Статья

Дэтхэнэми ар зыщремыгъэгъупщэ!

Дэтхэнэ бзэри зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ ­хъу­гъуэфIыгъуэ инщ, ­къэ­хъугъэ лъапIэщ. Ар ­щы­мыIэжыным къихь гу­зэ­вэгъуэр куэдкIэ нэхъ зы­хэ­щIэ­гъуэщ, псалъэм пап­щIэ, щIыуэпсым и къэ­кIыгъэ е псэущхьэ лъэп­къы­гъуэ  гуэр кIуэ­дыжыным нэхърэ. Бзэр щымыIэжмэ, дунейм токIуэдыкIыж илъэ­сищэ бжыгъэкIэ лъэпкъ щхьэхуэм иухуа и хабзэр, щэнхабзэр, езы лъэпкъри адрейхэм яхошыпсыхьыж. Ди жагъуэ зэрыхъущи, нэхъ лъэп­къыш­хуэхэм я бзэм лъэпкъ мащIэхэм я щэнхабзэри анэдэлъхубзэри утыкум ирегъэкI.

ХъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэ

Мы гъэм илъэс 22-рэ мэхъури дунейм и щIыпIэ куэдым щагъэлъапIэ Анэ­дэлъ­хубзэм и махуэшхуэр. Къэхъугъэу Тхьэм къигъэщIахэм я нэхъыщхьэхэм халъытэ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэ­щэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ ­къозыгъащIэу щыIэр абыхэм  я анэ­дэлъ­хубзэрщ. Ар бзэ къудейкъым - ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыфщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэмкIэ!
Нобэрей махуэшхуэм дэ Iэтауэ догъэлъапIэ зи гъащIэр дзэм къулыкъу щыщIэным тезыухуахэр, Хэкум гурэ псэкIэ хуэпэжхэр, къэралым щыпсэухэм я шына­гъуэншагъэмрэ зэIузэпэщ псэукIэмрэ къызэзыгъэпэщхэр. Дэ дрогушхуэ урысей армэмрэ флотымрэ лIыхъужьыгъэкIэ псыхьа я тхыдэм, дыщалъхуа щIыналъэм и хуитыныгъэмрэ ар зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ.

ГъэтIылъыгъэ фондым щыщ мылъку Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хухах

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 17-м щыIащ дуней къэхъукъащIэ къызэ­рымыкIуэм къыхэкIыу хэщIыныгъэ зыгъуэта Iуащхьэмахуэ щIыналъэм. Жьышхуэм, уэс куэд зэуэ къызэресам я зэран екIащ цIыхухэм я псэупIэхэм. Иджыпсту яужь итщ ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжыным. Абы кIуэн ипэкIэ, Iэтащхьэм Прави­тельствэм пщэрылъ щищIащ Iуа­щхьэмахуэ щIыналъэм сыт и лъэныкъуэкIи зыщIагъэкъуэну.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай мазаем и 19-м Ставрополь къалэм щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ щIыналъэм лъэпкъ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщы­ным ехьэлIа зи чэзу Iуэхухэм щы­тепсэлъыхьа зэIущIэ.
Зэхуэсым хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, ­округым хыхьэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэр, урысей министерствэ, IуэхущIапIэ зыхуэфащэхэм я лIыкIуэхэр.

Лъэужь дахэ гъащIэм къыщызыгъэна

ЦIыхур къыщалъхуамрэ щылIэж ­махуэмрэ зэпэблагъэщ жаIэ. ГъащIэр абы куэдрэ щыхьэт тохъуэ. Мы гъэм и щIышылэ мазэм и пэщIэдзэм дунейм ехыжащ сабий хирург, эндоскопист цIэрыIуэ Елъчэпар Хьэсэн БетIал и ­къуэр. Мазаем и 15-м абы и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут.

Тхьэкъуахъуэ Мурат Альберт и къуэр

2021 гъэм мазаем и 14-м дунейм ехыжащ Урысей ­Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ ­управленэ нэхъыщхьэм ­мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэ­хэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI, юстицэм и генерал-майор Тхьэ­къуахъуэ Мурат Альберт и къуэр.
Тхьэкъуахъуэ М. А. Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан ­къуажэм 1970 гъэм мэ­къуауэгъуэм и 2-м къыщалъхуащ. 1995 гъэм абы Ростов къэрал университетыр къиухащ «юриспруденция» IэщIагъэр иIэу. Тхьэкъуа­хъуэм следователу лэжьэн щыщIидзащ Аруан щIыналъэм и прокуратурэм.

КIуэрыкIуэ сурэт джэгу

«КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» - аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къы­щыу­нэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

ЮНЕСКО-м и музейм щахъумэ

Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 - 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэ­лъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ.

Афганистаным щызэуахэр ягу къагъэкIыж

Совет зауэлIхэр къы­зэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат. 
Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Тхьэгъэ­лэдж Тимур пэкIур къы­щы­зэIуихам жиIащ:

Страницы

Подписка на RSS - Статья