Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.
 КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Мэшыкъуэ Аслъэн зэIущIэм и пэщIэдзэм къы­зэ­хуэсахэм ехъуэхъуащ зы­хэта зэпеуэхэм ехъулIэ­ны­гъэ зэ­ры­щаIам къы­хэкIыу икIи адэ­кIи ирагъэфIэкIуэну зэри­гуапэр къыхигъэщащ. Абы иужькIэ текIуа­хэмрэ къы­хэжаны­кIа­хэм­рэ медалхэр, грамотэхэр, саугъэтхэр ­яритыжащ. Ахэр куэд ­хъурт. 
 Дауи, зэхьэзэхуэ нэхъыщ­хьэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и чемпионатрат. Илъэс етIуанэ хъуауэ абы текIуэ­ныгъэр къыщехь Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. Дыжьын медалхэр мы гъэм ялъысащ «Налшык» футбол командэм щыджэгухэм. «Ислъэмейр» ещанэщ. Зэ­пеуэм и футболист нэхъыфIу къалъытащ Балэ Альберт («Автозапчасть»), топ нэхъыбэ дыдэ щы­дигъэкIащ «Псыкуэдым» и пашэ Бэчбо Мурат.
2018 гъэм республикэм и судья нэхъыфIщ Тэнащ Инал. 
 Япэ дивизионымрэ Налшык и чемпионатымрэ ­щы­текIуэри, гъэ къакIуэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и гуп нэхъыщхьэм щыджэ­гуну Iэмал ягъуэтащ Прохладнэм и «Энергетик»-мрэ Налшык и «Спартак-Д»-мрэ. 
Кубокхэми папщIэ зэпеуэ­хэр гуащIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и цIэкIэ ягъэувам щытекIуащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р, респуб­ли­кэм ФутболымкIэ и федерацэм ейр Iэрыхьащ Налшык и «Спартак-Д».
 Ветеранхэми топджэгур ягу пыкIыркъым. Илъэс къэс абыхэм ирагъэкIуэкI республикэ зэпеуэм мы гъэм бжьыпэр щаубыдащ Бахъсэн и «Эталон»-м щы­джэгухэм. Ардыдэхэращ кубокри зыIэрыхьар.
 ЩIалэгъуалэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ «Нал­­шыкым». Футбол школ­хэм я гъэсэнхэм я зэхьэ­зэхуэм щытекIуащ Прохладнэм щыщхэр.
 Зэщхьэщыхауэ саугъэт щхьэхуэхэр хуагъэфэщащ зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIа ­гуп къэс (псори зэхэту 9 хъурт) нэхъыфIу къыщалъыта тренерхэм, гъуащхьэтетхэм, гъуащхьэхъумэхэм, ­гъуащ­хьэхъумэныкъуэхэм, гъуащхьауэхэм, командэ­хэм мылъкукIэ нэхъ закъы­щIэ­зыгъэкъуахэм.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019