Азэмэт Рустам и ехъулIэныгъэ

 Калининград дэт, олимп резервыр щагъэхьэзыр сабий-ныбжьыщIэ спорт школым дыгъэгъазэм и 16-м щызэхэтащ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и тренер ­Торопин Гранит и фэеплъу къызэрагъэпэща, бэнэкIэ ­хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я XXII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Саугъэтхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм, Германием, Венгрием, Къыргъызым, Белоруссием, Таджикистаным, Латвием, Литвам къикIа ­щIалэщIэ 200-м щIигъу. 

 Килограмм 42-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэкIа ­зэIущIэхэм зы очкои зыщыфIамыхьа Азэмэт Рустам зэ­хьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Ещанэ увы­пIэхэр яубыдащ Азэмэт Русланрэ (кг 29-рэ) Къалэбатэ ­Абдулрэ (кг 35-рэ).
 БэнакIуэхэр ягъасэ Хьэмгъуокъу Беслъэнрэ Арахъэ Иб­рэхьимрэ.

МЭЗКУУ Къанщобий.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020