Статья

ЩIыналъэ зэпеуэхэр къапоплъэ

Налшык щекIуэкIащ ­гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэм я лъэужьхэр щагъэкIуэдыжкIэ къегъэлакIуэ лэжьыгъэхэр зэ­­­рызэфIахым теухуа зэ­хьэзэхуэ. Ар ирагъэхьэлIат Урысей МЧС-р илъэс 30 щрикъум. 
Зэпеуэм хэтащ мафIэ­сыш­хуэхэр гъэункIы­фIы­ным хуэгъэпса мафIэс-къегъэлакIуэ часть хэхам, ПСЧ №2-м, ПСЧ №23-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэ­сым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэм, Налшык къалэ администрацэм и къэлъы­хъуа­кIуэ-къегъэлакIуэ гу­пым я командэхэр. 

ТХУЗЭФIЭКIАР МАЩIЭКЪЫМ. ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм 2019 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм теухуа доклад

ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъэ къэс ищI докладыр «ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и IуэхукIэ» 2006 гъэм щэкIуэгъуэм и 3-м къащта Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №82-РЗ-м и 25-нэ статьям тету ­игъэхьэзыращ мы къы­кIэлъыкIуэхэр къигъэсэбэпурэ: 
цIыхухэм щахуэзам, Республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм зэIущIэхэр щыщри­гъэ­кIуэкIам къыIэрыхьа информацэр; 

Къэралым и цIыхухэр узыфэм щыхъума хъуным хуэунэтIа унафэ

Гъатхэпэм и 30-м къыщыщIэдзауэ мэлыжьыхьым и 5 пщIондэ къэралым мылэжьэгъуэу щыщытынущ. Апхуэдэ унафэ ищIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир.
ТелевиденэмкIэ цIыхубэм защыхуи­гъазэм ар хэIущIыIу ищIащ къэралым и Президентым. Зэрымылажьэм щхьэкIэ цIыхухэм я лэжьапщIэри яубыдынукъым.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ, гъатхэпэм и 28 зыгъэпсэхугъуэ махуэм щегъэжьауэ мэлы­жьыхьым и 5 тхьэмахуэ махуэри къыхиу­быдэу цIыхухэр дэсынущ. Апхуэдэ унафэм и лъабжьэр коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъурщ.

Зэхьэзэхуэхэр къызэтрагъэувыIэ

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

Налшык къалэм щыпсэу ­Къурашэ (Пщыгъуэтыж) Атмесэ Хьэсэн и пхъур илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу! Уи гъащIэр кIыхьу, уи щIы­хьыр ину, уи лъабжьэр бы­дэу, уузыншэу, уи гум илъым уи лъэр лъэIэсу, дунейр пфIэдахэрэ дэрэжэ­гъуэр уи куэду, уи щхьэ­гъусэр къыпкъуэту, уи бынхэм я насыпым уи гур ды­хэхъуэу, абыхэм я щIэблэм уагъэгуфIэу, уи нэгум ­кърих нурыр мыкIуэщIу, уи пщIэр лъагэрэ дыбдэ­гушхуэу гъащIэм гу щып­хуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм утригъэт.

КъБКъУ-м и гупыр пашэщ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэкIащ волейболымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ.
ЗэпэщIэтыныгъэ гуа­щIэхэм пашэныгъэр щау­быдащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и волейболисткэхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Уры­сейм и пощтым» и лэжьакIуэхэр. ХъумапIэ банкым и командэ къы­хэхар, Налшык къа­лэм и гупым текIуэри, ещанэ ­хъуащ. 

Темыркъан Залымджэрий и япэ пшыхь

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 
АДЫГЭ пщащэр 1988 гъэм Нарткъалэ къыщалъхуащ, абы дэт езанэ курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къиухащ. Мамрэшым зэрыжиIэжымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм щылажьэ Сапрыкинэ Галинэ дежщ абы театрым хуищIа лъагъу­ныгъэр къыщежьар. 

Я лъахэгъухэм къагъэхьа тхыгъэхэр

Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм и библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Письма огненных лет» зэхыхьэр. Ар я жэрдэмщ Бахъсэн щIыналъэм и централизованнэ ­библиотечнэ системэмрэ республикэм и лъахэхутэ ­музеймрэ, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэ­хэм я республикэ библиотекэр щIыгъуу. 
ЗэIущIэм хыхьэу къуажэдэс щIалэгъуалэм папщIэ зэ­хуахьэсащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм къагъэхьа письмохэм траха сурэтхэр. 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыр Налшык щызэхуос

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэу­сыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Израилымрэ Европэм хыхьэ къэралхэмрэ я Хасэхэм я ­тхьэмадэ Тхьэухъуэ Зухьейррэ ДыщэкI Эртанрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья