Ялэжьам ироплъэж

 Урысей Гвардием КъБР-м щиIэ къу­дамэм и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ уп­равленэм и унафэщI, полковник Васильев Сергей. Абы щытепсэлъыхьащ блэкIа илъэсым IуэхущIапIэм илэжьамрэ дызытехьэ 2019 гъэм зэфIагъэкIыну яубзыхуамрэ. 
 ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Гвардием Кавказ Ищхъэрэ округым щиIэ хэщIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ, генерал-майор Гаджиев Абдулхаким.
 ЗэфIаха лэжьыгъэм теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ управленэм и унафэ­щIым и къуэдзэхэу Тезадэ Юрий, Сергеев Алексей, Щоджэн Къадир, Трушин Алексей, ХьэщIэмыз Заурбэч, Гореловэ Наталие, Меркулов Юрий сымэ, нэ­гъуэщI­хэри. 
 Гаджиевыр къыщыпсэлъам къыхигъэщащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм нэхъ зытригъэщIэн, гулъытэ хэха зыхуищIын хуей унэтIыныгъэхэр.
 Дызытехьэ 2019 гъэр ди лэж­ьа­кIуэхэм я хьэл-щэнымрэ гъэсэныгъэмрэ я илъэсу щытынущ, Урысей гвардием и тхьэмадэм и уна­фэкIэ. Абы ипкъ иткIэ, зэ­фIэв­гъэкI лэжьыгъэм и закъуэкъым 2019 гъэм и кIэм дызриплъэжынур, - жиIащ абы. 
 ЗэIущIэм и кIэм управленэм и лэжьакIуэ пажэхэр щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмкIэ ягъэпэжащ.

Фырэ Анфисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019