Новости

Жэз медалхэр къахь

Къэбэрдей-Балъэрым щыщ дзюдоистхэм ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъэгъуащ «Мемориал Григория Веричева» урысейпсо мастер зэхьэзэхуэм.
Челябинск щызэхэта зэпеуэр фэеплъ хуа­щIащ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Веричев Григорий. Зэхьэзэхуэм и саугъэтхэм, спорт разрядыщIэхэм щIэбэнащ УФ-м и щIыналъэ 28-м къикIа ныбжьыщIэ 320-м ­щIигъу. Къищы­нэмыщIауэ, иужьрей зэхыхьэм къыщыхахащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэблагъэхэм я къэрал­псо зэпеуэм кIуэнухэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 1, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 28, щэбэт

КIуэкIуэ К. В. хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету щэкIуэгъуэм и 26-м иригъэкIуэкIащ Урысей Феде­рацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысейм ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирек, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Урысей Федерацэм ФинансхэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэр, щIыналъэхэм я унафэщIхэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 26, махуэку

Лъэпкъ тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ

«Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Мамхэгъ Астемыр зэхигъэува «Азапша сын Гудаберд. Коджебердуко Мухамат» зыфIища тхылъ гъэ­щIэгъуэн. 
Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэр Къудэбердокъуэ Ахьмэд и  ­къуэ ДжэбрэIилщ. «Си анэм и адэ Тэрчокъуэ ФIыцIэ Чыцу и къуэм (1900 - 1990 гъ.гъ.) - лэжьакIуэшхуэу, адыгэ IуэрыIуатэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ фIы дыдэу хэ­зы­­щIыкIыу, адыгэ уэрэдыжьхэр екIуу зыгъэзащIэу щыта лIы ахъырзэманым фэеплъ хузощI», - щетх ДжэбрэIил тхылъым и япэ напэ­кIуэцIым.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 24, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 21, щэбэт

Гъуэныбэ Iэуес Къэзан щытокIуэ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан и «Ак Барс» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Сахабутдинов М. алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Гъуэныбэ Iэуес.
Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм ­хэтащ къэралым и щIыпIэ куэдым щыщ бэнакIуэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъ­хэм я зэпеуэм ди лъахэгъу Гъуэныбэ Iэуес къыщыпэлъэщын къахэкIакъым. Ар и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэ­кIыфащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 

Тау Хьэзешэ Талий и къуэр

Иджыблагъэ дунейм ехыжащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тау Хьэзешэ Талий и къуэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости