15.06.2020, 10:23 - Статья

Мэкъуауэгъуэм и 12-р ди къэралым ­игъэлъапIэ махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ - Урысейм и махуэщ. УФ-р зи лъахэу къэзылъытэ дэтхэнэми лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и джэлэсу ябж мы ­махуэр.

Урысейм и къэрал суверенитетым ­теухуа Декларацэр къыщащтам и махуэущ ар 2002 гъэ хъуху зэрыщытар. ­Къапщтэмэ, ди Хэкум игъэлъапIэ махуэшхуэхэм я нэхъыщIэщ ар.

15.06.2020, 10:21 - Статья

Мы гъэм илъэс 30 мэхъу Урысейм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ. 1990 гъэм и мэкъуауэ­гъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я езанэ съездым Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэмкIэ Декларацэр къищтауэ щытащ. Абы щыгъэбыдат Урысейм и Конституцэмрэ абы щызекIуэ адрей хабзэ­хэмрэ я мыхьэнэ иныр.

09.06.2020, 14:06 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек иджыблагъэ къызэхикIухьащ рес­публикэм и щIыналъэ зыбжанэ.

09.06.2020, 14:05 - Статья

Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр и лъабжьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къэкIуэнур дывгъэубзыху

09.06.2020, 14:04 - Статья

КъБР-м и Парламентым и Президиу­мым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм Урысейм и махуэм и щIыхькIэ зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Ди Хэкум и къэрал махуэшхуэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщ зымкIэ - Урысейм и махуэмкIэ - сынывохъуэхъу!

Урысей Федерацэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэу илъэс 30-кIэ узэIэбэкIыжмэ мы махуэм къащтам ­Iэмал къитащ иджырей Урысейм и правовой, экономикэ лъабжьэр ягъэтIылъынымкIэ, абы и суверенитетымрэ демократие ухуэкIэмрэ я лъэщагъыр гъэбыдэнымкIэ, лъэпкъ куэду зэхэт къэралыгъуэм исхэр мамыру, зэгурыIуэу зэдэпсэунымкIэ шэ­сы­пIэхэр къызэрагъэпэщынымкIэ.

Хабзэм темыкIыу, сакъыу

Дуней псом зыщызыубгъуа коронавирус уз цIэрыцIалэм и зэранкIэ ди гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуащ. Ахэр ялъэIэсащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэхэми. Къапщтэмэ, илъэс блэкIахэм я мыпхуэдэ гъэмахуэ лъэхъэнэм школакIуэхэм я нэхъыбапIэм еджэныр кърахьэлIауэ, зыгъэпсэху­гъуэ лъэхъэнэм щIадзауэ щытт. Сабий лагерхэмрэ зыгъэпсэхупIэхэмри я лэжьыгъэр яблауэ япэ теуэ­гъуэр ирахьэкIырт…

Егъэджэныгъэм и фIагъым и щыхьэт

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыIэ­рыхьэжащ IуэхущIапIэм щызэфIах егъэджэны­гъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм фIагъ лъагэ зэриIэм щы­­-хьэт техъуэ тхылъ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ ­КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Зэкъуэтыныгъэм и джэлэс

Мэкъуауэгъуэм и 12-р ди къэралым ­игъэлъапIэ махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ - Урысейм и махуэщ. УФ-р зи лъахэу къэзылъытэ дэтхэнэми лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и джэлэсу ябж мы ­махуэр.

Урысейм и къэрал суверенитетым ­теухуа Декларацэр къыщащтам и махуэущ ар 2002 гъэ хъуху зэрыщытар. ­Къапщтэмэ, ди Хэкум игъэлъапIэ махуэшхуэхэм я нэхъыщIэщ ар.

1990 гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м ­РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я съездым къыщащтащ декларацэр, Урысейм и Конституцэмрэ и унафэхэмрэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр къыщыгъэлъэгъуауэ.

Къэралпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэ

Мы гъэм илъэс 30 мэхъу Урысейм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ. 1990 гъэм и мэкъуауэ­гъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я езанэ съездым Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэмкIэ Декларацэр къищтауэ щытащ. Абы щыгъэбыдат Урысейм и Конституцэмрэ абы щызекIуэ адрей хабзэ­хэмрэ я мыхьэнэ иныр. Абы щыгъуэ яубзыхуауэ щытащ ди къэралым зэ­реджэну цIэри - Урысей Федерацэ (кIэщIу - Урысей).

Мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ Iэ яIэт хъунущ

КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Джаппуев Мусэ республикэм ис журналистхэм дыгъуасэ яхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа урысейпсо IэIэтыр шынагъуэншэу къызэрызэрагъэпэщыну Iэмалхэм.

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр егъэкIуэкIыныр жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэтыным и IуэхукIэ

БРОД Александр, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ советым хэт, «Граждан кIэ­лъып­лъыныгъэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI:

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэ­хъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа законым УФ-м и Жылагъуэ палатэмрэ къэралым и щIыналъэхэм я Жылагъуэ палатэхэмрэ ­хуитыныгъэ къарет IэIэтыр ще­кIуэкIкIэ кIэлъыплъакIуэу хахынухэм я кан­дидатурэхэр къыхалъхьэну икIи кIэ­лъып­лъакIуэхэр ягъэувыну.

Къанщобий, Хьэбас, Хьэсэн

1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди цIыхубэм къыщахьа Те­кIуэныгъэ Иным ялъэкIыр халъхьащ адыгэхэми. Бий ерум пэщIэту фронтым псэемыблэжу Iута зауэлIхэм куэду яхэтащ зы унагъуэм икIахэр, зы адэ-анэм къалъхуахэр. Апхуэдэхэм ящыщщ ­Къардэн Екъуб и къуэхэу Къанщобий, Хьэбас, Хьэсэн.

ЦIыхухэм къадэхуэ щIакхъуэхэр зралъхьэну ашыкхэр ягъэув

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык щагъэуву хъуежьащ цIыхухэм къадэхуэ щIа­кхъуэхэр зралъхьэну контейнерхэр. КIэрыхубжьэ­рыху зэмылIэужьыгъуэ­хэм щелэжьыж Iуэху­щIапIэм и мурадщ къа­­лэдэсхэм яхуэ­мы­ш­хыу къэна щIакхъуэм унагъуэ псэущхьэхэм я Iус къыхищIыкIыну.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и щIыналъэхэр къызэхекIухь

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек иджыблагъэ къызэхикIухьащ рес­публикэм и щIыналъэ зыбжанэ.

Республикэм и УнафэщIым зригъэ­лъэгъуащ Налшык къалэ дэт клиникэ сы­маджэщ №1-м мы зэманым къамыгъэсэ-бэп и унэмрэ абы къедза щIыпIэмрэ я щытыкIэр. КIуэкIуэ Казбек КъБР-м узын­шагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам и гъусэу тепсэлъыхьащ мы щIы-пIэм иджырей зэманым къезэгъ медицинэ IуэхущIапIэхэр щыухуэнымкIэ, апхуэдэуи республикэм узыншагъэр хъумэн и Iэна-тIэм адэкIи зегъэужьынымкIэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS