Бжэ зэIухам и махуэ

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу. ­УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Зэбар Мадинэ къызэрыджиIащи, тезырыр езыхьэкIхэр Iэдэбмэ, хьэлэлу лажьэмэ, апхуэдэ зэIущIэ гуапэ къы­ху­зэ­рагъэпэщ. 
 Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и пол­ковник Къанкъул Аслъэн тезырыр езыхьэкIхэм я Iыхь­лыхэм яхуэзащ икIи ахэр щигъэгъуэзащ тутнакъхэм я ­щы­IэкIэ-псэукIэр, ягъуэт медицинэ дэIэпыкъуныгъэр, зэ­рагъашхэр ирагъэфIэкIуэным теухуауэ ящIэм. 
- Я Iыхьлыхэм яхуэзэныр сэбэпышхуэщ тутнакъхэм я дежкIэ, Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхыхьэжыным хуэ­пабгъэу, етIуанэу зыкъыщIамыгъэхуэным егупсысу мэ­хъухэри,- къыхигъэщащ Къанкъул Аслъэн. 
 АдэкIэ ИК-3-м и актовэ пэшым щагъэлъэгъуащ ка­бельнэ телевиденэм и студием щагъэхьэзыра, Iуэху­щIапIэм и гъащIэм теухуа видео-ролик. ХьэщIэхэм Iэмал ягъуэтащ зрагъэлъагъуну я Iыхьлыхэм я щыIэкIэ-псэукIэр, щыжей пэшхэр, щылажьэхэр, шхапIэр ­зы­хуэдэр, абыхэм я зыгъэпсэхугъуэр зэрагъакIуэр, те­­зырыр зыпшыныжхэр дихьэхыу зэджэ тхылъ куэдкIэ къызэгъэпэща библиотекэр. 
 Кърагъэблэгъахэм зэIущIэм хиубыдэу Iэмал ягъуэтащ IуэхущIапIэм и унафэщIхэм хуаIэ упщIэхэм я жэуап зэхахыну.

Дыгулыбгъу Жантинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019