Статья

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ республикэм щрагъэкIуэкI «Ажалыр щащэр жыIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр икIи гу нэхъ зылъытапхъэхэр яубзыхуащ. 
 Iуэхум теухуауэ зэфIагъэкIа лэжьыгъэм тепсэлъыхьащ КъБР-м щыIэ МВД-м, УФСИН-м, Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэхэм я лIыкIуэхэр. 

Нэхъ тыншщ къэмыгъэхъуныр

 Ислъэмей къуажэ администрацэм и жэрдэмкIэ курыт школ №1-м щекIуэкIащ щIалэгъуалэр наркотикым, фадэм, туты­ным, СПИД-м щыхъумэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ Бахъсэн район админстрацэм щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Гъут Ре­зуан, щIыналъэм и прокурорым и дэIэпы­къуэгъу Мырзэ Алим, Ислъэмей къуажэм и амбулаторэм и дохутыр-терапевт Къуныжь Изабеллэ, Зеикъуэ дэт сымаджэщым и нарколог-психиатр Бжьы­хьэлI Светланэ, КъБКъУ-м и медицинэ ­къудамэм узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ и кафедрэм и доцент Уэрэзей Нурхьэлий сымэ. 

Хабзэм хагъэгъуазэ

Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьа­кIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.
Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэу Къаншокъуэ Хьэлимэт, Мэкъушэ Расмие, ОГИБДД-м и инспекторхэу Борисовэ Аннэ, Уэртэн Валерий сымэ, КъБР-м Курортхэмрэ туриз­мэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ Ету ­Заирэ ящIыгъуу къызэрагъэпэщащ «Хабзэм хэгъэгъуэзэн» «стIол хъурей». 

Гугъущ къэкIуэну дахэм и лъабжьэр бгъэтIылъыну

 ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэты­гъуейщ. Уеблэмэ, Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и гъуащхьэтет Гильермерэ гъуащхьэхъумэ Фернандесрэ къыщалъхуари къыщыхъуари Бразилиеращ. А къэралым и экономикэр, цIыхухэм я псэукIэр езыгъэфIакIуэ унэтIыгъэшхуэщ топджэгур.

Апхуэдэ дирижёр телъыджэ дунейм теткъым. И цIэр фигу ивубыдэ!

 Оперэмрэ балетымрэ я академическэ театрыр (Кировым и цIэр зезыхьэр) илъэс щитI щрикъум щыгъуэ абы къыщагъэлъэгъуауэ щытащ Чайковскэм и «Евгений Онегин» оперэр.

Щапхъэ трах

 НэхъыжьыфI зиIэ лъэп­къым ар и гъуазэу къе­кIуэкI зэпытщ. Адыгэ­хэм щапхъэ зыте­хы­пхъэ куэд диIащ, пщIэ­шхуэ къэзы­лэжьа зыбжани нобэ ди жьантIэм дэсщ. Апхуэдэщ ­КъБР-м и МВД-м, республикэм ЮстицэмкIэ и минис­терствэм жэуап­лыныгъэшхуэ зыпылъ ­IэнатIэхэр щызыIыгъа, Урысейм и ХъумапIэ банкым и щIыналъэ къудамэм и Iэтащхьэу, абы и директорхэм я советым хэту щыта ГубэщIыкI Владимир. Нобэ ар Дунейпсо Адыгэ Хасэми жыджэру долажьэ, тхьэмадэхэм чэнджэщэгъу яхуохъу, лъэпкъым и Iуэхур дегъэкI.

Къэшэж Къасым Хьэрун и къуэр

 И ныбжьыр илъэс 86-нэм иту 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, Урысейм шынагъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэм и подполковник Къэшэж Къа­сым Хьэрун  и къуэр.
 Абы и гъащIэ псор хуигъэпсащ Хэкум и сэбэп зыхэлъхэр хъумэным хуэгъэза Iуэху лъапIэм. 1963 гъэм абы ШынагъуэншагъэмкIэ къэрал комитетым и IуэхущIапIэу Къэ­бэр­дей-Балъкъэр АССР-м щыIэм следствиемкIэ и къудамэм лэжьэн щы­щIидзащ икIи а IэнатIэм и унафэщIу щыщыта илъэс­хэм Iуэху гугъу куэд зэхигъэкIащ.

Сыт Берд Хьэзрэталий къыхигъэщхьэхукIар?

 Республикэм и Жылагъуэ палатэм и ещанэ хэхыгъуэм, 2015 гъэм къызэрагъэпэщауэ щытам, зэфIигъэкIахэр къапщытэжащ. КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталийрэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым и унафэщI Шэджэмокъуэ Оксанэрэ теп­сэ­лъыхьыжащ иужьрей илъэсищым екIуэкIа лэжьыгъэхэм.

Дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтащ цIыху 1000-м нэблагъэ

 Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу ­хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр. ЦIыху 1000-м нэблагъэ зэхуэзышэса зи чэзу зэхыхьэр траухуащ Грознэ къалэр къызэрыунэхурэ илъэс 200 зэрырикъум.

Тхылъ Нэхъыщхьэ

 Урысей Федерацэм и хабзэ нэхъыщхьэр - Конституцэр - къызэращтэрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирокъу. 1993 гъэм а махуэм цIыхубэ IэIэткIэ къащтауэ щытащ Урысей Федерацэм и Конституцэр. Аращ Урысейм и хабзэ нэхъыщхьэри, законхэм лъабжьэ яхуэхъури.
 Конституцэр къызэращтэрэ зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ халъхьащ, абыхэм ящыщщ УФ-м и Президентыр илъэсих пIалъэкIэ зэрыхахыр (нэхъапэм илъэси 4-у ­щытащ), Къэрал Думэм хаххэр илъэситхукIэ зэрыла­жьэр (ари илъэси 4-у щытащ).

Страницы

Подписка на RSS - Статья