Куэдым я дежкIэ щапхъэ

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм. Зеикъуэ курыт школым егъэджакIуэу къыщы­щIидзэри, и щIэныгъэмрэ IэщIагъэмрэ хи­гъахъуэурэ, профессор хъуащ, КъБКъУ-м физикэмрэ математикэмкIэ зыщиужьыным и ­гуащIэ куэд зэрыхилъхьам къы­дэкIуэу, езым и институт къызэригъэпэщыжащ, адыгэ жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ Iуэхугъуэ куэд зэфIигъэкIащ. 
 ЩIэныгъэлI нэсу ялъытэр къэ­хутэныгъэ хьэлэмэт куэд езыгъэкIуэкIа, унэтIыныгъэщIэхэр къэ­зыгъэнэIуа еджагъэшхуэракъым, атIэ, а псоми къадэкIуэу, ирихьэжьа Iуэхур къыдэзыIыгъын, ар адэкIэ зыгъэкIуэтэфын гъэсэнхэр зиIэ IэщIагъэлIырщ. Апхуэдэхэм я щапхъэщ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ Нэхущ Iэдэм. Абы къызэригъэпэща щIэныгъэ школым къы­зэщIеубыдэ цIыхуищэ бжыгъэхэр, зэфIих къэхутэныгъэ лъагэхэмкIи ди къэралми хамэ щIыналъэ куэдми щыцIэрыIуэщ. 
 ЦIыхур и гъащIэ гъуэгум къы­хуеплъэкIыжмэ, илъагъур и Iэу­жьымрэ и гъэсэнхэмрэщ. А лъэныкъуитIымкIи Тхьэшхуэр къыхуэупсащ Нэхущ Iэдэм. Еджагъэшхуэм и къалэмыпэм къыпыкIащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ, зэреджэ, методикэ тхылърэ тхыгъэ щхьэхуэ куэдрэ. Апхуэдэу абы и лъэужьым ирикIуащ езым и нэIэм щIэту игъэхьэзыра IэщIагъэлI куэд: физико-математикэ щIэныгъэхэм я докторхэу цIыхуи ­1­0-м щIигъурэ кандидату 50-м нэсрэ. Зы цIыхум и дежкIэ а Iуэхугъуэхэм языхэзри Iэужьышхуэщ. 
 Адыгэ лъэпкъым и цIэр фIыкIэ дуней псом щызыгъэIуа нэхъы­жьыфIым, зи гъащIэ гъуэгур куэдым я щапхъэ Нэхущ Iэдэм Мэрем и ­къуэм дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэу куэдрэ дяпэ итыну.

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019