Статья

Анэм и ахъшэм къыщIагъу

УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и ми­нистерствэм хъыбар ­къет сабий зыгъуэта анэм ират ахъшэм гъэ къэс къы­зэрыщIагъунум теухуауэ.
2021 гъэм щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ ар ­проценти 3,7-кIэ хэхъуэ­нущи, сом 639.432-рэ хъунущ. Мы гъэм унагъуэхэм яIэрыхьар сом 22.815-кIэ ­нэхъыбэ хъунущ етIанэгъэ.  А ахъшэм хуэдиз зратынур сабий етIуанэ зыгъуэтауэ щыпэлъхум щхьэкIэ ахъшэ къеIызымыхахэращ. 

Узми щышынакъым

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм щыщ Къанло Амир Арсен и къуэм дыгъэгъазэм и 2-м игъэлъэпIащ къыщалъхуа махуэр­

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 
Узыншагъэмрэ гукъы­дэ­жым­­рэ ущымыщIэу, гуфIэ­гъуэр уи куэду, уи гур зыхуеIэм уи Iэр лъэIэсу, цIыхугъэрэ адыгагъэ­рэ пхэлъу, фIыгъуэр къыбде­кIуэкIыу, узыхуеджэ IэщIагъэмкIэ уи мурадхэр къохъу­лIэу, уи пщIэр лъагэрэ лъэп­къыр уэркIэ гушхуэу гъащIэ дахэ Тхьэм къуит. ФIыщэу укъэ­зылъагъуу щыта уи адэш­хуэ Леонид уэркIэ хъуэп­сапIэ дахэхэр иIащи, ахэр нахуапIэ хъуауэ Тхьэм дигъэлъагъу.

ГъащIэ лъагъуныгъэр ехъумэф.Бланауэ Быцэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ ирокъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 
Ар къыщалъхуащ Брамтэ (Вольный Аул) хьэблэм щыпсэу мэкъумэшыщIэ ­унагъуэм. Илъэс пщыкIуплI фIэкIа мыхъуу 1939 гъэм ар хагъэхьауэ щытащ уэрэдымрэ къафэмкIэ къэрал ансамблым, иужькIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа «Кабардинка»-м, и хорым. 

Гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 
Абы теухуауэ КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн жиIащ республикэр федеральнэ проектищым зэрыхэтыр: «Гъуэгу сеть», «Гъуэгу хозяйствэм и зыужьыкIэм и жыпхъэхэр», «Гъуэгу шынагъуэншэ». 

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэIущIэмрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэхуэс

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

КъБР-м и сурэтыщI гъуазджэр

Дунейм къытехьащ «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии» тхылъым и етI­уанэ томыр. Ар зи IэдакъэщIэкIыр «Ассоциация искусствоведов» урысейпсо жылагъуэ ­зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI, искусствовед цIэрыIуэ Аппаевэ Жаухъарщ.

Сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

«Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIы­хубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и феде­ральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпы­къуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм. 

ПщIэ иIэу

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр. А IэщIагъэ мытыншым къыпхуигъэув къалэнхэр къызыхуэтыншэу зыгъэзащIэ цIыху щыпкъэщ Аушыджэр къуажэм Къардэн зэкъуэшхуэм я цIэр зэрихьэу дэт курыт школым илъэс 40-м щIигъуауэ щылажьэ Гъут Хуэмей Хьэжымухьэмэд и пхъур. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья