26.01.2021, 10:40 - Статья

ЗэвгъэцIыху, «Мисс Кабардино-Балкария-2020» тхьэIухуд зэпеуэм щытекIуа адыгэ пщащэ зэкIуж - Къалэбатэ Ма­рианнэ.

26.01.2021, 10:34 - Статья

Тау Хьэзешэ Талий и къуэр жылагъуэм къыщацIыху щIэныгъэлI щып­къэу, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэща­кIуэ IэкIуэлъакIуэу, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ, унэтIакIуэ Iэзэу.

26.01.2021, 10:25 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэм 2021 гъэм щIышылэм и 18-м хэщIы­ныгъэ ин игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБКъУ-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректору щыта (1991 - 2012), ка­фед­рэм и уна­фэщI, про­ф­ес­сор, фи­­зи­ко-ма­т­­е­мати­кэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Шыб­зыхъуэ Азэ­мэт-Джэ­рий Iэ­юб и ­къуэр.

26.01.2021, 10:18 - Статья

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и тхыдэм щыщу иджыри къэс цIыхубэр зыщымыгъуазэ напэкIуэцIхэм ятеухуа «Жизни и судьбы: ученики Кабардино-Горского реального училища. 1909 - 1920» тхылъыр. Ар и Iэдакъэ къы­щIэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ ­Опрышкэ Олег.

26.01.2021, 10:13 - Статья

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ще­кIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис, усакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт сымэ я творчествэхэм теухуа зэIущIэхэр. 

26.01.2021, 09:57 - Статья

КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм къыщыпсэлъащ республикэм и хабзэубзыху орган нэ­­хъыщхьэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм и сенатор, ФедерацэмкIэ Советым бюджетымрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Ульбашев Мухьэрбий.

26.01.2021, 09:52 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ири­гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетым хэхъуэхэр къы­хузэщIэгъэуIуэным теухуа зэIущIэ.

25.01.2021, 10:46 - Статья

Ниццэ къалэм иджы­благъэ щекIуэкIащ Деглан Анри и фэеплъу спорт бэнэкIэмкIэ къы­зэрагъэпэща «Франджым и Гран-при» зэпеуэр. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Азербайджаным и цIэкIэ утыку къихьа ди лъа­хэгъухэу Дадэ Ислъамбэчрэ Локьяев Муратрэ. 

Последнее


Зэныкъуэкъуныгъэр къызэщIоплъэ

Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым­ футболымкIэ и щIы­махуэ­ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм пашэхэр щытекIуэри, бжьыпэм зыщагъэбыдащ. 
Тхьэмахуэ ипэкIэ«Тэрчым» къызэтригъэувы­Iа­ ­Бахъсэн и «Автозап­часть»-м и губжьыр ятри­къутащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал уни­верси­тетым и студентхэм, жэ­уапыншэу я ­гъуэм топиплI дигъэкIри. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд

ЗэвгъэцIыху, «Мисс Кабардино-Балкария-2020» тхьэIухуд зэпеуэм щытекIуа адыгэ пщащэ зэкIуж - Къалэбатэ Ма­рианнэ.
Марианнэ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэ щыщщ, КъБКъУ-м психологиемкIэ факультетым и етIуанэ курсым щоджэ, «Подиум Нальчик» агентствэм и модельщ. Къыхэгъэщыпхъэщ, хъыджэбзым и теплъэ нэIурытым къи­щынэмыщIа, удэзыхьэхын зэфIэкI зэрикуэдыр. Ахэращ къэпщытакIуэ гупым ­хэтхэри зэпеуэм кIэлъыплъахэри зытхьэкъуар. 

Лъэпкъым и фIыщIэ ин къэзылэжьа щIэныгъэлI. ЕгъэджакIуэ, гъэсакIуэ гъуэзэджэ Тау Хьэзешэ Талий и къуэр къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

Тау Хьэзешэ Талий и къуэр жылагъуэм къыщацIыху щIэныгъэлI щып­къэу, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэща­кIуэ IэкIуэлъакIуэу, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ, унэтIакIуэ Iэзэу. Фило­логие щIэныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и академик, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым и адыгэбзэ кафедрэм и унафэщIу щыта Таур куэд щIакъым дунейм зэрехыжрэ. Псэужамэ, нобэ, щIышылэм и 26-м, ар илъэс 85-рэ ирикъунут.

Шыбзыхъуэ Азэмэт-Джэрий Iэюб и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэм 2021 гъэм щIышылэм и 18-м хэщIы­ныгъэ ин игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБКъУ-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректору щыта (1991 - 2012), ка­фед­рэм и уна­фэщI, про­ф­ес­сор, фи­­зи­ко-ма­т­­е­мати­кэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Шыб­зыхъуэ Азэ­мэт-Джэ­рий Iэ­юб и ­къуэр.

Я къару еблэжыркъым

Прохладнэ къалэм дэт район сымаджэщым епхауэ лажьэ узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэзэ гос­питаль №3-м и лэжьакIуэхэрщ си тхыгъэ зытезухуар. Дуней псор зыгъэгулэз коронавирусым ехьэлIауэ хъыбар куэд цIыхухэм кърахьэкI, уи гур фIы къыпхузыщIынуи мащIэщ абыхэм яхэтыр. Зэхыбох я къару емыблэжу а узыфэ шынагъуэм пэщIэт дохутырхэм теухуауэ псалъэмакъ мыщхьэпэхэри кърахьэкIыу. «ИримыхьэлIэр лIыфIщ», - жыхуа­Iэращи, а псор зымыгъэунэхуам ар зищIысри къыгурыIуэркъым. Узыр зыжыхэмыуахэр Тхьэм адэкIи абы щихъумэ!

Тхыдэр зи лъабжьэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и тхыдэм щыщу иджыри къэс цIыхубэр зыщымыгъуазэ напэкIуэцIхэм ятеухуа «Жизни и судьбы: ученики Кабардино-Горского реального училища. 1909 - 1920» тхылъыр. Ар и Iэдакъэ къы­щIэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ ­Опрышкэ Олег.
Абы и лэжьыгъэм щызэхуихьэсыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ училищэм щеджахэм я цIэ-унэцIэхэмрэ я гъащIэм теухуахэмрэ. 

Ди щIыналъэр зэрыгушхуэ цIыхухэм я гуащIэр

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ще­кIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис, усакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт сымэ я творчествэхэм теухуа зэIущIэхэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩIышылэм и 26, гъубж

Сенаторым и лэжьыгъэр къызэщIекъуэж

КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм къыщыпсэлъащ республикэм и хабзэубзыху орган нэ­­хъыщхьэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм и сенатор, ФедерацэмкIэ Советым бюджетымрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Ульбашев Мухьэрбий. Абы къызэщIикъуэжащ 2020 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэр.

КIуэкIуэ Казбек: «ЩIыналъэм шэщIауэ зыщиужьынур езым и хэхъуэхэр нэхъыбэ хъумэщ»

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ири­гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетым хэхъуэхэр къы­хузэщIэгъэуIуэным теухуа зэIущIэ.
Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Пра­ви­тельст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и япэ къуэдзэхэу Къуныжь Му­Iэедрэ Говоров Сергейрэ, Урысейм и Къэрал налог къулыкъущIапIэм и управ­ленэу ­КъБР-м щыIэм и унафэщI Гуэбэ­щIыкI Аслъэн, видеоконференц зэпы­щIэ­ныгъэ мардэм тету – УФ-м и Лъэпкъ бан­кым и къудамэу КъБР-м щыIэ КIэрэф Мурат, министерствэхэм, муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS