КIуэкIуэ Казбек хэтащ «ЛъагапIэщIэ» конкурсым хиубыдэу къызэрагъэпэща «IэщIагъэхэм я жармыкIэ» Iуэхум

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­хэтащ «ЛъагапIэщIэ» республикэ конкурсым и кIэух Iыхьэм хиубыдэу Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым къыщы­зэ­рагъэпэща, «IэщIагъэхэм я жармыкIэ» Iуэхум.
 Зэпеуэм хиубыдэу абы хэтхэр яIущIащ республикэм и школ-интернатхэм ще­джэ­хэмрэ нэхъ хуэмыщIа унагъуэхэм щыщ сабийхэмрэ. Зэпеуэм щIимыдзэ щIыкIэ абы хэтхэм хуаIуэтащ сабийхэм яхуэгъэза къэрал политикэм и мыхьэнэр, унагъуэ­хэр гугъуехьхэм хэмыхуэн папщIэ лэ­жьыпхъэхэр.
 ЩIалэгъуалэм я пащхьэм къыщыпсэ­лъащ УФ-м и Президентым и деж «Сабийхэм ятеухуа илъэсипщI» социальнэ программэр гъэзэщIэнымкIэ щыIэ зэзыгъэуIу советым хэт, психологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Семья Галинэ. Абы зэрыжиIамкIэ, мы Iуэхур хуэунэтIащ щIалэгъуалэр социальнэ къалэнхэр дэгъэкIыным, гугъуехь пыухыкIахэм хэхуа ныбжьыщIэхэм защIэгъэ­къуэным хуэгъэсэным.
 Зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курыт IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэу егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, мэкъумэш хозяйствэм, информатизацэм, шынагъуэншагъэр къы­зэгъэпэщыным, ухуэныгъэм, туризмэм, промышленностым, сатум папщIэ IэщIагъэлIхэр зыгъэхьэзырхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019