Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 14, махуэку

Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэнухэр къыхах

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысей Федерацэм Зы­хъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ  я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIагъэтIысхьэн папщIэ кандидатхэр.
 Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэ­тIыс­хьэным теухуауэ зыхуэвгъазэ ­хъу­нущ Налшык къалэм и дзэ комиссариатым. Ди хэщIапIэр: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ, Налшык ­къалэ, Уэлджырым и уэрам, унэ №26, пэш №45. Долажьэ блыщхьэм, бэрэжьейм­, мэ­ремым сыхьэти 9-17-хэм (сы­хьэт 13-14-хэм зыгъэпсэхугъуэщ).

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 12, гъубж

Мы махуэхэм

Мазаем и 9, щэбэт

Урысейм и программэм Бахъсэни хохьэ

 Иужьрей илъэсхэм Бахъсэн къалэм и щIыналъэ администрацэм гулъытэшхуэ хуещI куэн­шыб идзыпIэу щыта щIы­пIэхэр зэтес щIыжыным. Апхуэдэхэм ящыщ зыт Къатхъэн Назир и цIэр зе­зыхьэ уэрамым щыIэ куэн­­шыб идзыпIэр. Гектари 5,5-рэ хъу а щIыпIэр хагъэхьащ УФ-м и программэм ипкъ иткIэ 2019 гъэм зэлэжьынухэм. 
 Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, а щIы­пIэр зэтес ящIыжу щIы тракIутэн икIи мэкъу­мэш къэкIыгъэхэр щагъэкIын, жыгхэр щыхасэн, зыгъэпсэхупIэхэр къы­щы­зэрагъэпэщын папщIэ къэзыгъэсэбэпынухэм ира­тыжынущ. Псори зэ­хэту абы текIуэдэнущ сом мелуан 40 хуэдиз.

Мы махуэхэм

Мазаем и 7, махуэку

Мы махуэхэм

Мазаем и 5, гъубж

ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэIуахыж

 СыткIи зыхуей хуагъазэри, иджыблагъэ къызэ­Iуахыжащ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Дей къуажэм ­ЩэнхабзэмкIэ и унэр. Ар зэрагъэпэщыжащ «Урысей зэкъуэт» партым щIыпIэхэм щыIэ щэнхабзэмкIэ унэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэгъэпса и федеральнэ проектым ипкъ иткIэ.
 ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ а проектым хыхьэ лэжьыгъэхэр ди щIыналъэм зэрыщызэфIагъэкI щIыкIэр зи нэIэ щIэт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев ­Заур, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Му­хьэдин, щIыналъэм и унафэщIэр, къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, къуажэдэсхэр.

Мы махуэхэм

Мазаем и 2, щэбэт

Нобэ

  • Фаджэ (проказа) узыфэр зыпкърытхэм защIэгъэ­къуэным и дунейпсо махуэщ
  • ДыщэкIым и дунейпсо махуэщ
  • 1714 гъэм Санкт-Петербург и Гъэмахуэ уардэунэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къыщызэрагъэпэщащ «Пащтыхьым и лэжьапIэ пэш» - Кунсткамерэр. Ар иужькIэ Урысейм щыяпэ музей ящIащ.
  • 1714 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ и ­блыгущIэтхэм я бынхэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, емыджа щIалэхэм щхьэ­гъусэ къашэну хуит ящIынутэкъым. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости