Статья

Фэбжьыр щыкуэда зэIущIэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - СКА (Дон Iус Ростов) - 0:1 (0:1). Налшык. «Спар­так» стадион. Жэп­уэгъуэм и 19-м. ЦIыху 200 еплъащ. 

Налшык дунейпсо кинофестивалым и къалащхьэ мэхъу

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

Зэи сигу ихужынукъым

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт. Ауэ щыхъукIи, ар сэ сигу къызэринэжа Iуэхугъуищым (и тхылъым ехьэлIам, ди япэ зэхуэзэм, иужьрейм…) сегупсысыжмэ, гуфIэгъуэшхуи, гушыIи, ­гукъыдэжи хэлъакъым.

Лэжьыгъэм дыхуигъасэрт

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт. Мыпхуэдэ зы Iуэхугъуэ сыт щыгъуи сигу къокIыж.
Абы щыгъуэ школым иджыри сыкIуатэкъым. Жыгым пыт тхьэмпэхэр къыпысфыщIыкIыу си адэм сыкъилъэгъуат. 
 - Сыт ар къыщIэпфыщIыр, пшхыну ара? 

И нэIэ псэуху ттригъэкIакъым

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

Ноби егъэлъапIэ

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

Апхуэдэхэрщ зи цIэр уэрамхэм фIащыр

Къэрмокъуэ Мухьэмэд теухуауэ псалъэ гуапэ щIыжысIэн куэд сигу къокIыж. 1977 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр радиом диктор къыхахыу екIуэкIа зэпеуэшхуэм си насып къихьри сып­хы­кIауэ, япэ дыдэу абдежщ Мухьэмэд къы­щысцIыхуар. Дэ зы къуажэ дыщыщми, абы и пэкIэ зэи ар си нэIуасэу щытакъым, абы и къалэмыпэм къыщIэкIахэм сызэрыщыгъуазэм, сыдихьэхыу седжэу зэрыщытам и гугъу умыщIмэ.

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу. ЛъэпкъылI телъыджэ

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт. Ауэ, Iуэхур зэрымыхъун хуейм хуэдэу хъущ, насып шэрхъыр щыуауэ къекIэрэхъуэкIри, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм редактору сыкъыщIэхутащ. Си щIалэгъуэт, батэр схуэгъэшыну зыкъысщыхъужуи, си пащхьэ къралъхьа Iэрытх Iэмбатэ зыбжанэм си Iэщхьэлъащхьэр дэхьеяуэ сетIысылIащ.

Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ... «Щихухэр иджыри мэкI»

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар. Еш имыIэу, гуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIауэ ирихьэкIа лэжьыгъэм папщIэ Къэрмокъуэм хуэфащэ пщIэшхуэ къыхуа­щIащ: абы къыфIащащ КъБАССР-ми РСФСР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ цIэ лъапIэхэр. 

КъБР-м и Премьер-министрыр туризмэм зегъэужьыным теухуауэ Австрием къикIа хьэщIэхэм йопсалъэ

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.
Псалъэмакъыр теухуауэ щытащ спорт, бгы-лыжэ, зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэу курорт щIыналъэхэм щаухуэнухэм я проектхэр гъэхьэзырыным, узыншагъэр егъэфIэкIуэным хуэгъэза туризмэм и унэтIыныгъэхэр зэ­хэлъ­хьэным, ди щIыналъэм кемпинг-парк­хэр щызэтегъэувэным я лъэныкъуэкIэ зэ­щIыгъуу зэрызэдэлэжьэнум.

Страницы

Подписка на RSS - Статья