Статья

Генералым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 - 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд. 
 Зэхьэзэхуэм и къалэн нэхъыщхьэр щIалэгъуалэр спортым къыхэшэным и ­закъуэкъым, атIэ ныбжьыщIэхэр хэкупсэу къэгъэхъунырщ. 

Къэхъундэсхэм бжьыпэр яубыдыж

 Зи чэзу, епщIанэ, джэгугъуэмрэ ягъэIэпхъуауэ щы­та зэIущIэхэмрэ тхьэ­махуэ кIуам ирагъэкIуэкIа иужькIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым бжьыпэр щиубыдыжащ иджыри къэс и хьэрхуэрэгъу псори хэзыгъэщIа Къэхъун и «Керт»-м.

Куэд дэзыхьэх гуп гъэщIэгъуэн

 Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псы­хуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэ­зэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат ­хъуащ.

«1837: Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр»

 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ теп­щэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэу­сыгъуэр. УсакIуэм ди щIыпIэм щрихьэкIа а илъэсым нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъ КъБР–м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Щоджэн Хьэутий и тхылъу «1837: Тайны странствования Лермонтова по Кавказу» зыфIищам. 

«Мэшыкъуэ-2019 гъэ»

 Псыхуабэ (Пятигорск) гъэ къэс щекIуэкI «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэ­нухэм зрагъэтхын щIа­дзащ. 2019 гъэм ар епщIанэу екIуэкIынущ икIи Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм нэ­гъуэщI и щIыналъэхэм, хамэ къэрал гъунэгъухэм я щIалэгъуалэ мини 3 абы хэтынущ.
 Япэ зэхуэсыр шыщ­хьэуIум и 9-м къыщыщIэ­дзауэ 16 пщIондэ лэжьэнущ, етIуанэр - шыщхьэуIум и 16 - 23-хэм, ещанэр - шыщхьэуIум и 23 - 30 махуэхэм.

Дэтхэнэ зыми и къалэн нэхъыщхьэ

 Террор щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ комиссэм и зэIущIэу Тырныауз къалэм щызэхашар иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщоубий. 

Илъэс 50 гъуэгуанэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къы­зэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ университетым щылажьэ дохутыр-щIэныгъэлIхэр, абыхэм я гъэсэнхэр, Москва, Смоленск, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиу­быдэ республикэхэм къикIа IэщIагъэлIхэр.

Налшык дэт мэжджытым и макетыр Москва щагъэлъагъуэ

 Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 - Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъ­хьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.
 Къэралым и ухуэныгъэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм къыт­ращIыкIа копиехэр щызэхуахьэсащ «Царицыно» музей зэIухам.

ГукъэкIыжхэм я архив

 Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ щрикъу махуэм и пэ къихуэу ­«КъБР-1» телеканалым и лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу Управленэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей, абы и къуэдзэ Трушин Алексей, «Эльбрус» ­СОБР-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Сунш Азэмэт, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ сымэ щыIащ Налшык къалэм щыпсэу ветеран Караганов Николай Василий и къуэм и деж. А махуэм хьэщIэхэм траха филь­м кIэщIыр хагъэ­хьэнущ щIэуэ къызэрагъэ­пэщ видеоархивым.

ТекIуэныгъэ Иным и «Фэеплъ IэмыщIэ»

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 
 Iуащхьэмахуэ щIыналъэр яхъумэурэ зи псэр зыта зауэлIхэм я фэеплъу Терскол дэтым деж цIыху щитIым щIигъу щызэхуэсат мэкъуауэгъуэм и 22-м. Кавказыр зыхъума сэлэт 225-м я хьэдэхэр щIэлъщ абдеж. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья