Гулъытэ хэха хуащI

 Ди гуапэ зэрыхъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрым унэтIыныгъэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэмкIэ пыщIэныгъэ куэд лъандэрэ яхуиIэщ хамэ къэ­ралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Хамэ щIыпIэхэм къикIа апхуэдэ щIалэгъуалэ мымащIэу щоджэ ­Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ди республикэм щы­лажьэ нэгъуэщI еджапIэхэм. Абы­хэм я щыIэкIэ-псэукIэм гулъытэ ­хэха хуэщIыным теухуа зэхуэс иджы­благъэ щекIуэкIащ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм.
 Хамэ къэрал зэхуэмыдэхэм къикIа студентхэм къадэкIуэу, зэIущIэм хэтащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, МВД-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм хъыбархэмрэ къэрал Iуэхутхьэбзэ­хэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Къалмыкъ Арсенрэ хамэ щIыпIэхэм къикI цIыхухэр ди щIы­налъэм щыпсэуну зэрыхуитым щы­хьэт техъуэ дэфтэрхэр щат и къуда­мэм и пашэм и къуэдзэ Герузов Алийрэ. 
 Зэхуэсыр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и ректорым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, ­университетым стратегие зыужьы­ныгъэмрэ хамэ къэралхэм ядэлэ­жьэ­нымкIэ и проректор Къущхьэ ­Хъусен. Ар кIэщIу къытеувыIащ утыку ­кърахьа Iуэхугъуэм теухуауэ ­КъБКъУ-м щызэфIах лэжьыгъэхэм. 
- Ди университетым пыщIэныгъэ яхуиIэщ хамэ къэрал куэдым. Абыхэм къикIауэ иджыпсту ди деж що­джэ цIыхуи 185-рэ, - жиIащ Къущхьэ Хъусен. - Апхуэдэ студентхэр ди ­гъащIэм,  псэукIэм зэрыхэзагъэм, лъэпкъ щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зыу­жьы­ныгъэ зэрагъуэтым гулъытэшхуэ щыхудощI еджапIэм. Хабзэ ­хъуауэ,  КъБКъУ-м щIэх-щIэхыурэ къы­щы­зэдогъэпэщ ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэм я Iуэху зыIутхэм, ахэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм дыщы­теп­сэлъыхь зэхуэсхэр. IэщIагъэ зэ­мы­лIэужьыгъуэхэмкIэ щIэныгъэфI ди деж зэрыщагъуэтым къищынэмы­щIауэ, дэ дыхущIокъу абыхэм ди ­рес­­публикэм щагъакIуэ илъэс зы­хыблыр сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу, купщIафIэу, гукъинэжу зэры­рахьэ­кIы­ным.
 Сэхъурокъуэ Хьэутий жиIащ хамэ къэралхэм къикIа студентхэм сыткIи защIэгъуэкъуэным, ахэр зыхуей хуэзэу ди щIыналъэм щеджэным, щыпсэуным пыщIа Iуэхугъуэхэри езыр зи пашэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ иным и къалэн нэхъыщхьэхэм зэ­ращыщыр.
- А унэтIыныгъэмкIэ дэ шэщIауэ ­дадолажьэ ди республикэм и еджапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм. Ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэр щы­гъуазэ дощI адыгэ хабзэм, щэнхабзэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм, ядогъэ­цIыху ди щIыналъэм, абы и щыхьэр Налшык и щIыпIэ дахэхэр, ди гъащIэм, щIыуэпсым я хъугъуэфIы­гъуэхэр нэрылъагъу ящытщIу, - къыхигъэщащ Сэхъурокъуэм. - Адэжь щIы­налъэм илъэс зыбжанэкIэ щып­сэу щIалэгъуалэр, дауи, нэIуасэ ­яхуохъу ди лъахэгъухэм, ныбжьэгъу пэжхэр зрагъэгъуэту, унагъуэ на­сыпыфIэхэр щызыухуи къахэкIыу. А псори псэр зыгъэгуфIэ, гур хэзыгъахъуэ  Iуэхугъуэхэу  къызолъытэ сэ. 
 Сэхъурокъуэм и къэпсэлъэныгъэм щIыгъут презентацэ хьэлэмэт. Зэхуэсыр щекIуэкI пэшышхуэм и блыным фIэлъ экраным къыщагъэ­лъагъуэ сурэтхэмрэ теплъэгъуэхэмрэ щыхьэт техъуэрт а унэтIыныгъэ­хэмкIэ ДАХ-м зэфIих лэжьыгъэ куп­щIа­фIэхэм. 
  Хамэ къэралхэм къикIыу ди щIы­налъэм еджапIэ къакIуэ студентхэм я гъащIэр нэхъ тынш щIыным хуэгъэпса къэрал программэхэр ди ­республикэм зэрыщылажьэм тепсэ­лъы­хьащ КIурашын Анзор. Абы студентхэр къыхуриджащ, зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ гуэр щыIэмэ, езыр зи пашэ министерствэм зыкъыпащIэну. Министрым ахэр къигъэгугъащ зэрылъэкIкIэ закъыщIигъэкъуэну. 
 МВД-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм хамэ щIыпIэхэм къикIа щIалэгъуалэр иджыри зэ щыгъуа­зэ хуащIащ Iэпхъуэшэпхъуэным, визэ къыдэхыным епхауэ ди респуб­ликэм, къэралым щызекIуэ хабзэхэм. 
 Гуапэу, купщIафIэу екIуэкIащ зэхуэ­сыр. Абы и кIэухым къулыкъущIэхэм, Iэ­щIагъэлIхэм жэуап иратащ ди лъэпкъэгъу студент щIалэгъуалэр зыгъэпIейтей упщIэхэм.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.08.2019
15.08.2019
14.08.2019
13.08.2019