Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 24, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 22, гъубж

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 19, щэбэт

ДАХ-м и лэжьыгъэр зэпыуркъым

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэхуэсыр махуитI хъуауэ Налшык къалэ щокIуэкI. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Европэм, Сирием, АР-м, ­КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпы­щIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тырку, Иордание, Израиль къэралхэм я Хасэхэм я тхьэмадэхэу Мамхэгъ-Рахъуэ Илдыз, Къардэн Самир, Тхьэухъуэ Зухьеир сымэ.

Анэ мылъкум хохъуэ

УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и ­министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэригъэ­лъэ­гъуамкIэ, 2021 гъэм анэ мылъкум проценти 3,7-кIэ хэхъуэнущ.
Апхуэдэу япэ сабийр зыгъуэтахэм сом 483 882-рэ, етI­уанэ зиIэхэм сом 639 432-рэ иратынущ. Анэ мылъкур нэ­хъапэкIэ зыIэрыхьа унагъуэхэм етIуанэ сабийр къа­хэхъуамэ, абыхэм къаIэрыхьэнур соми 155 550-рэщ.

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 17, махуэку

Псынэдахэр иджыщ щыхагъащIэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къы­щы­щIэ­зыдзахэм ящыщщ Псы­нэдахэ къуажэм и «Род­ник»-р. ПэщIэдзэ джэгу­гъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар. 

Дахагъэм и къарур Налшык щегъэлъагъуэ

«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэ­хуишэсат.
ЖыпIэнуракъэ, ар щекIуэкIа ЗэгурыIуэныгъэм и утыкур а махуэхэм зэщIэгъэгъат. Епэрым къыхэщIыкIа хъы­ринэ, бостей, тетIысхьэпIэ, щхьэцхэлъхьэ, нэгъуэщI телъыджэ Iэджэми ущрихьэлIэрт абы. Дахагъэм и къарур абы кърихьэлIахэм я нэгум къищ нэщхъыфIагъым иджыри зэ хьэкъ пщищIыжырт. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 15, гъубж

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 12, щэбэт

Страницы

Подписка на RSS - Новости