Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 22, гъубж

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 19, щэбэт

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 17, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 15, гъубж

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 12, щэбэт

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 10, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 8, гъубж

Нобэ

  • Псэущхьэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
  • Хьэршым и дунейпсо тхьэмахуэщ
  • ЦIыхубэм я дежкIэ Хьэрш лъэхъэнэм щыщIи­дза махуэщ, Астронавтикэм и дунейпсо федерацэм 1967 гъэм игъэувауэ. 1957 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м СССР-м дунейм щыяпэу ЩIым и IэрыщI спутникыр хьэршым иутIыпщащ. 
  • Урысейм и Дзэ-Хьэрш къарухэм я махуэщ
  • УФ-м и МЧС-м граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэхэм я махуэщ
  • 1904 гъэм къызэрагъэпэщащ «Гётеборг» (Швецие) футбол командэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 1, гъубж

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 28, щэбэт

Страницы

Подписка на RSS - Новости