КIуэкIуэ Казбек республикэм ис журтхэм я нэхъыжьхэм яхуозэ

КIуэкIуэ Казбек Налшык дэт синагогэм дыгъуасэ щыIащ икIи республикэм и журт­хэм я нэхъыжьхэм яхуэзащ.
Синагогэм и пэш нэхъыщхьэр, махуэ къэс тхьэ щелъэIу, щэбэт тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкI пэшхэр къыщызэхакIухьым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и раввин нэхъыщхьэ Шаваев Леви КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм ­хуиIуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым журт хьэблэ къызэрыщыхъуа щIыкIэр, щIалэ­гъуалэр гъэсэным, ди щIыналъэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щыхъумэным хуэгъэза егъэджэныгъэ, лъэпкъ-щэнхабзэ проектхэр гъэзэщIэным журтхэр зэрыхэ­тыр.
ЗэIущIэм щыжаIащ ди республикэм и цIыхухэм къадекIуэкI дин нэхъыщхьэхэр зы­Iыгъхэр дяпэкIи тэмэму зэпыщIауэ икIи зэдэлажьэу зэрекIуэкIынум шэч къытепхьэ зэрымыхъунур. Къэбэрдей-Балъкъэрыр сытым дежи щапхъэщ дин зэмылIэужьы­гъуэхэм итхэр зэгъунэгъуфIу икIи пщIэрэ нэмысрэ яку дэлъу зэдэпсэунымкIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019