НыбжьыщIэхэр Iейм щахъумэ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым и дохутыр-наркологхэм Налшык къалэ дэт лицей №2-м «Хьэуэ» жыIэф!» фIэщыгъэм щIэту гъэсэныгъэ-ущииныгъэ зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.

 Егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ апхуэдэ зэхыхьэхэм я къалэн нэхъыщхьэр туты­ным, фадэм, наркотикым къишэ зэраныгъэр зыхуэдэм теухуа хъыбарыр еджа­кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ я деж нэхьэ­сынырщ, абыхэм зэрызыщахъумэным, а мыхъумыщIагъэхэм дезыгъэхьэхыну хэтхэм зэрапэщIэтыну щIыкIэм хуэгъэ­сэнырщ.
 Тутыныр, фадэр, наркотикыр узыншагъэмкIэ зэран зэрыхъум, ахэр зи Iэпэ­гъухэм я щхьэ кърикIуэ Iуэху мыщхьэпэ­хэм теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ дохутыр-наркологхэу ПащIэ Артур, Лобжанидзе Анзор, Таушунаев Альберт сымэ. IэщIагъэлIхэм и гугъу ящIащ наркомание лIэужьыгъуэхэм, ар зэзыхьэлIэм и щы­тыкIэр зыхуэдэм, а узыфэм кърикIуэм, наркотикыр зэзыхьэлIэр, зэзыгъэкIуэкIыр административнэ жэуапым зэрырашалIэм, нэгъуэщI куэдми. Апхуэдэу абыхэм къагъэлъэгъуащ щхъухь Iейм и «хъым ихуауэ» республикэм щыпсэухэм я бжыгъэр, языныкъуэхэм я щхьэм кърикIуам теухуа хъыбархэри щапхъэу къахьащ.
 Дохутырхэм ныбжьыщIэхэр къыхураджащ гъащIэ узыншэ ирахьэкIыну икIи абыхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.08.2019
15.08.2019
14.08.2019
13.08.2019