IэщIагъэхэм нэхъ куууэ хурагъаджэ

 Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщызэIуах Iэ­щIагъэ зэмылIэужьы­гъуэхэм нэхъ куууэ щыхурагъаджэ классхэр. Фи­зикэмрэ математикэмрэ, уэрэдымрэ къа­фэмрэ зыхуэгъэсэну зи мурад ныбжьыщIэхэр а ­унэ­тIыныгъэхэм епха щIэ­ныгъэхэм нэхъыфIу ща­гъэ­гъуэзэн папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал уни­верситетым Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м иджыблагъэ къыщызэ­Iуихащ физико-математикэ, вокально-хореографие классхэр. 
 IуэхугъуэщIэм иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхы­хьэм кърихьэлIат Бахъсэн къалэ округым и администрацэм и Iэтащхьэ Мам­хэгъ Хьэчим, абы и къуэ­дзэхэу Къардэн ФатIимэрэ Шап­сыгъ Азэмэтрэ, КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и ми­нистр Къумыкъу Iэуес, КъБКъУ-м и про­ректор Къэжэр Артур, ­Бахъсэн къалэ администрацэм егъэ­джэны­гъэм­кIэ и департаментым и унафэщI Борэн Маринэ, университетым и егъэджа­кIуэхэр, еджакIуэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.
 ЗэIущIэр псалъэ гуапэкIэ къызэIуихащ Мамхэгъ Хьэчим. Абы къыхигъэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетымрэ мы зэманым республикэм лэ­жьыгъэ щхьэпэ зэры­щра­гъэкIуэкIыр, ар куэдым гунэс зэращыхъур, IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхурагъаджэ классхэр иджы Бахъсэн къызэры­щызэIуахым щIыналъэм щыпсэухэр хуабжьу зэры­щыгуфIыкIыр. 
 АдэкIэ псалъэ иратащ Къумыкъу Iэуес. Ар къы­зэхуэсахэм гуапэу ехъуэ­хъуащ гупыщIэхэм лэ­жьэн зэраублэмкIэ икIи къы­хигъэщащ Бахъсэн дэт курыт школ №4-р ­армырами республикэм щынэхъ лъэрызехьэхэм зэращы­щыр, иджы, профильнэ классхэм лэжьэн ирагъа­жьэмэ, ­ехъу­лIэ­ныгъэ­щIэ­хэр зэ­ры­зыIэрагъэхьэфынур. КъызэIуах классхэр зы­тра­щIыхьа IэщIагъэхэм хуеджэну гукъыдэж зиIэ сабийхэм захуигъазэри, министрым жиIащ абы ныбжьыщIэхэр зэры­ху­щIе­мыгъуэжынур. 
 Егъэджэныгъэм къыхы­хьа унэтIыныгъэщIэмкIэ ныб­жьыщIэхэм ехъуэ­хъуащ Къэжэр Артуррэ Бо­рэн Маринэрэ. Зэ­хуэ­сыр ягъэдэхащ курыт школым и егъэджа­кIуэ­хэмрэ абыхэм я гъэсэнхэмрэ зэгъусэу ягъэ­хьэ­зыра концертым. Клас­сы­щIэм ще­джэну мурад ­зы­щIа еджа­кIуэхэми уни­верситетым къыбгъэ­дэ­кIыу тыгъэ цIыкIу­хэр иратащ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019