19.03.2019, 12:29 - Статья

 Иджыблагъэ Иркутск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы къигъэлъэгъуащ ди ­лъахэгъу Олимп чемпионхэу Къардэн Муратрэ ­Хъущт Аслъэнбэчрэ, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ я щапхъэм ирикIуэ щIэблэ узыншэ республикэм зэриIэр.

19.03.2019, 12:20 - Статья

 Екатеринбург къалэм и «Екатеринбург-ЭКСПО» дунейпсо гъэлъэ­гъуапIэ центрым мы махуэхэм щызэхэтащ Урысейм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ ди къэралым и щIыналъэ 60-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIу 500-м нэблагъэ.

19.03.2019, 12:18 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэ­ры­­­гушхуэ, зи щIэныгъэмрэ зэ­фIэ­кIымрэ республикэм и зыу­жьыныгъэм хуэзыгъэпс щIалэгъуалэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ иджыблагъэ Налшык щрагъэ­кIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэ­пеуэм пашэ щыхъуа Чэтбий Мадинэ. 

19.03.2019, 12:12 - Статья

 Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуауэ нэхъыжьыфI унагъуэм исмэ, гущэр утыкум итмэ, псори зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэумэ, унагъуэ насыпкIэ зэджэжыр мис арауэ къызолъытэ сэ. 

19.03.2019, 12:07 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, мы гъэм ебланэу КъБКъУ-м къы­щы­зэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я школакIуэ нэхъыжьхэр зыхэт олимпиадэ зэIуха. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Курыт школым щадж предмет зыбжанэ къызэ­щIэ­зыу­быдэ зэпеуэр гъатхэпэм и 16, 17 махуэхэм екIуэкIащ.

19.03.2019, 12:04 - Статья

 Бахъсэн районым и администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ щIыпIэ администрацэхэм щIалэгъуалэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ спортымкIэ я къудамэхэм зэфIах лэжьыгъэхэм щы­хэплъэ зэIущIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ администрацэм  и  пресс-IуэхущIапIэм и уна­фэщI Чылар Аринэ. Зэхуэсым хэтащ районым хиу­быдэ жылэ псоми я лIы­кIуэхэр. 

19.03.2019, 11:45 - Статья

 «Илъэситху япэкIэ, 2014 гъэм гъатхэпэм и 18-м, тхыдэм и пэжыгъэр зэтеувэжащ - Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм официальнэу къыхыхьэжащ.
 А щIыналъэм исхэм, Урысейм и цIыху псоми махуэшхуэмкIэ - Кърымыр Урысейм къыщыхыхьэжа махуэмкIэ сохъуэхъу.

19.03.2019, 11:43 - Статья

 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ Якутск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ ин. Хэгъэрейхэм къищы­нэмыщIауэ, США-м, Тыркум, Ираным, Японием, Кубэм, Монголием, Куржым я командэ лъэщхэр къызрихьэлIа зэпеуэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам текIуэныгъэр къыхуэзыхьахэм яхэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Последнее


ЩIэблэ узыншэ къащIохъуэ

 Иджыблагъэ Иркутск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы къигъэлъэгъуащ ди ­лъахэгъу Олимп чемпионхэу Къардэн Муратрэ ­Хъущт Аслъэнбэчрэ, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ я щапхъэм ирикIуэ щIэблэ узыншэ республикэм зэриIэр.
 Иркутск щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къызэхуишэсат алыдж-урым  бэнэкIэмкIэ къэралым щынэхъыфIхэр, зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэр. Я хьэлъагъ елъы­тауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм ящыщу тхур абы и финалхэм щыбэнащ.

Гъатхэм псори техьакъым

 Нэгъабэ щэкIуэгъуэм и 11-м зэпагъэуа, Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щэбэт кIуам щIидзэжащ. Абы лъандэрэ блэкIа мазиплIым щIигъум зэхъуэкIыныгъэ инхэр командэхэм къыщы­хъуащ икIи ахэр зэхуэмыдэу гъатхэм техьащ.

Мэрем Дамиррэ Блий Iэюбрэ я зэпэщIэтыныгъэ

 Екатеринбург къалэм и «Екатеринбург-ЭКСПО» дунейпсо гъэлъэ­гъуапIэ центрым мы махуэхэм щызэхэтащ Урысейм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ ди къэралым и щIыналъэ 60-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIу 500-м нэблагъэ.

ЩIыналъэр зэрыгушхуэ Чэтбий Мадинэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэ­ры­­­гушхуэ, зи щIэныгъэмрэ зэ­фIэ­кIымрэ республикэм и зыу­жьыныгъэм хуэзыгъэпс щIалэгъуалэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ иджыблагъэ Налшык щрагъэ­кIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэ­пеуэм пашэ щыхъуа Чэтбий Мадинэ. 

Нанэ Iумахуэ

 Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуауэ нэхъыжьыфI унагъуэм исмэ, гущэр утыкум итмэ, псори зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэумэ, унагъуэ насыпкIэ зэджэжыр мис арауэ къызолъытэ сэ. 

ЩIыналъэпсо олимпиадэр йокIуэкI

 Хабзэ хъуауэ, мы гъэм ебланэу КъБКъУ-м къы­щы­зэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я школакIуэ нэхъыжьхэр зыхэт олимпиадэ зэIуха. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Курыт школым щадж предмет зыбжанэ къызэ­щIэ­зыу­быдэ зэпеуэр гъатхэпэм и 16, 17 махуэхэм екIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъ­къэрымрэ Ингуш Республикэмрэ я курыт школ­хэм щеджэ ныбжьыщIэ  ми­ни 3-м щIигъу.

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

 Бахъсэн районым и администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ щIыпIэ администрацэхэм щIалэгъуалэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ спортымкIэ я къудамэхэм зэфIах лэжьыгъэхэм щы­хэплъэ зэIущIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ администрацэм  и  пресс-IуэхущIапIэм и уна­фэщI Чылар Аринэ. Зэхуэсым хэтащ районым хиу­быдэ жылэ псоми я лIы­кIуэхэр. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм топсэлъыхь

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызы­хуэ­тыншэу къызэгъэпэщыным, дапщэщи хуэдэу, гулъы­тэшхуэ щрат ди республикэм. КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щызэхэта зэIущIэм и утыку кърахьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ ар. 

Узыншагъэм и закъуэкъым

 ЩIымахуэ мазэхэр иухащ. Нэхъапэхэми хуэдэу, иджы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ куэдым ущрихьэлIэнущ тафэхэм игъухьа удзхэр ягъэсу. Ар щIыуэпсым и щытыкIэми цIыхухэм я узыншагъэми зэран зэрыхуэхъум и мызакъуэу, электрокъару яIэ­рымыхьэжу жылагъуэхэр къэзыгъэнэнкIэ хъуну Iуэхущ.
 Удз гъуахэм щIадза мафIэхэм щIэх дыдэу заубгъу, жьышхуэ къыщепщэкIэ, зы сыхьэтым къриубыдэу, ­километр 25 - 30-м нэблагъэ зи бгъуагъ щIыналъэм ­зы­щаукъуэдийуэ. А щхьэусыгъуэм хуабжьу гугъу ещI ахэр гъэункIыфIыныр. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 19, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS