Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.
 И ныбжьыр илъэс 76-нэм иту дунейм ехыжащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэзыгъэ­хьэ комиссэм щыщ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, жы­лагъуэ лэжьакIуэ емызэш, гуапагъышхуэ зыбгъэдэлъ цIыху Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр.
 УсакIуэм и щIалэгъуэр ирихьэлIащ «физик­хэм­рэ» «лирикхэмрэ» я зэ­пеуэ­гъуэ лъэхъэнэм. Тхьэ­зэплъ Хьэсэн абыхэм ящыщ дэтхэнэ лъэны­къуэми тэмэму хэзэгъэнут, сыту жыпIэмэ уса­кIуэм и зэфIэкIым къы­дэ­кIуэу техническэ творчествэми хуэIэзэт. Абы и щыхьэтщ урысейпсо, дунейпсо мыхьэнэ зиIэ къэ­хутэныгъэхэр зэриIэмкIэ къыхуагъэфэща патентхэр.
 Усэхэр Хьэсэн итхыу щIидзащ армэм щыщыIа зэманым. Зэхуэдэу абы усэхэр адыгэбзэкIи уры­сыбзэкIи къехъулIэрт.
 Тхьэзэплъ Хьэсэн IэщIагъэу тIу зригъэгъуэтащ - КъБКъУ-м мэкъумэш хозяйствэр механизацэ щIы­нымкIэ и факультетым инженер-механик IэщIагъэм щыхуеджащ, иужькIэ, ­КъБАССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ КIыщокъуэ Алим и чэнджэщкIэ къиухыжащ Горький А. М. и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтыр.
  «Ещанэ сменэ» зыфIища и япэ усэ тхылъыр 1971 гъэм къыдигъэкIащ. Тхы­лъым занщIэу пщIэшхуэ игъуэтащ икIи ар зи IэдакъэщIэкI усакIуэ щIалэр СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьащ. Еджэн иухыу къигъэзэжа нэужь Тхьэзэплъ Хьэсэн КПСС-м и Аруан райкомым пропагандэмкIэ и къудамэм и инструктору щытащ.
 1976 гъэм ар ­КъБАССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм художественнэ литературэр хэIущIыIу щIы­нымкIэ и бюром и унафэщI хъуащ. 1994 гъэм респуб­ликэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и адыгэ гу­пым и ­тхьэмадэу хахащ икIи а ­къулыкъур 1998 гъэм нэ­сыху иIыгъащ.
 2000 гъэм щыщIэдзауэ Тхьэзэплъ Хьэсэн «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэу щытащ. Абы и унафэм щIэту журналым зиужьащ, и зэ­хэ­лъыкIэри и теплъэри нэ­рылъагъуу ефIэкIуащ. Литературэмрэ гъуазджэмрэ къадэкIуэу, абы IэкIуэ­лъакIуэу къыщаIэту хуе­жьащ жылагъуэ-политикэ Iуэхухэри. Мы зэманым абы къытохуэ жанр зэ­мы­лIэужьыгъуэхэм хиу­быдэ тхыгъэхэр, Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и гъащIэм и унэтIы­ныгъэ ­нэхъыщхьэхэм ятеу­хуахэр.
 Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ лъапIэр къыфIащащ, «ЧэруанакIуэм и гъуэгуа­нэ» усэ тхылъым папщIэ 2017 гъэм Урысейм и Литературэ саугъэт иныр къратащ. Псори зэхэту абы тхылъ 30-м щIигъу къыдигъэкIащ.
 ТхакIуэм и гъащIэр абы и творчествэм, и Iэдакъэм къыщIэкIа тхылъхэм къы­хэ­нащ икIи ар куэдрэ мыкIуэдыжынщ. Тхьэ­зэплъ Хьэсэн Мысэд и ­къуэр дэ тщымыгъупщэу дигу илъынщ.

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэ «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019