Статья

Уардэщыкъуэ

Ди лъахэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щекIуэкIа ухуэныгъэхэм хэлъ­хьэ­ныгъэфI хуэзыщIа ухуа­кIуэ цIэ­рыIуэхэм ящыщщ мы махуэхэм илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэм и жьэгум и тхьэмадэ Та­быхъу Уардэщыкъуэ. Нэ­хъы­жьыфIым зэрыжиIэщи, и лэ­жьыгъэр фIыуэ илъагъуу, набдзэгуб­дзаплъэу, зэщIэкъуауэ, ерыщу ипэкIэ зэрыкIуэ­тэным хущIэ­къуу, Iуэхур и кIэм нигъэсу щытын ­хуейщ ухуакIуэ нэсыр. Езы Уардэщыкъуи а щапхъэм ирикIуахэм ящыщщ.

Дунейм и бгырыпх нэхъ лъапIэ дыдэр зезыхьэ

Мырзэкъан Азэмэт лъэпкъыр дызэрыгушхуэ спортсмен нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыщ. Ар IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, плIэнейрэ дунейпсо чемпионщ, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъщ, Европэм, Азием, ди къэралым куэдрэ щытекIуащ. 

Хэкупсэ гъэсэныгъэм и къежьапIэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Лъэпкъ технологие жэрдэмхэр дэIыгъынымкIэ и департаментым и лэжьакIуэхэмрэ Налшык къалэм дэс бзылъхугъэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкIащ «Тщыгъупщакъым, пщIэ худощI» ­фэеплъ акцэр. Ар ирагъэхьэлIащ фокIадэ мазэм ягъэлъапIэ хабзэ Мамырыгъэм и дунейпсо махуэм. 

Амфитеатр телъыджи щыболъагъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ. 

Шэч къытетхьэркъым и мыхьэнэр зэрыиным

«Демографие» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэу щыт «Спортыр гъащIэм и мардэщ» федеральнэ проектымрэ «Физкультурэм­рэ спортымрэ КъБР-м зыщегъэужьын» къэрал программэмрэ гъэзэщIэным япкъ иткIэ, ди республикэм и Шэрэдж щIыналъэм и къуажащхьэ Къэщкъэтау фокIадэм и 17-м къыщызэIуахащ «Къалэн куэд зыгъэзащIэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс» зыфIаща ухуэ­ныгъэщIэ.

Правительствэм и Унэм щызэхэтащ Коронавирус узыфэм КъБР-м зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабым и зэIущIэр

ФокIадэм и 22-м Правитель­ствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэуб­гъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къы­зэрызэрагъэпэщымрэ а узы­фэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэ­хухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.
Видеоконференц мардэм тету абы щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым санитар-эпиде­миологие щытыкIэмрэ COVID-19-м зыщиубгъу лъэхъэнэм республи­кэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщамрэ.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ стратегиещIэ къащтэну загъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

Ласицкене етхуанэуи токIуэ

Ди лъахэгъу цIэрыIуэ ­Ласицкене (Кучинэ) Марие етхуанэу къэралым и чемпион щыхъуащ иджыблагъэ Челябинск щекIуэкIа Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и гъэмахуэ зэ­хьэзэхуэм.
Лъагэу дэлъеинымкIэ зэпеуэм Ласицкене къыщы­пэлъэщын аргуэру къыхэкIакъым. Дыщэ медалыр зы­Iэригъэхьэн папщIэ ар ирикъуащ къызэринэкIа 1 мет­рымрэ сантиметр 92-мрэ, нэхъыбэж зэры­хузэ­фIэ­кIыр нэхъапэм мызэ-мытIэу къигъэлъэгъуа пэтми. 
Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы­пIэр щызыубыда Королёвэ Кристинэ ди лъахэгъум сантиметри 4-кIэ къыкIэры­хуащ. 

Къэралым и чемпионищ зэуэ

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.
Зэхьэзэхуэм и япэ махуэхэм ди бэнакIуэхэм медалиплI къахьащ. Килограмм 82-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм Гъуэныбэ Iэуес къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Нэхъ хьэлъэ дыдэхэм, килограмми 130-м нэблагъэхэм, я дежи тепщэныгъэр щызыубыдар КIэмпIарэ Маратщ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья