БэнакIуэ ныбжьыщIэхэм зэуэ медалиплI къахь

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 
 А зэхьэзэхуэм КъБР-м щыщ бэнакIуэхэм медалиплI щызыIэрагъэхьащ. УвыпIэ нэхъыщхьэр яубыдащ ­Щхьэгъэпсэу Къантемыр (кг 57-рэ), Шэру Иналбэч (кг 65-рэ ), Хатанов Идар (кг 74-рэ) сымэ. Мэкъуауэ ­Альберт (кг 65-рэ) дыжьын медалыр къихьащ.

Дыгъужь Къаплъэн.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019