Сымаджэхэр щагъэгъуазэ

 Налшык къалэ дэт Онкологие диспансерым иджыблагъэ щекIуэкIащ «хронический миелолейкоз» узы­фэр зиIэ сымаджэхэм папщIэ къы­зэрагъэпэща зэIущIэ.
 Медицинэ IуэхущIапIэм и лэ­жьакIуэхэмрэ сымаджэхэмрэ яхуэзащ Гематологиемрэ трансфузиологиемкIэ урысей щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и IэщIагъэлI пажэ Шуваев Василийрэ онкогематологиемкIэ «Содействие» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и япэ вице-президент Солодовников Андрейрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ узыфэ шынагъуэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэм, ар къызэ­рыпхутэнум, зэрызиужьым хэлъ щхьэхуэныгъэхэм, узэреIэзэну щIы­кIэм, абы и хущхъуэхэм сэбэпынагъэм и мызакъуэу, зэраныгъэу къашэнкIэ хъунум, узым узэрыпэщIэтынумрэ зэрызыщыпхъумэнумрэ, нэ­гъуэщI куэдми. Дохутырхэм зэхэхауэ жэуап иратащ сымаджэхэми диспансерым и лэжьакIуэхэми я упщIэхэм.
 КъищынэмыщIауэ, къалащхьэм къикIа IэщIагъэлIхэм Онкологие диспансерым и лэжьыгъэм зыщагъэ­гъуазэри, IэнатIэм щекIуэкIым, сымаджэ щхьэхуэхэм я щытыкIэм теухуауэ я еплъыкIэхэр жаIащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019