Путин Владимир Къэрал Советым и зэIущIэм щыжиIащ капитал нэхъыщхьэм халъхьэ инвестицэхэр процент плIыщIкIэ щыхэхъуа Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм и субъект нэхъыфIу пщIым зэращыщыр

 Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Кремлым щригъэ­кIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ щIыналъэхэм я инвестицэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 Зэпкърыхауэ хэплъащ инвестицэ щы­тыкIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ къыхалъхьахэм. Щхьэхуэу тепсэлъыхьащ бизнесыр зэрырагъэкIуэкIыр нэхъ къызэ­рыгуэкIыу къызэгъэпэщыным, IэнатIэ­щIэхэр къызэIухынымкIэ иджырей Iэмалхэр зэтегъэувэным, лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэгъэпэщыным, цIыхухэм я улахуэ­хэр, хэхъуэхэр къэIэтыным.
 Экономикэ зыужьыныгъэм и лъабжьэу щыт налогхэм я хэкIыпIэхэр щIыналъэхэм щыгъэбыдэн зэрыхуейм и гугъу щищIым Путин Владимир къигъэлъэгъуащ капитал нэхъыщхьэм халъхьэ инвестицэхэр процент 40-кIэ щыхэхъуа Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм и субъект нэхъыфIу пщIым зэращыщыр. «Нэхъ япэкIи зэ­рыжысIащи, инвестицэм и IэнатIэм зэ­фIэкI лъагэхэр къыщызыгъэлъагъуэ щIыналъэ гуп зэтеуващ. Къыхэзгъэщ­хьэху­кIыну сыхуейщ: хьэрычэт Iуэхур зыхуеину Iэмалхэр къызэгъэпэщынымкIэ лэжьыгъэр пыгъэщхьэхукIауэ ебгъэкIуэкI хъунукъым. Федеральнэ IэнатIэхэми, щIыналъэ IэнатIэхэми, муниципальнэ IэнатIэхэми - псоми зэхуэдэу къапэщыт Iуэхущ инвестицэхэр зэщIэгъэуIуэныр, предприятэхэр къызэIухынымрэ тэмэму гъэлэжьэнымкIэ Iэмал нэхъыфIхэр зэтегъэувэныр, щIыналъэхэм зегъэужьыныр, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр»,- жиIащ къэралым и Iэтащхьэм.
 ЩIыналъэхэм я инвестицэ щытыкIэр нэхъыфI щIыным хуэунэтIа нэгъуэщI зы Iуэхуи къигъэлъэгъуащ Путин Владимир. Ар финанс зэпIэзэрытыныгъэрщ. «Нэгъэсауэ къызгуроIуэ блэкIа илъэсхэм щIыналъэхэм яIа финанс щытыкIэри, абы и щхьэусыгъуэхэри. ЩIыналъэхэм я финанс зэфIэкIыр едгъэфIэкIуэн, абыхэм къапэщыт къалэнхэр зэрагъэзэщIэн ресурсхэр къахузэдгъэпэщын папщIэ дэ зэхэтлъхьащ бюджетым щыщ кредитхэр зэрапшыныжыну щIыкIэмрэ щапшы­ныжыну пIалъэхэмрэ зэзыхъуэкI программэ. А программэм хэт щIыналъэхэм ­къалэну зыхуагъэувыж коммерческэ щIыхуэмрэ езыхэм я бюджетхэм яхуримыкъу ахъшэмрэ ягъэмэщIэну. Абыхэм я хьэкъкIэ къыдэбгъэхуэну ахъшэр щIыналъэхэм щыIэ финанс щытыкIэр гъэтэ­мэмыжынымкIэ сэбэп хъунущ. Гу лъывэзгъэтэну сыхуейщ щIыналъэхэми, федеральнэ IэнатIэхэми - зэгурыIуэныгъэм ­хиу­бы­дэу къэфщтэ къалэн псори нэгъэсауэ вгъэзэщIэн хуейщ», - къыхи­гъэщ - хьэху­кIащ Путин Владимир.
 Иужьрей илъэситIым кърикIуахэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр щIыналъэ финансхэр фIагъ лъагэ иIэу зезыгъакIуэ субъект пашэхэм я япэ гупым хагъэхьащ икIи федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 850-м щIигъу хъу грантыр къратащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020