НэхъыфIхэм хабжэ

 «Лъабжьэр быдэмэ, щхьэкIэр лъэщщ» жиIэгъащ адыгэ псалъэжьым. Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ убгъэдыхьэмэ, сабий садхэми курыт еджапIэхэми ныбжьы­щIэхэм къыщыбгъэдалъхьэ гъэ­сэныгъэми кърат щIэныгъэми куэд­кIэ елъытащ ахэр балигъ хъумэ гъащIэм щаIэну ехъулIэныгъэхэр зыхуэдэнур. Аращ адэ-анэхэми мыхьэнэшхуэ щIратыр я быныр  зратыну сабий гъэсапIэхэмрэ еджапIэхэмрэ къы­хэ­хыным. 
 Сыт щыгъуи фIыкIэ сигу къызогъэкIыж сызыщеджа Нартан ­къуажэ дэт 1-нэ курыт еджапIэр. Абы и унафэщI Щоджэн Руслан лэ­жьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI еджапIэм зегъэужьынымкIэ, къэралым къигъэув хабзэхэр сыт хуэдэ лъэны­къуэкIи игъэзэщIэнымкIэ. ЕджапIэми абы къепха сабий гъэсапIэми щы­лажьэ дэтхэнэ зыми я къалэныр нэсу икIи екIуу ягъэзащIэ. 
 ЕджапIэм къепха сабий гъэсапIэм и унафэщI Бекъалды Ларисэ илъэс щэщIым нэблагъэкIэ егъэджакIуэу лэжьащ. Зи IэщIагъэм фIыуэ хэ­зыщIыкI Бекъалдыр зыпэрыува IэнатIэр мытыншми, абы гурэ псэкIэ бгъэдэтщ, адэ-анэхэр арэзы зэри­щIыным хущIокъу. 
- Сабийр еджапIэм щыкIуэкIэ нэхъ псынщIэу хэзэгъэнымкIэ, зиужьы­нымкIэ куэд елъытащ ди къудамэм, - жеIэ Бекъалдым. - Зи гупсысэхэр къэзыIуэтэф хъуа цIыкIухэм я къэухьым хэгъэхъуэнымкIэ гъэса­кIуэхэм я пщэм къалэнышхуэ къы­дохуэ. Егъэджэныгъэм къигъэув иджырей хабзэхэм тету ди лэжьыгъэр идохьэкI. Сабийхэм ядедгъэ­кIуэкI дерсхэр щIэщыгъуэу къызэ­рызэдгъэпэщыным яужь дитщ. Ди ­гуапэ зэрыхъунщи, гъэсакIуэхэри сабийхэри гукъыдэж яIэу махуэ къэс ­яIуощIэ. 
Мы гъэсапIэм щаIыгъщ сабий ­200-м щIигъу, ахэр гупихыу гуэшыжащ. 
 ГъэсакIуэ нэхъыжь Егъэн Iэсият зэрыжиIэмкIэ, дэтхэнэ дерсри джэ­гукIэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ зэхэухуэнащ.  Апхуэдэу абы къыхигъэщащ ­дэтхэнэ зы сабийми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къызэрыхуагъуэтыфыр. Гуп нэхъыщIэхэм я гъэсакIуэ ПащIэ ­Залинэ жиIащ цIыкIухэр садым нэхъ псынщIэу есэн папщIэ я дерсхэр ­егугъуу, щIэщыгъуэу зэрагъэхьэ­зырыр. Абы къызэрилъытэмкIэ, сабийхэр япэ махуэхэм щыщIэдзауэ къызэрыдэпхьэхым елъытащ иужькIэ абыхэм зэрызащIынумрэ сабий са­дым псынщIэу есэнымрэ.
 Иужьрей илъэсхэм сабий гъэсапIэр екIуу зэрахьащ: бжьамийхэр ­жьы хъуати, ахэр щIэкIэ яхъуэжащ, псыр зэпымыууэ къижу IуэхущIапIэм кърашэлIащ, сабий зытхьэщIыпIэ­хэр, джэгупIэхэр зыхуей хуагъэзэжащ, макъамэм хухаха пэшым ­щхьэгъубжэщIэхэр халъхьащ, и лъэгур зэрахъуэкIащ. Пэжщ, ящIэн ­хуейуэ иджыри ма­щIэкъым къапэщылъыр - унащхьэр зэрахъуэкIын хуейщ, ауэ абы хухэха мылъку зэрамыIэм къыхэкIыу зэкIэ лэжьыгъэр къэувыIащ. 

БАЛЪКЪЭР Миланэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2019
14.10.2019
10.10.2019
08.10.2019