Псапэ Iуэхухэр къызэрагъэпэщ

 Урысей МВД-м Май районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм хабзэ яхуэхъуауэ ба­лигъхэми сабийхэми гулъытэ хуащI, псапэ зыпылъ Iуэхухэр къызэрагъэпэщ. ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ахэр щыIащ я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я уна­гъуэхэм. Зыр зи къуэр зимыIэж Дау Фенящ, адрейр я лэжьэгъуу щытам и щхьэгъусэ Крыловэ Надеждэщ. 
 Полицейхэр хэгъэрейхэм ехъуэхъуащ, удз гъэгъахэр иратащ, езыхэм я къару къихьымкIэ ядэIэпыкъуащ. 
ЦIыхубзхэм хьэщIэхэм фIыщIэ къыхуащIащ я гулъытэ зэрыщамыгъащIэм папщIэ икIи зэпIэзэрыту я лэжьыгъэр ирахьэкIмэ зэра­гуапэр жаIащ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019