Жыджэрагъ зыхэлъ щIалэгъуалэ

 Ди республикэм, дэнэкIи хуэдэу, хуабжьу зыщиу­жьащ волонтёр зэщIэ­хъееныгъэм. Жыджэрагъ зы­хэлъ щIалэгъуалэр хэтщ жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ дэтхэнэ Iуэхуми. 
 ЗэщIэхъееныгъэм и лэ­жьэкIэр егъэфIэкIуэным, щIалэгъуалэр я Iуэху зехьэкIэ пэрытхэмкIэ зэдэгуэшэным хуэгъэпса IуэхугъуэфI дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм. 
 Волонтёрхэм я республикэпсо съездым къекIуэлIащ щIыналъэм щылажьэ ап­хуэдэ зэгухьэныгъэ псоми я лIыкIуэхэр. Ди республикэм и волонтёр зэщIэхъееныгъэм мы зэманым къызэ­щIеубыдэ цIыху мин 18-м щIигъу. Абыхэм я нэхъыбапIэр курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм я еджакIуэщ, ди щIыналъэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентщ. Апхуэдэ щIыпIэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр зыхэта съездым щытеп­сэ­лъыхьащ зэщIэхъееныгъэм зэфIигъэкI, жыджэру зыхэт Iуэхугъуэхэм. Республикэ­псо утыкум щагъэлъэгъуащ я волонтёр лэжьыгъэр адэ­кIэ ефIэкIуа зэрыхъуным хуэ­гъэпса мастер-классхэр, методикэ семинар зэмы­лIэу­жьыгъуэхэри къы­щы­зэ­рагъэпэщащ. Апхуэдэу наIуэ къащIащ волонтёр проектыщIэ зыбжанэ. Ахэр хуабжьу яфIэхьэлэмэтащ съездым кърихьэлIахэм. 
 А Iуэхугъуэхэм къакIэ­лъы­кIуащ гуп щхьэхуэхэм ще­кIуэкIа лэжьыгъэхэр. Ахэр зэщхьэщыхат «Волонтёры-медики», «Социальное волонтёрство», «Эко­ло­ги­чес­кое волонтёрство», «Волонтёры Победы» унэтIы­ныгъэхэу, нэгъуэщIхэуи. Абыхэм щIалэгъуалэр щы­зэ­дэгуэшащ волонтёрыным епха Iуэхухэр зэ­рызэфIах мардэхэм. Щапхъэу бгъэ­лъагъуэ хъуну къалъытахэри къыхагъэбелджылыкIащ. 
Зэхуэсым и кIэухыу фIы­щIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ щIы­пIэ волонтёр зэгухьэ­ныгъэ нэхъыфIхэм я пашэ­хэм.

КЪАРДЭН Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019