КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуозэ

 Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акцио­нер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ.
 Ахэр тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр зэ­рызэдэлажьэм зегъэубгъунымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм, къэбгъэлъагъуэмэ, газыр транспорт гъэсыныпхъэу къызэрагъэ­сэбэпыр ирагъэфIэкIуэным. Псалъэмакъым къыхэщащ «Газпром» зэгухьэныгъэр езым и газ игъэхъуапIэу республикэм щыIэхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэным зэрелэжьыр.
 Мы зэманым автомобилхэм газ щра­гъахъуэ станцхэр Прохладнэ, Налшык ­къалэхэм щыIэщ. «Газпром» зэгухьэныгъэм апхуэдэ станц Бахъсэн къалэм ­щещI, апхуэдэу Шэджэм районым щыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм деж щагъэувыну станцыщIэм и проектыр егъэхьэзыр.
 ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, «Газпром» зэгухьэныгъэм ди республикэр газкIэ тэмэму икIи зэблэу къыхэмыкIыу къы­зэрегъэпэщ. Ауэ къагъэсэбэпа газым и уасэмкIэ щIыхуэр гъахэпэм и 1-м ирихьэлIэу сом меларди 6-м щIигъуащ. Миллер Алексей КIуэкIуэ Казбек гу ­лъригъэтащ апхуэдэ щытыкIэм къикIы­нымкIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр лэжьыпхъэу къызэрилъытэр.
 «Газпром» зэгухьэныгъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правитель­ствэмрэ мы зэманым ягъэзащIэ бжьамийкIэ къашэ газыр транспортым папщIэ гъэсыныпхъэу къызэрагъэсэбэпым зегъэубгъуным теухуауэ зэращIылIауэ щыта зэгурыIуэныгъэр.
Ди республикэр иджыпсту газкIэ къы­зэрызэгъэпэщар процент 96,6-м нэсащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019