ЦIыху щитхум нэблагъэ хэту

 Iуащхьэмахуэ лъапэ мэлыжьы­хьым и 6-м щрагъэкIуэкIа «Эль 3500» макъамэ фестиваль иным цIыху щитхум нэблагъэ зэхуишэсат.
 Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщызыгъэпсэхухэм гукъинэжу я нэгу зрагъэужьащ фестивалым хэтахэм. ­Метр 3500-рэ лъагапIэм тет «Мир» станцым и утыкум урысей, дунейпсо диджейхэм я макъамэхэм къыдэфащ зы­гъэпсэхуа­кIуэ щыIэхэр. Апхуэдэ зэхы­хьэр Iуащхьэмахуэ лъапэ япэу щрагъэкIуэкIащ Дарэ Идаррэ Кач­лаев Къазбэчрэ. 
 Фестивалым ирихьэлIэу дунейр уэфI хъуащ икIи зыгъэпсэхуакIуэ щыIэ псори - цIыху 500-м нэбла­гъэ - макъамэ пшыхьым хэтащ. Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм саугъэт цIыкIуфэкIухэр ягъэхьэзыращ икIи гупыж зыщIа дэтхэнэми ар зыIэрагъэхьэну Iэмал яIащ.
 Апхуэдэ фестивалхэр Европэм и бгы лыжэ зыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэхэм я уэсылъэ утыку зэIухахэм гъэ къэс щрагъэкIуэкI хабзэщ, зыгъэпсэхупIэм къыгуэхыпIэ зимыIэ и щэнхабзэ Iыхьэ хъуауэ. Iуащхьэмахуэ лъапи апхуэдэ хабзэ щаублэнущ, зыгъэпсэхуакIуэхэр нэхъыбэу кърашэлIэн папщIэ. 
 Зэхыхьэр дуней псом Интернетрэ радиокIэ щызэбграгъэхащ, эфир занщIэкIэ пшыхьым еплъынуи Iэмал яIащ. Ар къызэригъэпэщащ «Эль 3500» щIалэгъуалэ творческэ зэгухьэныгъэм, «Курорт Эльбрус» АО-р, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэр, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэр, «Эльбрус» кIапсэ гъуэгум и лэ­жьа­кIуэхэр и дэIэпыкъуэгъуу.

ТАРИМ Алисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019