КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 
Псори зэгъусэу зэпеуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Аб­хъазым, Осетие Ипщэм, Азербайджа­ным къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-16-м ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 200-м нэблагъэ. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэб­лагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм и кIэух зэ­IущIэм хэтащ ди бэнакIуэ КIэфо Къантемыр икIи дыжьын медалыр къихьащ.

ЖЫЛАСЭ Замир.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019