Статья

Афэ Къантемыр къэралпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэхэр

 Къыздэлажьэ щIалэм и стIолыщхьэм телът Котляровкэ Викторрэ Мариерэ къыдагъэкIа «Неповторимый Нальчик» тхылъыр. ТхьэмахуитI хуэдэ дэкIауэ, тхылъыр зэрытелъти, сы­блэкI пэтрэ сыщIоупщIэ:
 - Ухунэмысу арагъэнщ уе­джэну? 
- Тхылъым зэи, тIэуи ­седжащ, къытезгъэзэжурэ щIы­зопщытыкI, седжэхуи си нэр къысхутехыркъым. 

Гъуэгу бгъуфIэ хэзыша

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

Къэхъун щыщ щIалэ хахуэ

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри. ЩIыналъэм бгъэ­дэлъ щIыуэпс къулеягъым куэдкIэ ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ абы щып­сэу цIыхухэр.

ЩIэныгъэлIым и гъуэгуанэ

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

Европэм и щыгу нэхъ лъагэм щызэпеуахэр ягъэлъэпIащ

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым а махуэм Iуащхьэмахуэ и къежэхыпIэхэм бгы лыжэмкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ къыщызэ­рагъэпэщащ. Абы кърихьэлIа хьэщIэ лъапIэхэм яхэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ проектхэр Сочэ щекIуэкIыну зэхыхьэшхуэм утыку къыщрихьэнущ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. cоветыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Мазаем и 15-м ди къэралым ягу къыщагъэкIыж советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур.
А махуэм дэ пщIэшхуэ яхуэтщIу дигу къыдогъэкIыж сэлэтхэр, сержантхэр, офицерхэр ята тхьэ­рыIуэм тету лIыгъэрэ хахуагъэрэ къэзыгъэлъэгъуа, Хэкум и пащхьэ щаIэ зауэлI, граждан къалэнхэр щIыхь пылъу зыгъэ­зэщIа псори.
 А зауэм и гугъуехьхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэу 1800-м къызэранэкIащ икIи абыхэм ящыщу 55-р хэкIуэдащ. Абыхэм я лIыгъэр дэ зэи тщыгъупщэнкъым.

Театрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.
- Тхылъыр щызэхэдгъэувэм лъабжьэ хуэтщIар театрым и режиссёр цIэ­рыIуэ Мыд Хьэжмусэ и творческэ щIэинырщ. Ар къы­дэ­кIы­ным хуэзыгъэ­хьэ­зырар филологие щIэныгъэхэм я кандидат Шакъ Марьянэщ. Абы тхыгъэхэр адыгэбзэм кърих­ри уры­сыбзэкIэ екIуу зэ­ридзэ­кIащ, псалъэпэри  язы­ны­къуэ Iуэхугъуэхэр гу­ры­Iуэ­гъуэ зыщI тхыгъэ кIэщI­хэри дыщIигъужащ,- жеIэ Котляров Виктор. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья