Нэхущ Iэдэм и щIыхькIэ

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 
 Абы кърихьэлIат КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэр, езы щIэныгъэлIым и гъэсэнхэр, Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, щIэныгъэлIхэр.  
 ЗэIущIэр къызэIуихри, Нэхущ Iэдэм къикIуа гъуэгуанэ купщIафIэм, и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэфIхэм ятеухуа док­лад ищIащ Къэзахъстаным ЩIэныгъэ­хэмкIэ и лъэпкъ академием и академик, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Кальменов Тынысбэч. Математикэ щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ Нэхущым лэжьыгъэшхуэ зэрызэфIихам, абы и лэ­жьы­гъэхэр куэдрэ тегъэ­щIапIэ зэращIым, нэ­гъуэщI куэдми тепсэлъы­хьащ Кальменовыр. 
 КъыкIэлъыкIуэу, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Псху Арсен ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и унафэкIэ Нэхущ Iэдэм къыхуагъэфэща РАН-м и ЩIыхь тхылъыр иритыжащ. Апхуэдэу ар зэIущIэм къыщеджащ ­КъБР-м цIыхухэр егъэджэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес и хъуэхъум. 
 Лъэпкъым и зыужьыныгъэм гурэ псэкIэ хьэлэлу хуэлажьэ еджагъэшхуэ Нэхущ Iэдэм и махуэмкIэ апхуэдэу ехъуэхъуащ Алматы къикIа щIэныгъэлI Ареповэ Гаухар, КъБКъУ-м и щIэныгъэлIхэр, езым и гъэсэну Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэм щылажьэ IэщIагъэлI куэд.
Зэхуэсым кърихьэлIахэм абы и ужькIэ къу­дамэкIэ загуэшри, конференцым пащащ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019