«Къуажэ дохутыр» программэм хиубыдэу 2019 гъэм лэжьакIуэ ягъэкIуэнущ IэщIагъэлI 90-м щIигъу

 2019 гъэм «Къуажэ дохутыр» программэр гъэ­зэ­щIэным хиубыдэу IэщIагъэлI 91-рэ къуажэхэм ягъэ­кIуэнущ. КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, мы программэм республикэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ, сыту жыпIэмэ, ­КъБР-м щыпсэухэм я процент 40-м нэблагъэ къуа­жэхэм дэсщ.
 «Къуажэ дохутыр» программэм ипкъ иткIэ нобэр къыздэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм щы­лэжьэну щIэныгъэ нэхъыщхьэ зиIэ IэщIагъэлI 225-рэ ягъэкIуащ. Абыхэм ящыщу иджыпсту дохутыр 16-р Дзэ­лыкъуэ районым, 13-р Прохладнэ районым, Бахъсэн, Лэскэн, Шэрэдж районхэм дэтхэнэми 11 щолажьэ. Къуа­жэхэм щылэжьэну кIуа IэщIагъэлIхэм ящыщу нэхъыбэр терапевтщ, сабий дохутырщ, стоматологщ, неврологщ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019