Новости

Мы махуэхэм

Мазаем и 20, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 16, гъубж 

СурэтыщI ныбжьыщIэ

Тэрч щIыналъэм щыщ сурэтыщI Саркисовэ Марианнэ Лондон щекIуэкIа «Golden time talent» дунейпсо зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ.
Зэпеуэм и хъыбарегъащIэм Интернетым щрихьэлIа Марианнэ и зэфIэкI еплъыну мурад ищIри и лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщакIуэ гупым яхуигъэхьат. 
Хъыджэбзым «Венеция» зыфIища сурэт телъыджэм къэпщытакIуэ гупым япэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ. НэгъуэщI и IэдакъэщIэкI зыбжани дипломкIэ къыхагъэщащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 9, гъубж

Мы махуэхэм

  • ЦIыхубзхэм я узыншагъэм зэран хуэхъу операцэхэр емыгъэ­кIуэ­кIыным и дунейпсо махуэщ
  • Таджикистаным и милицэм и махуэщ
  • 1886 гъэм нэмыцэ химик Винклер Клеменс германий элементыр къи­гъуэтащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 4, махуэку

Мы махуэхэм

Мазаем и 2, гъубж

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 30, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩIышылэм и 28, махуэку

Зэныкъуэкъуныгъэр къызэщIоплъэ

Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым­ футболымкIэ и щIы­махуэ­ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм пашэхэр щытекIуэри, бжьыпэм зыщагъэбыдащ. 
Тхьэмахуэ ипэкIэ«Тэрчым» къызэтригъэувы­Iа­ ­Бахъсэн и «Автозап­часть»-м и губжьыр ятри­къутащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал уни­верси­тетым и студентхэм, жэ­уапыншэу я ­гъуэм топиплI дигъэкIри. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости