Словением къыщыхожаныкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондисткэ Хан Полинэ жэз медалыр къыщихьащ Словением щекIуэкIа дунейпсо ­рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий. 
 Мазаем и 23 - 26-хэм Словением и къалащхьэ Люблянэ щызэхэтащ «Slovenia Open» GI классымкIэ рейтинг зэхьэзэхуэхэр. Килограмм 67-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я гупым фIы дыдэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хан Полинэ финал ныкъуэ зэIущIэм къы­щыхигъэщIащ, иужькIэ пашэныгъэр зыубыда, Польшэм къикIа Збзежнэ Элизэ икIи ещанэ увыпIэм къыщыувыIащ. 
 Дон Iус Ростоврэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым­рэ я цIэкIэ зыкъэзыгъэлъагъуэ Хан Полинэ ягъасэ Ахъмэт Амиррэ Хан Артуррэ.
 Урысейм и балигъ гуп къыхэхам япэ гуп увыпIэр зэхьэзэхуэм щиубыдащ. Словением къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм ириплъэ­жынурэ, накъыгъэм Манчестер къалэм ­(Инджылызым) щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым кIуэнухэр къыхахынущ. Абыхэм ди лъахэгъури яхэхуэну гугъэ псори щыIэщ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019