Ныбжьэгъу пэж

 Къаншыуей (Курп Ищхъэрэ) къуа­жэм къыщалъхуа КIэрашэ Михаил Казань къалэм къыщысцIы­хуауэ щытащ. Медицинэ IэнатIэм и лейт­е­­н­ант нэхъыжь цIэр иIэу армэм къыхэкIыжа къудейуэ ар Казань медицинэ институтым и клиникэ ординатурэм нагъэкIуат. Сэ абы и аспирантурэм сыщеджэрт.
 Абырэ сэрэ занщIэу ныбжьэгъуфI дызэхуэхъуащ. Сыт щы­гъуи нэжэгужэ, узыгъэгушхуэ, щIэгъэкъуэн къып­хуэхъу си ныбжьэгъум хъыбар гъэщIэ­гъуэн куэдым зэпымыууэ ущIигъэдэ­Iуфынут. Абы лъандэрэ илъэс 45-рэ дэкIащ. Иджыри къыздэсым щэхуу ихъумами сщIэркъым, ауэ тхэным хуэ­­Iэзэу ар къыщIэкIащ. Иужьрей илъэс зыбжанэм абы дунейм къытригъэхьащ тхылъищрэ («Белэмы­къуэ», «КIэрашэхэ я лъэпкъыр», «Къан­шыуей») сурэт альбомрэ (зэклассэгъу­хэм я сурэт гъэтIылъыгъэхэр щы­зэхуэхьэсауэ). 
 Михаил и угъурлагъыр къигъэлъагъуэу къысщохъу къыщалъхуа и махуэр накъыгъэм и 9-м - ТекIуэныгъэм и махуэм - зэрытехуэм. Мы гъэм и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъури, абы и хьэлым зыкIи зихъуэжакъым, и гукъыдэжыр инщи, дрогушхуэ. Абы и гукъэкIыжхэмрэ хъыбархэмрэ дыкъыщоджэ «Адыгэ псалъэ», «Советская молодёжь», «Терек» газетхэм. Ар тотхыхь фIыуэ ­илъа­гъу и къуажэм, абы къыдэкIа ­лIыхъужьхэм, и сабии­гъуэм, и Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм. Нэхъыщхьэращи, дэтхэнэ хъыбарри тыншу абы уи нэгу къыщIегъэхьэф.
 Илъэс 45-м щIигъукIэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм пэрыта, категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутыр КIэрашэр адэкIи узыншэу и къалэмыпэм хъыбар хьэлэмэтхэр къыщIигъэкIыну си гуапэщ. 

Шыгъушэ Мухьэмэд. Зеикъуэ къуажэ

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020