Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 18, гъубж

Мы махуэхэм

Мазаем и 15, щэбэт

Мы махуэхэм

Мазаем и 13, махуэку

Мы махуэхэм

Мазаем и 11, гъубж

Мы махуэхэм

Мазаем и 8, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 6, махуэку

Мы махуэхэм

Мазаем и 4, гъубж

Мы махуэхэм

Мазаем и 1, щэбэт

Бечелов Ильяс хахыж

КъБР-м и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым и япэ зэIущIэм а органым и тхьэмадэу Бечелов Ильяс щыхахыжащ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэм и пэщIэдзэм къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ «УФ-м щрагъэкIуэкI жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм и лъабжьэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законымрэ ­«КъБР-м щрагъэкIуэкI жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм и IуэхукIэ» КъБР-м и Законымрэ япкъ иткIэ Къэбэр­дей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и деж Жы­лагъуэ совет зэрыщылажьэм.

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 30, махуэку

Страницы

Подписка на RSS - Новости