КъБР-м хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэхуэсымрэ экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ екIуэкIащ

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ. Абы къыщаIэта Iуэху нэхъыщхьэр ди щIыналъэм и гъуэгухэм къыщыхъу щIэщхъухэр гъэмэщIэным хуэунэтIауэ властымрэ управленэмрэ я къэрал органхэм, федеральнэ IэнатIэхэм я щIыналъэ IуэхущIапIэхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр егъэфIэ­кIуэ­нырщ.
 ЗэIущIэр къыщызэIуихым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыхигъэщхьэхукIащ республикэм и гъуэгу­хэм щIэщхъу куэд къы­зэрыщыхъур. КIуэкIуэ Казбек абы и щыхьэту къихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм иужьрей зэманым къыщыхъуа гузэвэ­гъуэхэр. Къапщтэмэ, накъыгъэ мазэм Ислъэмей къуа­жэм КамАЗ хьэлъэзешэмрэ ГАЗель автобус цIыкIумрэ щызэжьэхэуэри, цIыхуитI иукIащ, цIыху пщыкIузым фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр ягъуэтащ. ЩэкIуэгъуэм и 5-м Бахъсэн къалэм къы­пэзыкIухь гъуэгум зэуэ автомашинищ щызэжьэ­хэуэри, цIыхубзитI хэкIуэдащ. Тхьэмахуищ дэкIауэ «Прохладнэ -­ Азау» федеральнэ автомобиль гъуэгум аргуэру Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и цIыхуу хы щыхэкIуэдащ.
 КIуэкIуэ Казбек къигъэ­лъэгъуащ республикэм и ­район щхьэхуэхэм щыIэ гъуэгу­хэм я инфраструктурэр зэрызэкIэлъы­мы­кIуэр, автомобиль гъуэгу­хэр, абыхэм «Кавказ» федераль­нэ гъуэгум и Iыхьэ щхьэ­хуэхэри хиубыдэу, зэ­ры­зэ­выр, жылагъуэхэм хиубыдэ гъуэгухэм жэщым уэздыгъэхэр зэры­щымыблэр, къалэ транспортымрэ мар­ш­рутхэм тет таксихэмрэ хъыжьэIуэу зэрыщIахуэм иритхьэусыхэхэр куэд зэры­хъур.
 «Мыпхуэдэ щытыкIэр къы­зэднэкIын папщIэ мыхъу­мыщIагъэхэм я щхьэусы­гъуэхэр куууэ зэпкърытхыу зыхуэфащэ Iуэхухэр дымыу­бзыхуу хъунукъым. Ауэ абыхэм къарикIуэн щыIэкъым, цIыхухэм зэхэщIыкI нэс яхэмылъмэ, законым къигъэувхэр ямыгъэзащIэмэ. Абы къыхэкIыу гъуэгум транспорткIэ щызекIуэ дэтхэнэ зыми куууэ къыгурыгъэIуапхъэщ ягъэува хабзэхэр зымыгъэзащIэхэм фIэкIыпIэ имыIэу тезыр зэрахьынур», - жиIащ КIуэ­кIуэ Казбек.
 Гъуэгухэмрэ транспортым­рэ япыщIа IэнатIэхэм, Iуэхур зэгъэщIылIа адрей IуэхущIапIэхэм пщэрылъ щащIащ гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр зэрагъэзащIэм зэ­ры­кIэлъыплъыр ягъэткIиину, къэхъукъащIэхэм я щхьэу­сыгъуэхэр нэхъ куууэ зэхагъэкIыну икIи щIэщхъухэр къэмыгъэхъунымкIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр зэфIагъэкIыну. Абыхэм япкъ иткIэ автотранспорт IуэхущIапIэу, организацэу цIыхухэр къе­шэкIыным пыщIахэр, гъуэгу зэпрыкIыпIэхэмрэ абыхэм хиубыдэ щIыпIэхэмрэ зе­зыхьэ IэнатIэхэр дяпэкIэ нэхъ нэгъэсауэ къапщытэнущ.
 Зытепсэлъыхьа Iуэхухэм ятеухуа доклад нэхъы­щ­хьэхэр ящIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - КъБР-м инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ В. Хь., КъБР-м щыIэ МВД-м ГИБДД-мкIэ и Управленэм и унафэщI Бэджыдэ Ю. М., КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и Секретарым и ­къуэдзэ Догучаев А. Ю., «Кавказ» автомобиль гъуэгум и управленэ» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и ­къудамэу Налшык къалэм щыIэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Сэхъу Къ. А., Бахъ­сэн муниципальнэ рай-оным и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз А. Хь. сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019