Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэр хэплъащ губгъуэ лэжьыгъэхэр дызэрыт гъатхэм тэмэму егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэр теухуауэ щытащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр тэмэму зэфIэгъэ­кIыным икIи 2019 гъэм мэкъумэшы­щIэ­хэр зыхуэплъэ мурадхэр нэгъэсауэ гъэ­зэ­щIэным.
 ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр, зыхэплъэ Iуэхум пыщIа министерствэхэм, муниципальнэ щIыналъэхэм, республикэм и мэкъумэш предприятэ пэрытхэм, банкхэм я лIы­кIуэхэр. КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и япэ къуэдзэ - КъБР-м мэ­къумэш хозяйствэмкIэ и министр Говоров Сергей ищIа докладым къызэрыхэщамкIэ, 2019 гъэм и гъатхэм гъавэр гектар мин 236-м трасэнущ, абы щыщу гектар мини 140,8-р гъавапхъэу Iуахыжыну нартыхум иIыгъынущ. МэкъумэшыщIэхэм жылапхъэу, минеральнэ щIыгъэпшэру, гъэ­сы­нып­хъэрэ дагъэу зыхуеинум хуэдиз яIэнущ. Ахэр иджыпсту къаIэрохьэ нэхъ япэ­кIэ ятхауэ щыта зэгурыIуэныгъэхэм тету.
 Республикэм и мэкъумэшыщIэхэм яIэ тракторхэмрэ адрей техникэмрэ тэмэму къагъэсэбэпмэ, технологие пэрытымрэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэщыкIэ нэхъы­фI­хэмрэ щIэгъэкъуэн къащIмэ, гъатхасэр зэман нэхъыфIхэм къриубыдэу зэфIагъэкIынущ. Апхуэдэу иджыпсту лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI къэкIыгъэхэр псы нэхъ щыхуэлIэну зэманым ирихьэлIэу псыщIэгъэлъадэ системэхэр хьэзыр щIыным хуэунэтIауэ. Нэхъыщхьэр арщи, мэкъу­мэш щIапIэхэм ящыщу къамыгъэсэбэпу зы гектари республикэм щыIэкъым.
 Гъатхэ лэжьыгъэхэм зэрызыхуагъэ­хьэ­зырам къызэхуэсахэр щыгъуазэ ящIащ Прохладнэ, Тэрч районхэм я щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэу Журав­лёв А. И., Дадэ М. А. сымэ.
 КъаIэта Iуэхухэм ятеухуауэ кIэухыу къы­щыпсалъэм КIуэкIуэ К.В. къигъэлъэ­гъуащ дагъэмрэ гъэсыныпхъэмрэ я фIагъым зэпымыууэ кIэлъыплъын, гъэсы­ныпхъэу яхурикъунум хуэдиз къешэлIэн зэ­ры­хуейр, гъатхэм щIэупщIэшхуэ яIэ зэ­­рыхъум къыхэкIыу минеральнэ щIыгъэпшэрхэм я уасэр дэзыгъэуейхэм ­япэ­щIэ­тын зэрыхуейр. Апхуэдэу абы къыхигъэщхьэхукIащ банкхэм мэкъумэ­ш­ы­щIэ­хэм хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм зе­­­­­гъэуб­гъупхъэу къызэрилъытэр.
 А Iуэхухэр, жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм   и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм, хэ­хауэ къыщаIэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий мэлыжьыхьым и 5-м Москва щригъэкIуэкIа зэIущIэм. А къалэнхэр нэгъэсауэ дэгъэкIа хъумэ, гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэ­хэр тэмэму екIуэкIынущ. «Федеральнэ, республикэ бюджетхэм я ахъшэу мэкъу­мэ­шыщIэхэм хухахахэр зыхуэфащэ псоми и зэманым яIэрыхьэн хуейщ икIи абы зэб­лэу къыхэкIынкIэ Iэмал иIэкъым», - жиIащ щIыналъэм и унафэщIым.
 ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, гъатхасэ къэ­­кIыгъэхэр щIым хэлъхьэн яухын хуейщ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м фIэмыкIыу.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019