05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

05.12.2019, 12:28 - Статья

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэ­щIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьы­нэпс» газетым и лэжьакIуэхэр. 
Хьэжбэвыкъуэ Эрдогъан, Лий Гюл, Хьэжбэвы­къуэ Гъазми сымэ жаIащ газетыр илъэс 15 хъуауэ къызэрыдэкIыр, ар мазэ къэс зэ зэрагъэхьэзырыр, напэкIуэцIи 8 - 24-рэ хъууэ зэрызэхагъэувэр. 

05.12.2019, 12:25 - Статья

«Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэху­гъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэры­хуагъэлъэпIар.

05.12.2019, 12:22 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм,  и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.

05.12.2019, 12:08 - Статья

Урысейм бэнэкIэ хуиты­мкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэ­рыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэ­зэхуэм.
Япэ махуэм зэIущIэм ­хухаха зэманыр и кIэм нэ­мысу ар текIуащ Германием и лIыкIуэ Матухин Никэ. Къы­кIэлъыкIуэм ефIэ­кIащ куржы бэнакIуэ Одикадзе Элизбар.

Последнее


ДыщэкI Мухьэмэдрэ Мэкъуауэ Аланрэ дунейпсо чемпионхэщ

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

Хабзэжьхэр яхъумэ

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 
Хабзэ хъуауэ Iуэхур илъэс къэс щIрагъэкIуэкIым щхьэусыгъуэ дахи иIэщ. Ар ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къа­декIуэкI хабзэхэр, щэнхабзэр хъу­мэнырщ, ахэр ди нобэрей гъащIэм хапщэурэ къыдэкIуэтей щIэблэр абы щIапIыкIын, апхуэдэу творчествэ и лъэныкъуэкIэ сабийхэм ябгъэдэлъ зэчийхэр наIуэ къащIын папщIэщ. 

ЦIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэшхуэ яхуэщIыпхъэщ. ЦIыхум и ХуитыныгъэхэмкIэ дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и школхэм дерс зэгуэт щезыгъэкIуэкIынухэмрэ абыхэм хэтынухэмрэ папщIэ

«Урысейм и дежкIэ демо­кратием нэмыщI ­нэгъуэщI политикэ гъуэгу щыIэкъым, щыIэнкIи хъунукъым… Илъэс хьэлъэхэм Урысейм и цIыхубэм я тегушхуэныгъэмрэ бэшэчагъымкIэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр къызэранэкIын, граждан, социальнэ, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэм хуэкIуэн, демократием, цIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэ яхуэщIыным, законыр нэхъыщхьэу щытыным къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIа зыужьыныгъэ гъуэгуанэм теувэн яхузэфIэкIащ.

«Нартхэм я фIыгъуэр»

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

Нэхъыбэу зэлъытар псэм бгъэдэлъ къабзагъэрщ

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 
А щIалэ хахуэм иджырей и зекIуэр адрейхэм нэхъ къащIыхэгъэщхьэхукIыпхъэм щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ. Япэрауэ, Казбек Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыдэкIа бжыгъэр 50-м нихусащ. ЕтIуанэрауэ, а гъуэгуанэр абы и япэ егъэджакIуэу щыта Жамбей Лолэ хуигъэфэщащ. 

«Адыгэ псалъэмрэ» «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэ­щIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьы­нэпс» газетым и лэжьакIуэхэр. 
Хьэжбэвыкъуэ Эрдогъан, Лий Гюл, Хьэжбэвы­къуэ Гъазми сымэ жаIащ газетыр илъэс 15 хъуауэ къызэрыдэкIыр, ар мазэ къэс зэ зэрагъэхьэзырыр, напэкIуэцIи 8 - 24-рэ хъууэ зэрызэхагъэувэр. 

Жьыщхьэ махуэ Щоджэн Iэмирэт

«Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэху­гъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэры­хуагъэлъэпIар.

Социальнэ проектхэр зэрызэхалъхьэм зыхуагъасэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм,  и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.

БгъуэнщIагъ нэхъ гъэщIэгъуэнхэр

Москва Ломоносов М. и цIэр зезыхьэ и къэрал университетымрэ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и институт щхьэ­хуэхэмрэ ягъэхьэзыращ къэралым и бгъуэнщIагъхэм я атлас.
Ар къэралым и щIыналъэм хиубыдэу щыIэ бгъуэнщIагъ нэхъ ин дыдэхэр зы­хуэдэр къыщыгъэлъэгъуа япэ тхылъщ. Мыр сэбэп яхуэхъунущ спелеологхэм, карстологхэм, апхуэдэу геологхэм, географ­хэм, экологхэм, палеонтологхэм, археолог­хэм.

Си плъапIэр Олимп Джэгухэрщ

Урысейм бэнэкIэ хуиты­мкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэ­рыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэ­зэхуэм.
Япэ махуэм зэIущIэм ­хухаха зэманыр и кIэм нэ­мысу ар текIуащ Германием и лIыкIуэ Матухин Никэ. Къы­кIэлъыкIуэм ефIэ­кIащ куржы бэнакIуэ Одикадзе Элизбар.
News.ru хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондентым Махуэр хутеп­сэ­лъы­хьащ кIых­ь­лIы­хьу и  узыншагъэр ­зэ­­рызытригъэувэжам, Олим­­пиадэм ямыгъэ­кIуэ­нымкIэ шына­гъуэ зэры­щы­Iэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS