20.05.2019, 12:27 - Статья

 «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэ­пеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iы­хьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-м­рэ «Эссе» тхынымрэ. 

20.05.2019, 12:11 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. 

20.05.2019, 11:55 - Статья

 Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

20.05.2019, 10:59 - Статья

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

16.05.2019, 12:05 - Статья

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 

16.05.2019, 11:56 - Статья

 И ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъэпауэ мы гъэм и гъатхэпэм дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта, дзэ юстицэм и полковник Мырзэкъан Гъумар. Абы и гъащIэр щIэблэм я щапхъэщ икIи хуэфащэ дыдэу Вагъуэ Плъыжь орденыр, «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Зауэм къыщигъэлъэгъуа лIыгъэм папщIэ», нэгъуэщI ме­даль зыбжанэ къыхуагъэфэщащ.

16.05.2019, 11:53 - Статья

 Фашист Германиер ди къэралым къыщытеуам япэу бийм пэщIэувахэм икIи ар къэзыгъэувыIахэм яхэтащ кхъухьлъатэзехуэ Байсултанов Алим. А лъэхъэнэм ар илъэс 22-рэ ирикъуа къудейт. Апхуэдэу щIалэ щхьэкIэ, Финн зауэми хэтауэ Байсултановыр зауэлI хьэзырт. Алим яхэтащ финн хы къуэпсыр яхъумэу Ханко деж лIыхъужьыгъэшхуэ къыщызыгъэлъэгъуа ди зауэлI хахуэхэм.

16.05.2019, 11:42 - Статья

 Хэку зауэшхуэм къы­­щыт­­­хьа ТекIуэныгъэр илъэс ­74-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и диктант» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ ди къэралым, нэгъуэщI къэрал 23-м щыщу цIыху мини 100-м хуэдизым.

Последнее


«Тажышхуэм» лъэIэсыпат

 Азербайджаным и къалащхьэ Баку щызэхэтащ дзюдомкIэ «Тажышхуэ» дунейпсо зэпеуэ. Алиев Гейдар и цIэр зезыхьэ Спорт  уардэунэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къызэхуишэсат къэрал 56-м къикIа спортсмен 430-м ­щIигъу.
 Къыпэщылъа зэIущIиплIми и хьэрхуэрэгъухэр щыхигъащIэри, килограмми 100-м нэблагъэхэм я зэпеуэм и финалым нэсащ Занкишиев Къазбэч. КIэух зэпэщIэтыныгъэм абы къефIэкIащ дунейпсо рейтингым щыпашэ, Нидерландхэм къикIа Коррелэ Майкл. Ди лъахэгъум дыжьын медалыр къыIэрыхьащ.

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 18, щэбэт

Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфIыр къыхах

 «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэ­пеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iы­хьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-м­рэ «Эссе» тхынымрэ. 

Анэдэлъхубзэр зыгъэшэрыуэхэр

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. 
 ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и ­къуэдзэ Жанатаев Сэлим, ЩIалэгъуа­лэ палатэм и тхьэмадэ Созаев Кязим, зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэр, школ унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр. 

Медсестрахэр ягъэлъапIэ

 Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

КIуэкIуэ Казбек Шэрэдж районым щыIащ

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Шэрэдж районыр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек социальнэ IуэхущIапIэхэм еплъащ икIи мы муниципальнэ щIыналъэм и ­экономикэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр ­зэпилъытащ.

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

 КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуамкIэ депутатхэм къехъуэхъуну дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къеблэ­гъащ Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм, Адыгейм, Къалмыкъым, Дагъыстэным, Ин­гушым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Шэшэным, Ставрополь щIыналъэм я хабзэубзыху орган нэхъыщхьэхэм я лIыкIуэхэр. 

Махуэшхуэр яIэт

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и Къэрал Думэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэт депутатхэр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм, Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

НэщI мазэм зэпагъэу

 НэщI езыхьэкI куэд командэхэм зэрахэтым къыхэ­кIыу, илъэс етIуанэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр Рэмэдан мазэм зэпагъэу. Абы и пэ къихуэ джэгугъуэм и ужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ Къэхъун и «Керт»-м. 

Сыт щыгъуи дызыпэплъэ

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS