Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэр автомашинэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

 УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ республикэм къыIэрыхьа ав­тотранспортхэм я IункIыбзэIуххэр щIыналъэм егъэ­джэныгъэмрэ узыншагъэмкIэ и IуэхущIапIэхэм я уна­фэщIхэм ЗэгурыIуэныгъэм и утым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щаритыжащ.
  «ПАЗ», «Форд» автобусу, класс «В»-м хыхьэ «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» автомашинэу 63-р я пIэ иувэнущ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, КъэхъукъащIэ шына­гъуэхэмкIэ медицинэ центрым, район сымаджэщхэм «ДэIэпыкъуэгъу  псынщIэмкIэ»  и къудамэхэм жьы хъуауэ щыIэ автотранспортхэм.
 КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым, Правительствэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм щIэх-щIэхыурэ гулъытэ къызэрыхуащIым, дэIэпыкъуэгъу къызэрыхуэхъум пап­щIэ: «Нобэрей Iуэхур абы и щыхьэтщ. ТехникэщIэ къы­тIэрыхьам Iэмал къыдет санитар автотранспортыр процент 70-кIэ къэдгъэщIэрэщIэжыну, иджырей жыпхъэ­хэм тету абы и лэжьыгъэр зэтедухуэну. А программэм адэкIи къыпищэнущ». 
 Иужьрей лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­Iэ­рыхьащ цIыхухэр къызэрырашэкI машинэрэ санитар ­автотранспорту 200. Абы хэтщ класс «С»-м хыхьэ реа­нимобилхэр, бгылъэ щIыпIэхэм тыншу кIуэцIрыкI машинэхэр. Абыхэм я фIыгъэкIэ республикэм и районхэм илъэс бжыгъэкIэ щыIа гугъуехьхэр зэфIэха хъуащ, псын­щIэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэр къызэрагъэпэщу, ныбжьыщIэхэр тыншу еджапIэхэм автобускIэ яшэу.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019