Статья

Гъуэгугъэлъагъуэ нэхъыфIхэм ящыщщ

 Гъуэгугъэлъагъуэхэр, туристхэм папщIэ картэхэр, SMART гуэдзэн нэхъыфIхэр гъэнэIуэным теухуауэ екIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэр иджыблагъэ Москва щызэхалъхьэжащ.
 Зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэр Урысей Федерацэм и Сату-промышленнэ палатэмрэ Туризмэмрэ сервисымкIэ Урысей къэрал университетымрэщ. ЗэпыщIэныгъэхэр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэкIэ зэдэгуэшэным, гупсысэ щIэ­щыгъуэхэр къэгъуэтыным, зыплъыхьакIуэ щыкIуэкIэ къэ­сэбэп хьэпшыпхэр пхыгъэкIыным хуэунэтIат а зэхыхьэр. 

Дызэрызэмыщхьым дызэкъуигъэувэу

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

Дахагъэр щытепщэ щIыпIэ

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

Япэ лъэбакъуэхэр зычахэр

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ. ГуфIэгъуэшхуэ къыт­хуихьащ 2005 гъэм - япэ дивизионым ­етIуанэ увыпIэр щиубыдри, зэи къэ­мыхъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ ­нэхъыщхьэр премьер-ли­гэм кIуащ икIи абы щыхэта япэ илъэсым еб­гъуанэ хъуащ.

Сом мелуан 200-м тещIыхьауэ

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.
 Апхуэдэу, а IэнатIэм Iутхэм Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къармэхьэблэ (Каменномост) къуажэм электрокъа­ру зэрыкIуэ кIапсэхэр зыпыщIа пкъоуи 10-м жьы хъуа я егъэубыдыпIэхэр зэрахъуэкIащ, бзухэр зэран къахуэ­зымыгъэхъу я IущIапIэхэр зэпкъралъхьэжащ. 

НэхъыфIхэм хабжэ

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 
 Москва щекIуэкIа семинар-зэIущIэм Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и правленэм и унафэщI Дроздов Антон, къудамэм и гупым ехъуэхъури, а IуэхущIапIэм и унафэщI Бакъ Николай дипломыр къритащ. Къи­щы­нэмыщIауэ, абы къыхуагъэфэщащ «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации» бгъэхэIу дамыгъэр.
ЗэIущIэм зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым 2019 гъэм къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм. 

ПроектыщIэхэр къыхалъхьэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ. ПроектыщIэр даIыгъ Президентым къыбгъэдэкI грант­хэм я фондымрэ КъБР-м ЦIыху­хэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэм­рэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ. 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс Налшык щекIуэкIащ

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор ­Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жыла­гъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор.

«Iэгуауэншэ пшыхь»

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.
 Пшыхь гуапэр иригъэкIуэкIащ егъэджакIуэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм хэт ХьэцIыкIу Рае. 

Хьэрычэт IэнатIэм и гулъытэ

 Ди республикэм и сымаджэщ, поликлиникэ зыбжанэм «Лада Гранта» автомобиль щIэрыпсхэр къаIэрыхьащ. Ахэр 25-рэ мэхъу. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр Налшык Абхъазым и утыкум дыгъуасэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI ­Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, республикэм и Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ Мовсисян Грант, узыншагъэр хъумэнымкIэ ми­нистр Хъубий Марат, зыхуэупсэну медицинэ IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья