«Гъуэгухэм зэрыщызекIуэм кIэлъыплъ инспектор ныбжьыщIэ» сабий пресс-центр

 Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ ­Налшык дэт унэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ ­«Гъуэгухэм зэрыщызекIуэм кIэлъыплъ инспектор ныбжьыщIэ» сабий пресс-центр.
 Абы инспектор ныбжьыщIэхэм журналистикэм и  ­хабзэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэ зыщащIынущ икIи гъуэгу­хэм шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэ­щыным пыщIа Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм тетхыхьу загъэсэнущ. Мы центрым пэщIэдзэ классхэм щIэсхэм я деж щегъэжьауэ щIалэгъуалэри къекIуэлIэнущ.
 Журналист ныбжьыщIэхэм репортажхэр, статьяхэр ­ятхынущ, блын газетхэр къыдагъэкIынущ, икIи абыхэм япкъ иткIэ езыхэм я ныбжьэгъу адрей сабийхэр гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэнымкIэ хабзэхэм щыгъуазэ ящIынущ.
 Мы проектыр къыхалъхьащ «Сабиигъуэм и гъуэгу ­дахэ» урысейпсо газетымрэ Урысейм и МВД-м и Къэрал автомобиль инспекцэмрэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019