ЩIыналъэм зрагъэужь

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Золотой козерог-2019» мылылъэ бгыхэм дэкIынымкIэ къэралпсо чемпионат. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ къалихым, Дон Iус Ростов, Мэзкуу щыщ спортсмен 36-рэ. 
 Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIэныгъэ-спорт центрымрэ «Къэрэшей-Шэрджэсым туризмэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъу центр» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ. Зэпеуэхэр щекIуэкIащ Домбай псыкъелъэ щтахэмрэ Тырныауз къалэм пэмыжыжьэ «Тютю-Су» ледодромым и лъагъуэхэмрэ. 
 Чемпионатыр щагъэхьэзыр, щрагъэкIуэкI лъэхъэнэхэм гукъыдэж зиIэ псоми мылым зэрыдэкIыну Iэмалхэм ­ятеухуа мастер-классхэр драгъэкIуэкIащ. 
 Судья нэхъыщхьэ Гребенюк Александр зэрыжиIамкIэ, чемпионатым и къалэн нэхъыщхьэу щытыр альпинистхэмрэ мылылъэ бгыхэм дэкIхэмрэ я спорт Iэзагъым хэгъэхъуэнырщ, спортсмен нэхъ лъэщхэр наIуэ щIынырщ. КъищынэмыщIауэ, зэхьэзэхуэхэр сэбэп хуохъу щIыналъэм и цIэр фIыкIэ Iуным, турист Iэмалхэр гъэкIуэтэным, ­КИФЩI-м бгы спорт лIэужьыгъуэхэмрэ туризмэмрэ зыщегъэужьыным. 
Чемпионатым щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIамхэр щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ иратащ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019