Бзэр лъэпкъым и къэрэгъул бжыхьщ

 Си тхыгъэм фIэщыгъэ хуэсщIа псалъэхэр анэдэлъхубзэм хужиIащ зи гъащIэ псор щалъхуа щIыналъэм, адыгэ лъэпкъым хуэзыгъэпсауэ щыта Нало ­Заур. Мыхьэнэшхуэ ящIэлъщ а псалъэхэм, сыту жыпIэмэ бзэращ лъэпкъыр къэзыхъумэр, абы и зыужьыныгъэми ефIэкIуэныгъэми джэлэс нэхъыщхьэ хуэхъур. ЗэрыжаIэщи, бзэр имыIэжмэ, лъэпкъри мэкIуэдыж. 
 Дэтхэнэ зы цIыхури и бзэмкIэ псэлъэфу, къеджэфу, тхэфу икIи гупсысэфу щытын хуейщ. Сабийр апхуэдэу къэхъу­нымкIэ жэуап зыхьыр, сэ къызэрысщы­хъумкIэ, япэрауэ, адэ-анэращ. Дэ ди унагъуэм абыкIэ щапхъэ тхуэхъуащ ди адэ-анэу Хъанийхэ Мышэрэ Риммэрэ. Уна­гъуэм илъын хуей фIыгъуэхэм ящыщу къалъытэрт абыхэм ди анэдэлъхубзэр. ­Пэжу, сабийм и анэбзэр зэхихын хуейщ къыщалъхуа дакъикъэм къыщыщIэдзауэ, унагъуэм исхэр я бзэкIэ псэлъэн хуейщ сыт щыгъуи. Абы къыщинэмыщIауэ, сабийхэр щыбгъащIэ хъунукъым адыгэбзэкIэ тха тхылъхэм, журналхэм, газетхэм. ЕгъэдэIуэн хуейщ уи бзэкIэ екIуэкI радио-теленэтынхэм, адыгэ театрхэм, концертхэм шэн, усэ, уэрэд, лъэпкъ къафэхэр егъэщIэн хуейщ.
 «Адыгэбзэ ямыщIауэ, адрейхэр псори ягъуэтащэрэт си бынхэм. Дэнэ унихьэсыну абы?!» - жызыIэ цIыхубз срихьэлIащ сэ. Нэ­гъуэщIхэми я сабийр адыгэбзэ къабзэ зыдж гупым еджапIэм щыхагъахуэркъым, гугъу зрамыгъэхьын папщIэ, пцIы Iэджэ щхьэусыгъуэ ящIу. УарохьэлIэ адыгэбзэ­кIэ псэлъэну зыфIэемыкIухэми. ИкъукIэ емыкIушхуэщ апхуэдэу угупсысэныр! Зи бзэр зымыщIэр лъэпкъым и фIыгъуэ куэ­дым хон. Ар лъэпкъым и псэщ. Бзэр щы­мыIэмэ, лъэпкъри щыIэкъым! Уэ уи лъэп­къыр умыIэтмэ, уи бзэм пщIэ хуу­мыщIмэ, сыт хуэдэ лъэпкъра  пщIэ къып­хуэ­зы­щIынури узыIэтынури?! 
 Адыгэбзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм ящыщщ. Ар щадж Берлин, Токио, нэгъуэщI къалащхьэ цIэрыIуэхэм дэт университетхэм, дунейпсо щэнхабзэм, бзэ щIэныгъэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд. Дэ ди бзэр дымыщIэжыну емыкIукъэ!
 Си гуапэу гу лъызотэ сабий садхэм адыгэбзэкIэ зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр зэры­рагъэкIуэкIым. Ди анэдэлъхубзэр хъу­мэным, ефIэкIуэным теухуауэ къалэми республикэми Iуэхугъуэ куэд къыщызэрагъэпэщ. Ар зи фIыщIэр ныбжьыщIэхэм я бзэр ящIэнымкIэ, адыгэ щэнхабзэм щы­гъуазэ хъунымкIэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкI егъэджакIуэхэращ. Абыхэм ди сабийхэм кърат щIэныгъэр, къыбгъэдалъ­хьэ гъэсэныгъэр я гъащIэ псокIэ сэбэп ­къахуохъу.
 Псоми ди къарур зы тщIыуэ, дыхущIэ­къун хуейщ ди щIэблэщIэр гъэсауэ, къы­щалъ­хуа щIыпIэр фIыуэ ялъагъуу, анэ­дэлъхубзэр ящIэу, ар егъэфIэкIуэнымрэ хъу­мэнымрэ я гуращэу къэдгъэхъуным. Мис апхуэдэу хъумэ, аращ лъэпкъпсо насыпкIэ узэджэнур!

ТЕУНЭ Анджелэ, Республикэ клиникэ сымаджэщым и дохутыр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
08.05.2019