Пщэрылъ щхьэхуэхэр яхуещI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр иджыб­лагъэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм. 
 Республикэм и УнафэщIым зыкъы­зэрыхуагъэзахэм ящыщщ Зэрэгъыж къуа­жэм спорт комплекс дащIыхьыным теухуауэ жылэдэсхэм къабгъэдэкIа лъ­э­Iур.
 Апхуэдэуи хэплъащ цIыхухэм я псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, щытыкIэ гугъу ихуа уна­гъуэхэм защIэгъэкъуэным, гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа Iуэхухэм.
 КIуэкIуэ К. В. властым и гъэзэщIакIуэ ­органхэм пщэрылъ пыухыкIахэр яхуи­щIащ. Зыкъызэрыхуагъэзахэр зэрагъэзащIэ щIы­кIэр щIыналъэм и Iэтащхьэм и нэIэ щIэтынущ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019