Новости

Нобэ

 • Бгыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Танго къэфэкIэм и дунейпсо махуэщ
 • 1802 гъэм император Александр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ зэпымыууэ лэ­жьэну мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэ Санкт-Петербург къыщызэгъэ­­пэщыным теухуауэ. Абы лэ­жьэн щIидзащ 1803 гъэм и гъатхэм.
 • 1815 гъэм Петербург дэт Берже заводым япэ урыс кхъухьыр щащIащ.
 • 1946 гъэм ООН-м Сабийхэм защIэгъэкъуэ­ным­кIэ фонд къызэригъэ­пэщащ.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 8, щэбэт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэм

Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ ­Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 
Псори зэгъусэу зэпеуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Аб­хъазым, Осетие Ипщэм, Азербайджа­ным къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-16-м ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 200-м нэблагъэ. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэб­лагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм и кIэух зэ­IущIэм хэтащ ди бэнакIуэ КIэфо Къантемыр икIи дыжьын медалыр къихьащ.

Нобэ

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэры­щIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэрыщыIэр къихутащ.
 • 1741 гъэм Урысей къэра­лыгъуэм зэрыхьзэрий къыщы­хъущ икIи дзэхэр и телъхьэ къищI­ри, пащтыхьыгъуэр иу­быдащ Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ.

Нобэ

 • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ­ейрэ - къыщызэгъэпэ­щы­ныр.
 • Албаниер нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ
 • 1899 гъэм Испанием «Барселона» футбол клубыр къыщызэрагъэпэщащ. Иджыпсту дунейм и топ-джэгу гуп нэхъ лъэщхэм ящыщщ ар.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм  и  27, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 24, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 22, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 20, гъубж

Страницы

Подписка на RSS - Новости