Нобэ

 • Таиландым щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
 • 1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
 • 1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIы­хьагът.
 • 1920 гъэм къару игъуэ­тащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм - Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм. 
 • 1943 гъэм Дзэ Плъы­жьым Нартсанэ (Кисловодск) ­къалэр нэмыцэ-фашист зэ­рып­хъуа­кIуэ­хэм къа­IэщIигъэкIыжащ.
 • 1946 гъэм Лондон къыщызэIуахащ ­ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и япэ зэIущIэр.
 • Урыс тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Сталиным и саугъэтыр щэнейрэ зыхуагъэфэща Толстой Алексей къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • «Черкес плъыжь» (иджы «Черкес хэку») газетым и япэ редактор нэхъыщхьэу щыта Уэхъутэ Анзор къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, драматург, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист Къар­дэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • Украинэм и япэ президенту щыта Кравчук Леонид и ныбжьыр илъэс 85-рэ ­ирокъу.
 • Актрисэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ ­артисткэ Теличкинэ Валентинэ и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, ­КъБКъМУ-м и профессор Шукай ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3, жэщым градуси 9 - 8 щыхъунущ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019