ къудей мыхъуу, псоми IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ ярегъэгъуэт. 

ЩыIэщ насыпкIэ зыхуэхъуапсэу, Дэ ди Тхьэм фIыгъуэ зыхуищIа: Си ныбжьым дэрэ дызэгуроIуэ

Артист IэщIагъэм мыхьэнэ нэхъ зиIэу хэлъыр ­актёрым зэпэщIэуэ дыдэ образхэр къигъэщIыну Iэмал къызэрыритырщ: гъащIэр зытепщIыкIыжыну зыхуэфащэ, щапхъэ пхуэхъуну цIыхухэри, гужьгъэжь ­яхууиIэу уахуэгубжьыну фIэкIа къэзымылэжьхэри. Актёрым и IэщIагъэр къехъулIэн папщIэ, роль гъэщIэгъуэнхэмрэ режиссёрыфIымрэ и насып яхэлъу къызэрыщIэкIым нэмыщI, езыр щхьэх зимыIэ цIыхуу щытыпхъэщ. Актрисэм и къалэн нэхъыщхьэу сэ къэс­лъытэр къигъэлъагъуэ цIыхубзхэм я псэм щызекIуэр нэсу зыгуригъэIуэнырщ, яхэмылъ яхимылъхьэу, ауэ икIи я хьэлым кIэримыгъэхуIауэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS