Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 18, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м связымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Волин Алексейрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр бжыгъэхэр зи лъабжьэ телевиденэм зэрыхуэкIуам

 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэункIыфIащ аналоговэ телевиденэр. Республикэр бжы­гъэхэр зи лъабжьэ форматым хуэ­кIуащ. Иджы республикэм ис псори япэ, етIуанэ мультиплексхэм я программэхэм бжыгъэхэр зи лъабжьэ вещанэм тету еплъыфынущ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 16, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 13, щэбэт

  • Рок-н-роллым и дунейпсо махуэщ
  • Гъуазджэм, щэнхабзэм я лэ­жьакIуэхэм защIэзыгъакъуэм, псапащIэм и махуэр Урысейм щагъэ­лъапIэ
  • Дунейм и къэрал куэдым нобэ я анэдэлъхубзэхэмкIэ диктант щатх. 2004 гъэ лъандэрэ къекIуэкI а хабзэр хуэгъэпсащ лъэпкъыбзэхэм зегъэу­жьыным.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 11, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 9, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 6, щэбэт

Темыркъаным Нобель Людвиг и саугъэтыр ират

 Санкт-Петербург дэт Урысей филармонием и сайтым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, Темыркъан Юрий Урысейм щат Нобель Людвиг и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ. 
 Дуней псом щыхэIущIыIу премиер къызэзыгъэпэща Нобель Альфред и къуэш нэхъыжь Людвиг лъэпкъкIэ шведми, илъэс 11-м щегъэжьауэ Урысейм щыпсэуащ, Бытырбыху машинэхэр щаухуэ завод къыщызэригъэпэщауэ щытащ, и гуащIэшхуэ къэралым и экономикэм хилъхьащ. Людвиг и цIэр зэрехьэ илъэси 130-рэ ­хъуауэ УФ-м щат саугъэт лъапIэм. Иджыблагъэ ар 14-нэрэ Темыркъан Юрий къратащ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 4, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 2, гъубж

Страницы

Подписка на RSS - Новости