КIуэкIуэ Казбек ИлъэсыщIэ гуфIэгъуэм кърагъэблэгъа сабийхэм йохъуэхъу

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къа­лэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Псей нэхъыщ­хьэр щагъэува пэ­шым щыIащ икIи гуфIэ­гъуэм хэтхэм Илъэ­­­сы­щIэмкIэ ­ехъуэхъуащ.
 Республикэм и Уна­фэщIыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ зэ­мы­лIэужьыгъуэхэм къикIа сабийуэ 100-м щIигъум я мурадхэр нахуапIэ хъуну, еджэн­ми гъащIэми ехъулIэну ехъуэхъуащ.
 КъБР-м и Правительс­т­вэм, КъБР-м и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм зэщIыгъуу къызэрагъэ­пэща илъэсыщIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ сабий мин 12-м щIигъу.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019