Новости

Нобэ

ШыщхьэуIум и 20, гъубж

ЕтIуанэри Iейкъым

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 17, щэбэт

Дунейм и вице-чемпион Шыбзыхъуэ Алик

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 15, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 25, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 23, гъубж

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 20, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 18, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 16, гъубж

Страницы

Подписка на RSS - Новости