Илъэсхэм я зэблэкIыгъуэми зэпагъэуакъым

 ИлъэсыщIэр къызэрихьэм ехьэлIа махуэшхуэхэм загъэпсэхуакъым Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ щекIуэкI щIымахуэ чемпионатым хэтхэм. Уе­блэмэ абыхэм зэхьэзэхуэр нэхъри щIагъэхуэбжьащ икIи иужьрей тхьэмахуитIым джэгугъуэ щырыщ кърахьэлIащ.
 Илъэсхэм я зэблэкIы­гъуэм ирихьэлIэу турнир таблицэм пашэныгъэр командищым щызэдагуэшу щытамэ, иджы апхуэдэхэр зэрыхъужыр тIущ. «Авто­запчасть»-м «ХьэтIохъущыкъуеймрэ» «Велес»-мрэ кIэрыхужри, «Спартак-Налшык-д»-р гъусэ къыхуэ­хъуащ. Зи гугъу тщIы лъэхъэнэм къриубыдэу бахъ­сэндэсхэм очкоитI яфIэкIуэдамэ, «Спартак-Налшыкым» и дублёрхэм ар хэщIыныгъэншэу кърахьэлIащ. Зэ­IущIищри я текIуэныгъэкIэ ирагъэухащ «КъБКъУ»-мрэ «Кэнжэмрэ» я футболистхэм икIи бжьыпэр зыIыгъхэм гъунэгъу дыдэ зыхуащIащ. 
 Хуумыгъэфэщэну хуэмы­хуащ «Автозапчасть»-м пашэныгъэр дэзыгуэшахэу «ХьэтIохъущыкъуеймрэ» «Велес»-мрэ. ИлъэсыщIэр гъэлъэпIэным дихьэхри, абыхэм я зэIущIэ псори ирагъэхьэхуащ икIи псынщIэ дыдэу курыт увыпIэхэм къыщыхутащ. Абыхэм къи­щынэмыщIауэ, зи очко бжыгъэм хэзымыгъэхъуэфар турнир таблицэм и «гупкIэм пыс» «Альянс»-мрэ «Спартак-Налшык-н»-мрэщ.  
 АдэкIэ щыгъуазэ фы­хуэтщIынщ Къэбэрдей-­Балъкъэрым футболымкIэ 2018 - 2019 гъэхэм и щIымахуэ чемпионатым щэбэтым­рэ тхьэмахуэмрэ щызэхэта зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: етхуанэ джэгугъуэ «Бабугент» (Бабугент) - «КъБКъУ» (Налшык) - 0:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Мурбек» (Налшык) - 0:0, «Велес» (Къэрэгъэш) - «Малка» (Малкэ) - 0:2, «ГорИС-179 РусГидро» (Бабугент) - «КъБКъМУ» (Налшык) - 1:1, «Спартак-Налшык-н» (Налшык) - «Кэнжэ» (Кэнжэ) - 1:3, «Альянс» (Шэ­джэм) - «Спартак-д» (Налшык) - 0:1, «Керт» (Къэхъун) - «Шагъдий» (Зеикъуэ) - 1:0, «Союз» (Сэрмакъ) - «Хьэ­тIохъущыкъуей» (ХьэтIохъу­щыкъуей) - 4:2; еханэ джэгугъуэ - «КъБКъУ» - «Альянс» - 1:0, «Автозапчасть» - ­«Велес» - 1:0, «Шагъдий» - «Бабугент» - 5:1, «Мурбек» - «Со­юз» - 1:2, «Малка» - «Спар­так-н» - 1:0, «КъБКъМУ» - «Керт» - 2:2, «Кэнжэ» - «Гор­ИС-179 РусГидро» - 5:0, «Спартак-д» - «ХьэтIохъущыкъуей» - 1:0; ебланэ джэгугъуэ - «Спартак-н» - «Автозапчасть» - 1:5, «Союз» - «Спартак-д» - 0:2, «Керт» - «Кэнжэ» - 0:1, ­«Малка» - «ГорИС-179 Рус­Гидро» - 4:1, «ХьэтIохъущыкъуей» - «КъБКъУ» - 1:2, «Альянс» - «Шагъдий» - 2:3, «Бабугент» - «КъБКъМУ» - 0:0, «Велес» - «Мурбек» - 1:2.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019