Хабзэм хуаущий

 Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и лэжьакIуэхэр щыIащ курыт IэщIагъэ щрагъэгъуэт Бахъсэн мэкъумэш колледжым икIи  2-нэ курсым щеджэ студентхэм яхуэзащ. Полицейхэм абыхэм драгъэкIуэкIащ балигъ мыхъуа­хэм яхь административнэ, уголовнэ жэуапхэм  теухуа лекцэ. 
 Къудамэм и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Гуэщокъуэ Заринэ щIалэгъуалэм яхузэпкърихащ законода­тельствэм и мардэхэр, балигъ мыхъуа­хэм хабзэр къызэпаудмэ кърикIуэнухэр, ныбжьыщIэхэр административнэ, уголовнэ жэуапхэм зэрырашалIэм и щапхъэхэри къихьащ.
Студентхэр яфIэгъэщIэгъуэну зыщIэупщIахэм жэуап зэпкърыха иратащ хьэщIэхэм.
ЗэIущIэр къызэзыгъэпэщахэм зэрыжаIащи, апхуэдэ зэпсэ­лъэкIэм мыхьэнэшхуэ иIэщ щIэблэм хабзэм хащIыкIынымкIэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020