Ныкъусаныгъэхэр къыщIагъэщ

 КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий мэлы­жьы­хьым и 11-м иригъэкIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностым къыщIигъэ­кIыр хабзэм къемызэгъыу емы­гъэ­­щэ­нымкIэ и комиссэм и зи ­чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Ткачёв Евгений, нэгъуэщIхэри.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ мотор гъэсыныпхъэр хабзэм къемы­зэгъыу зэращэм республикэм зэры­щы­пэщIэтым, хьэпшып нэпцIхэр къызэрыщIагъэщ Iэмалхэм, Илъэ­сыщIэ махуэшхуэхэм зыщы­хуа­гъэхьэзырым ирихьэлIэу (2018 - 2019 гъэхэм) промышленнэ хьэп­шып­хэр хабзэм къемызэгъыу зэгъэ­кIуэкIыныр къамыгъэхъуным теухуауэ зэфIагъэкIа лэжьыгъэм.
 ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэм къащ­хьэщыжынымрэ цIыхум зэIу­зэпэщ псэукIэ къахузэгъэпэ­щы­ным­рэ я IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и уна­фэщI Пагуэ Жыраслъэн жиIащ ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ зэманым къриу­быдэу, сабийхэм IэфIы­кIэхэмрэ ­саугъэтхэмрэ щыхуагуэша гуфIэ­гъуэ зэхыхьэхэр республикэм и Iуэ­хущIапIэ 84-м зэрыщекIуэкIар икIи административнэ хабзэхэр къы­зэ­рызэпаудам теухуа протокол 35-рэ абыхэм зэрыщатхар. Псоми зэхэту сом мин 72-рэ 500-рэ къуэ­дыуэ тралъ­хьащ. Къэп­сэлъам къы­зэ­рыхигъэщамкIэ, нэгъуэщI ныкъусаныгъэшхуэ щыIакъым.
 КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ - полицэм и нэхъыщхьэ Мамхэгъ Назир жиIащ фадэ нэпцIхэр къыщIэгъэ­щыным теухуа лэжьыгъэ ИлъэсыщIэ ма­хуэш­хуэ­хэм и пэ ­къихуэу зэрырагъэ­кIуэ­кIар. Хабзэм къемызэгъыу ящэ этил спирт литр мин 15-м щIигъурэ хьэзыр хъуа фадэ литр мини 7-рэ къагъуэтащ а махуэхэм. Фадэрэ спирт зыхэтрэ гъэпщкIуауэ къы­щIэ­зыгъэкI IуэхущIапIэу 4 зэ­хуащIащ.
 Къэпсэлъам къызэрыхигъэщам­кIэ, «Малкэ», «Урыху» фе­де­раль­нэ къэп­щытапIэхэм къаблэкI хьэ­лъэзешэхэм ярылъым рентген Iэмэпс­ы­мэхэмкIэ йоплъ. Зи гугъу ящI пIалъэм къриубыдэу, абдеж автомашинэу 9 къыщагъэувыIащ, этил спирт зыхэт литр мин 230-рэ яшэу. Абыхэм ехьэлIа уголовнэ Iуэхуи 8 къызэIуахащ, этил спирт зыхэт литр мин 13-м щIигъурэ фадэ хьэзыру литр мини 5-рэ къы­Iахащ. 
- Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэм къемызэгъыу къыщыщIагъэкI фа­дэхэр къыщIэгъэщынымкIэ едгъэ­кIуэкI лэжьыгъэм хыхьэу, 2019 гъэм и щIышылэм уголовнэ Iуэху къы­зэIутхащ, федеральнэ маркэ хэхахэр ямыIэу фадэ хьэзыр птулъкIэ мини 5-м щIигъу кърашэкIыу къы­зэрыщIэдгъэщам теухуауэ (псоми зэхэту сом зы мелуаным щIигъу и уасэт), - жиIащ Мамхэгъым. - ­Къи­­щынэмыщIауэ, КъБР-м и ­МВД-м 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м къыщыщIэдзауэ 2019 гъэм щIышылэм и 15 пщIондэ иригъэкIуэкIащ «Пиротехникэ» зыфIища къэпщытэныгъэ лэжьыгъэр. Абы ипкъ иткIэ административнэ ­хабзэхэр къызэрызэпаудам теухуа протоколи 125-рэ ттхащ, хабзэм къемызэгъыу ящэ пиротехникэ мин 51-рэ къыщIэдгъэщащ (сом мин 780-м щIигъу хуэзэ я уасэу). 
 Мамхэгъ Назир тепсэлъыхьащ мотор гъэсыныпхъэр хабзэм къе­мызэгъыу зэращэм республикэм зэрыщыпэщIэтми. Абы зэрыжиIамкIэ, 2018 гъэм экономикэм пыщIауэ щIэпхъаджагъэ 14 къыщIагъэщащ, ахэр епхат мотор гъэсыныпхъэр ­хабзэм къемызэгъыу зэрызэрагъэкIуэкIым. 2019 гъэр къызэрихьэрэ апхуэдэ щIэпхъаджагъи 2 къыщIагъэщащ. Нэхъыбэм ялэжьа щIэпхъаджагъэхэр теухуат щэхуа­кIуэхэм я шынагъуэншагъэр къы­щы­зэмыгъэпэща автотранспорт станцхэм углеводород газым и уасэр кIэрыгъэхуауэ зэращэм. Псалъэм папщIэ, апхуэдэ уголовнэ Iуэху 2019 гъэм и щIышылэм къаIэтащ «Русь» ООО-м ехьэлIауэ икIи IуэхущIапIэм иIа хэхъуэ сом мелард 1,2-р къыIахащ. 
- 2018 гъэм АЗС-у 6-м щащэ гъэ­сыныпхъэр ГОСТ-м и мардэхэм къызэрезэгъыр къыщытпщытащ. ТIум ехьэлIа дэфтэрхэр «Росстан-дарт»-м хэплъэну едгъэхьащ. Къи­щынэмыщIауэ, мафIэс къыщы­хъункIэ шынагъуэ щыIэу, ягъэ­лэ­жьэну хуит зыщI лицензэр ямыIэу къыщIэкIащ АГЗС 33-м. Административнэ жэуапым ирашэлIэн ­папщIэ, 22-м ехьэлIа я дэфтэрхэр «Ростехнадзор»-м едгъэхьащ. Щэ­хуакIуэхэм я узыншагъэмрэ я гъащIэмрэ хъумэнымкIэ щыIэ мардэхэр ямыгъэзащIэу Iуэ­хутхьэбзэхэр зэфIэзыгъэкI АГЗС-хэр къызэзыгъэпэщахэм ятеухуауэ уголовнэ Iуэху 13 къызэIутхащ, - жиIащ Мам­хэгъым.
ЗэIущIэм щаубзыхуащ комиссэр 2019 гъэм зэлэжьыну Iуэхухэр.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019