Статья

Дыпэплъэнщ къыхах дерсыр зыхуэдэм

«Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 6:0 (1:0). Астрахань. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 16-м. ЦIыху 550-рэ еплъащ. 
Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар), Кистанов (Энгельс), Павлов (Саратов). 
«Волгарь»: Саганович, Журавлёв, Бердников, Локтионов, Мануковский (Воробьёв, 71) Козлов, Зенин, Павлишин (Данилов, 76), Болонин (Бутенкэ, 41), Погосов (ДыщэкI, 60), Пугачёв (Мязин, 69). 

Багъ Даринэ аргуэру къыхожаныкI

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

Зи хьэлъагъыр килог­рамм 42-м нэблагъэ хъы­джэбз цIыкIухэм я деж жэз медалыр къыщихьащ Багъ Даринэ. ПэщIэдзэ зэIущIэхэм шэч къызытумыхьэн текIуэ­ны­гъэ­хэр щызыIэрызыгъэ­хьа ди лъэпкъэгъур финал ны­къуэм щыпэлъэщакъым, иужькIэ Спартакиадэм япэ увыпIэр къыщызыхьа Санкт-Петербург щыщ Зверевэ Марие.
Нэхъапэми ехъулIэны­гъэфI­хэр зиIа Багъ Даринэ ягъа­сэ Ахъмэт Амиррэ ­Хьэ­гъун­докъуэ Елдаррэ. 

 

Зи макъ гуакIуэмкIэ псэм лъэIэсыф

 Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэ­зэджэ Шэгудж Маринэ.
 Римский-Корсаков и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт къэрал консерваторэр 1990 гъэм къиухащ Шэгу­джым. Зи зэфIэкI лъагэхэм абы гу къы­щылъата пщащэр занщIэу Мариинскэ театрым ирагъэблэгъауэ щытащ.
 Ар консерваторэм щыщIэсам егъэджакIуэ Iэзэ, профессор Новиченкэ Татьянэ и гупым зэрыхэхуам и фIыгъэкIэ музыкэ дунейм и щэху куэд къищIащ, и творческэ гъуэгуанэми а лъэхъэнэращ щIэдзапIэ хуэхъуауэ къалъытэр.

Беслъэнейхэ я хабзэ

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр. Абы и щыхьэтщ я къэ­кIуэнум хуэлажьэу къызэрагъэпэща лъэпкъ хасэр.

Зи зэфIэкIыр лъагэ щIэныгъэлI

 Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и агроном, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хъаний Мирон Хьэгуцырэ и къуэм. КъызыхэкIа лъэпкъми къэралми яхуэфащэ, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ цIыху гъуэзэджэхэм ящыщщ ар. Мэкъу­мэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хъанийр ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, ЩIэныгъэмрэ гъуазджэхэмкIэ Пет­ровскэ академием я академикщ.

Щэнхабзэм иропIейтей

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ лъэпкъ библиотекэм дыгъуасэ щаIущIащ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм. 
Зэхыхьэм хэтащ республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, «НОТР» телеканалым и тхьэмадэ, режиссёр, сценарист Вэрокъуэ Владимир, щызэIущIа IуэхущIапIэм и унафэщI Емуз Анатолий, къыщаIэта псалъэмакъыр зэгъэщIылIа ведомствэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Балли 100-хэр ягъэпэж

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр. Я хъуэпсапIэхэм ялъэIэса щIалэгъуалэр иджы еджэным пэрохьэ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу. 

КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым псэуныгъэм пыщIа и IуэхущIапIэхэм я щытыкIэр къепщытэ

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ. Куэд щIауэ псыкIэ гугъу ехь ­къуажэм дяпэкIэ и Iуэхур зэтеувэжынущ, сыту жыпIэмэ мыбы псы къы­щIэ­шыпIэщIэ щаубру.

ЗекIуэ гъуэгу тенэркъым

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп. КъБР-м щыщу гупым хэтащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и еджакIуэхэу Вэрокъуэ Алинэ, Щэныбэ Даянэ, Бэлагъы Сэтэней, Мурзэкъан Ис­лъам, Бадзэ Къэплъэн сымэ, Ас­те­мырей къуажэм щыщ ТхьэитлI Залинэ, Дыгулыб­гъуей щыщу Iэюб Рузанэ сы­мэ. 

Саугъэт нэхъыщхьэр Кэсмен ехь

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

Страницы

Подписка на RSS - Статья