16.01.2020, 14:05 - Статья

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну. 

16.01.2020, 13:00 - Статья

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.

16.01.2020, 12:05 - Статья

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м.

14.01.2020, 12:20 - Статья

Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат ­ады­гэ­хэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къур ягъэлъэпIэну.

14.01.2020, 12:10 - Статья

Урысейм къэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гурович Андрей и унафэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ Урысей МЧС-м Кавказ Ищхъэрэ феде­ральнэ щIыналъэм (СКФО) щиIэ IуэхущIапIэхэм 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуам щы­хэп­лъэжа зэIущIэ. 

14.01.2020, 12:03 - Статья

Ди республикэм и къалащхьэм дэт курыт школ №25-м щылажьэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэ Битокъу Залинэ къызэрилъытэмкIэ, иджырей щIэб­лэм уадэлэжьэныр жэуаплыныгъэ ин зы­пылъщ, апхуэдэуи икъу­кIэ хьэлэмэтщ, гур хэзыгъахъуэщ. Апхуэдэ Iуэху еплъыкIэм и щхьэусы­гъуэр, хуэбгъэфащэ зэ­ры­хъунумкIэ, пщащэм егъэджакIуэ IэщIагъэр фIы­уэ илъагъуу, абы и псэр хуеIэу къызэрытэджарщ.

14.01.2020, 11:55 - Статья

Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ ­щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр. 

14.01.2020, 11:39 - Статья

Урысей печатым и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм дэт Печатым и унэм. 
ХъыбарыщIэхэр цIыхубэм я деж нэзыхьэс IэщIагъэлIхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ  ­Къумахуэ Мухьэдин. 

Последнее


Тезырыр зыпшыныжхэми ИлъэсыщIэр ягъэлъэпIащ

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну. 

Пашэхэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ йощ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIат зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ Налшык и «Мурбек»-мрэ. Ахэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ ищащ.

Дамыгъэр къыхах

ИлъэсипщI къэс зэ Урысей Федерацэм щрагъэкIуэкI цIыхухэм я къэралпсо къыхэтхыкIыныгъэ. Мы гъэм ар бжыгъэр и лъабжьэу зэхэтынущ. Иджыблагъэ зэхаублащ ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм (ВПН) и дамыгъэ хъунур убзыхунымкIэ зэпеуэ. Абы хэт хъунущ художникхэр, дизайнерхэр, ар зы­фIэхьэлэмэт нэгъуэщI псори. Зи лэжьыгъэр нэхъыфIу къалъытэм саугъэту сом мин 60 хуагъэфэщэнущ. 

ЩIалэгъуалэм ядолажьэ

«Уи пенсэр уэ езым къызэрыблэжьщ» фIэ­щыгъэм щIэту УФ-м и пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иригъэкIуэкI дерсхэм къы­пащэ.

Хэкупсэу ягъасэ

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.
Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэ­мыцэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа ма­хуэхэм ирихьэлIэу, Курп лъагапIэхэм дэкIащ районым щылажьэ жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэм щыIэ ДОСААФ-м и юнармейцхэмрэ курсантхэмрэ, школакIуэхэр, къуа­жэдэсхэр. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 16, махуэку

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр утыку къыщрилъхьа зэIущIэм

Дыгъуасэ Путин Владимир Москва хэIущIыIу щищIащ Урысейм и Президентым гъэ къэс Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Къулейсызыгъэм пэщIэувэ Iэмалхэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м. Абы кърагъэблэгъащ ­УФ-м и Правительствэм хэтхэр, Конституцэ судым и унафэщIым­рэ и къуэдзэхэмрэ, Суд Нэхъыщ­хьэм и Iэтащхьэр, Прокурор Нэхъыщхьэр, Следственнэ комитетым, ХэхакIуэ Комиссэ Нэхъыщ­хьэм, Къэзыбж палатэм я уна­фэщIхэр, Къэрал Советым хэтхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщыкIэфIыр къыхагъэщ

Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым махуитхукIэ щекIуэкIащ боксымкIэ урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэралым и ныбжьыщIэ командэ­ къыхэхам хэ­хуэ­ным щIэбэныну КъБР-м­ къэкIуат зи ныбжьыр илъэс 19 - 22-м ит спортсмен 200-м щIигъу. 

«Вагъуэхэр» Iэпщэм къызэщIекъуэж

Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат ­ады­гэ­хэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къур ягъэлъэпIэну.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS