Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 30, щэбэт

 • «ЩIым и сыхьэт» акцэр ирагъэкIуэкI. Дыкъэзыухъуреихь дунейм хуэсакъын, абы и хъугъуэфIыгъуэхэр зэгъэзэхуауэ къэгъэсэбэпын зэры­хуейм цIыхухэм иджыри зэ гу лърагъэтэн мурадкIэ къызэрагъэпэщ 2007 гъэ лъандэрэ. Абы хэтхэм нобэ щIыпIэ зэманымкIэ сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м уэздыгъэхэр ягъэункIыфI икIи ар зы сыхьэткIэ ягъаблэркъым.
 • США-м щагъэлъапIэ дохутырым и махуэр
 • Испанием Удзхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • Палестинэм ЩIыр хъумэным и махуэм теухуа дауэдапщэхэр щокIуэкI
 • Урысей вулканологхэм я махуэщ. 1956 гъэм Камчаткэм «къыщыушащ» Безымянный вулканыр икIи абы мафIэрэ гъуэзрэ кърихуу хуежьащ. Аращ урысей IэщIагъэлIхэм зи щы­тыкIэр и кIэм нэсу япэу яджа вулканыр. 
 • 1856 гъэм иухащ 1853 - 1856 гъэхэм екIуэкIа Кърым зауэр. Абы теухуа зэгурыIуэныгъэм Париж Iэ щытрадзащ Урысейм, Инджылызым, Франджым, Тыркум, Сардинием, Австрием, ­Пруссием я лIыкIуэхэм.
 • 1867 гъэм Урысейм и пащтыхь Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ Аляскэ щIыналъэмрэ Алеут хытIыгухэмрэ США-м доллар мелуани 7,2-кIэ иращауэ щытащ.
 • 1970 гъэм япэу ягъэлъэгъуащ Мо­тыль Владимир триха «Белое солнце пустыни» фильмыр. Иджыпсту ар ящыщщ УФ-м и мызакъуэу, нэгъуэщI къэрал куэдми щыцIэрыIуэ фильм­хэм.
 • 1981 гъэм США-м и президент Ро­нальд Рейган яукIыну хэтащ. Вашингтон дэт «Хилтон» хьэщIэщым къыщы­псэлъауэ къыщIэкIыжрэ пэт, Рейганрэ абы щIыгъуа цIыхуищымрэ кIэрахъуэкIэ зыгуэр къеуэри, плIыри уIэгъэ ищIауэ щытащ.
 • 1981 гъэм СССР-р япэ дыдэу «гъэмахуэ зэманым» техьауэ щытащ.
 • 1987 гъэм Лондон щекIуэкIа аукционым Ван Гог и «Дыгъэгъазэхэр» сурэт цIэрыIуэр доллар мелуан 50-кIэ щащащ.
 • Голландием щыщ сурэтыщI, дунейм щынэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм хабжэ Винсент Ван Гог къызэралъхурэ илъэси 166-рэ ирокъу. 
 • Совет авиаконструктор щэджащэ, академик, генерал-полковник, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь цIэр щэнейрэ зыхуагъэфэща, Сталиным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр блэнейрэ зрата Ильюшин Сергей къызэралъхурэ илъэси 125-рэ ирокъу. 
 • Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпион Аталай (Нагъуэ) Мэхьмуд къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Дэбагъуэ Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Толубеев Андрей къызэралъхурэ илъэс 74-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, публицист, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ЩIДАА-м и академик, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м, АР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и къэрал Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Бажэ Дотий и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и япэ къуэдзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист ЖьэкIэ­мыхъу Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Футболист цIэрыIуэ, Олимп чем­пион Михайличенкэ Алексей и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу. 
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, спортым и мастер, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер ­Къардэн Хьэсэн и ныбжьыр илъэс 46-рэ ирокъу. 

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэс тIэкIу къыщесынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 - 4, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ. 

Гъатхэпэм и 31, тхьэмахуэ

 • 1889 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ гъущIым къыхэщIыкIа чэщанэ телъыджэр. Чэщанэм и конструктор Эйфель Гюстав абы и щхьэ дыдэм щыфIидзауэ щытащ Франджым и къэрал ныпыр. А къэралым и дамыгъэ нэхъыщхьэу ­къалъытэ ухуэныгъэм иужькIэ фIащащ Эйфель (и унэцIэ дыдэр Бёникхаузенщ) и цIэр. 
 • 1893 гъэм США-м щыщ Джадсон Уиткомб къигупсысащ щыгъынхэр, вакъэхэр зэрызэгуаблэ, «щыблэ» зыфIаща Iэмэпсымэр.
 • 1901 гъэм «Mercedes-Benz» япэ автомобилыр къыдагъэкIащ.
 • 1909 гъэм «Титаник» кхъухьыр щIын щIадзащ.
 • 1940 гъэм, ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Къэрал Комитетым и унафэкIэ, ­«Т-34» танкыщIэр куэду къыщIагъэкIыу щIа­дзащ.
 • 1943 гъэм иухащ Ржев деж щекIуэкIа зауэр. 1942 гъэм щIышылэм и 8-м къыщыщIэдзауэ 1943 гъэм гъатхэпэм и 31 пщIондэ советыдзэхэмрэ фашистхэмрэ щызэпэщIэтащ абдеж.
 • 1966 гъэм дунейм щыяпэу СССР-м иутIыпщащ Мазэм и спутник Iэры­щIыр. 
 • 1980 гъэм Брежнев Леонид иратащ Ленин саугъэтыр, и гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса «Малая земля», «Возрождение» тхылъхэм ­папщIэ.
 • 1991 гъэм Варшавэ ЗэгурыIуэныгъэм къару имыIэжу къалъытащ. 
 • 1991 гъэм Куржым референдум щекIуэкIащ СССР-м къыхэкIыным теухуауэ. Абы хэтахэм я процент 99-м щIигъур и телъхьэу къыщIэкIащ Куржыр къэрал щхьэхуэ хъуным.
 • 1992 гъэм Башкирие АССР-р УФ-м хыхьэ Башкортостан Республикэ ­хъуащ.
 • 1992 гъэм УФ-м щIыналъэ щхьэхуэ - Журт автоном область - къыщызэра­­гъэпэщащ.
 • 2014 гъэм УФ-м и Президентым и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Къры­мым и IуэхухэмкIэ министерствэ. 
 • Гъуазджэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, тхакIуэ, зэчий зыбгъэдэлъ цIыхухэм гъуэгу ягъуэтыным хуэлажьэу щыта Дягилев Сергей къызэралъхурэ илъэси 147-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, литературовед, сабий таурыхъ куэд зытха Чуковский Корней къызэралъхурэ илъэси 137-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр, ­РСФСР-м и цIыхубэ артист Збруев Александр и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Урысей кинорежиссёр, актёр, УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Гуэбэшы Амурбэч и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэм пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м егъэджэ­ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБКъМУ-м и профессор Пыл Iэуес и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Эстрадэм и артист, уэрэджыIакIуэ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, РСФСР-м и цIыхубэ артист Винокур Владимир и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Латвием щыщ уэрэджыIакIуэ, актрисэ Вайкуле Лаймэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу. 
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, хьэ­рычэтыщIэ, псапащIэ Къуэжьокъуэ Артур и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу.
 • Совет хоккеист цIэрыIуэ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп Джэгухэм дыжьын (Наганэ, 1998), жэз (Солк-Лейт Сити, 2002) медалхэр къыщызыхьа Буре Павел и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 - 7, жэщым градус 2 - 3 щыхъунущ. 

Мэлыжьыхьым и 1, тхьэмахуэ

 • Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
 • Ауанымрэ дыхьэшхэнымрэ я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ УФ-м, ап­хуэдэуи СНГ-м, Прибалтикэм хыхьэ къэралхэм, США-м, Канадэм, Инджылызым, Финляндием, Испанием.
 • Иран Ислъам Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
 • 1748 гъэм Помпее урым къалэр къыщIэтIыкIыжын щIадзащ. Везувий вулканым ди эрэм и 79 гъэм къибыргъукIын щыщIидзам кърихуа пша­хъуэмрэ сахуэмрэ а къалэр зэрыщыту щIаIубауэ щытащ.
 • 1778 гъэм США-м и долларым и дамыгъэр къагупсысащ. Нью-Орлеан щыщ хьэрычэтыщIэ Полок Оливерт абы и сурэтыр зыщIар.
 • 1920 гъэм къызэрагъэпэщащ Литвам и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэр - иджы ЭЛЬТА агентствэр.
 • 1931 гъэм Симферополь къыщызэ­Iуа­хащ Кърым медицинэ институтыр. Иджыпсту ар Вернадскэм и цIэр ­зе­зыхьэ Кърым федеральнэ университетым хыхьэ медицинэ акаде­миерщ.
 • 1938 гъэм Швейцарием утыку къыщрахьащ бгъэткIу хъу кофер. 
 • 1956 гъэм Берлин къыщызэрагъэ­пэщащ Германием и федеральнэ тIасхъэщIэх IуэхущIапIэр.
 • 1995 гъэм лэжьэн щIидзащ «Урысей жылагъуэ телевидение» каналым. Иджы абы зэреджэр «Япэ каналщ».
 • 2009 гъэм Албаниемрэ Хорватиемрэ НАТО-м хыхьащ.
 • Урыс тхакIуэшхуэ, дунейпсо литературэм и классик Гоголь Николай къызэралъхурэ илъэс 210-рэ ирокъу.
 • Германием и къэрал къулыкъущIэ, а къэралым и япэ канцлеру щыта Отто фон Бисмарк къызэралъхурэ илъэс 204-рэ ирокъу. И ткIиягъым щхьэкIэ абы «гъущIым къыхэщIыкIа канцлер» хужаIэт.
 • Урыс композитор цIэрыIуэ, пианист, дирижёр Рахманинов Сергей къызэралъхурэ илъэси 146-рэ ирокъу.
 • Совет авиаконструктор, СССР-м щIэныгъэхэмкIэ и академием и академикыу щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, «Як» кхъухьлъатэ цIэрыIуэр езыгъэщIа, Сталиным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр хэнейрэ, Лениным и саугъэтыр, СССР-м и Къэ-рал саугъэтыр зрата Яковлев Александр къызэралъхурэ илъэси 113-рэ ирокъу.
 • Тележурналист, Урысей телевиденэм и академием и япэ президенту щыта Познер Владимир и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Щауэжь Розэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м и цIыхубэ дохутыр, жылагъуэ лэжьакIуэ Тэмазэ Анатолэ и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ, Адыгэ Республикэмрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ КIуэкIуэ Елизаветэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къепсэпсауэу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 - 9, жэщым градуси 5 - 6 щыхъу­нущ. 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020