ХьэщIэ егъэблэгъэгъуэм къыкIэрыхуахэр

 Ди республикэм футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы хьэщIэхэм я насып нэхъ къыщикIащ.
 Щэбэтыр хьэщIэ егъэблэгъэгъуэу фIэкIа пщIэнтэкъым. А махуэм зэхэта зэIущIиплIми хэгъэрейхэр къахуэ­кIуахэм я губгъуэм щахуэупсащ икIи хагъащIэу зыми я жагъуэ ящIакъым. Апхуэдэу «ЛогоВАЗ»-м Нарткъалэ икIа «Нарт»-р зытригъэкIуащ, «Нартан»-р бжыгъэшхуэкIэ «Автозапчасть»-м къыпикIуэтащ. Iыхьэншэ хъуакъым Псыкуэд щыIа «Малка»-мрэ Налшык кIуа «ХьэтIохъущыкъуеймрэ». Абыхэми очко зырыз здашащ.
Тхьэмахуэм хьэщIэ егъэблэгъэгъуэр Къэхъун къуажэм щиухащ. Абы къэкIуа «Акъбащым» зыхищIащ мы гъэм къызыхыхьа КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэмрэ нэгъабэ зыхэта япэ дивизионымрэ я зэщхьэщыкIыныгъэр зэрыиныр. 
 Ислъэмей къуажэми щагъэтхъакъым Шэджэм икIа «Къундетейр». Жэуапыншэу топиплI и гъуэм къыхудагъэкIри, ари къаутIыпщыжащ. Прохладнэ еблэгъа «Тэрч­ри» Iыхьэншэу Джылахъстэнейм кIуэжащ. Псынэдахэ и за­къуэщ хьэщIэхэм гуIэфIтещIэж щащIар. Абы «Налшыкым» текIуэныгъэр иришащ. 
 АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Нарт» (Нарткъа­лэ) - 1:3, «Нартан» (Нартан) - «Автозапчасть» (Бахъсэн) - 0:4, Псыкуэд» (Псыкуэд) - «Малка» (Малкэ) - 1:1, «Спартак-Д» (Налшык) - «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъу-  щыкъуей) - 1:1, «Керт» (Къэхъун) - «Акъбащ» (Акъбащ Ищхъэрэ) - 4:0, «Родник» (Псынэдахэ) - «Налшык» (Налшык) - 1:2, «Энергетик» (Прохладнэ) - «Тэрч» (Тэрч) - 2:1, «Ислъэмей» (Ислъэмей) - «Къундетей» (Шэджэм) - 4:0.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019