Нобэ

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэры­щIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэрыщыIэр къихутащ.
 • 1741 гъэм Урысей къэра­лыгъуэм зэрыхьзэрий къыщы­хъущ икIи дзэхэр и телъхьэ къищI­ри, пащтыхьыгъуэр иу­быдащ Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ.
 • 1768 гъэм Британие щIэн­гъуазэм и япэ къыдэкIыгъуэр Шотландием и къалащхьэ Эдинбург дунейм къыщы­техьащ.
 • 1774 гъэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэр дунейм щыяпэу къэралым и нэIэм щIигъэуващ Австрием.
 • Гу дохутыр, хирург цIэрыIуэ, академик, тхакIуэ Амосов Николай къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. 
 • Урысей кинорежиссёр, актёр, сценарийхэр зытх, СССР-м и цIыхубэ артист Наумов Владимир и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу. 
 • Балъкъэр щIэныгъэлI, философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-мрэ Къалмыкъымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Эфендиев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Алтай крайм и губернатору щыта Евдокимов Михаил къызэралъхурэ илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр цIэрыIуэ, «Кинотавр», «Ника» саугъэтхэр зыхуагъэфэща Балуев Александр и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Урысей тележурналист, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр зыхуа­гъэфэща Агалаковэ Жаннэ и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 - 9, жэщым градус 1 - 3 щыхъунущ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019