Новости

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 7, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 5, махуэку

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 3, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 30,  щэбэт

Нобэ

  • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ейрэ - къыщызэгъэпэ­щыныр.
  • Албаниер нэмыцэ зэрыпхъуа­кIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 26, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 23, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 21, махуэку

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 19, гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 16,  щэбэт

Страницы

Подписка на RSS - Новости