ЦIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщыр егъэфIэкIуэным гулъытэ хэха хуащI

 Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщыр егъэфIэкIуэным хуэгъэ­зауэ япэкIэ къащтауэ щыта унафэхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным хиубыдэу КIуэкIуэ Казбек яIущIащ КъБР-м и Правительствэм, зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я уна­фэщIхэм.
 Лэжьыгъэм IэнатIэр лъэныкъуэ щхьэхуэхэмкIэ мыбзаджэу йохъулIэ, жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къа­лэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм, ауэ нобэм ирихьэлIэу зэгугъун хуей Iуэху куэд щыIэщ. Мы IэнатIэм пыщIауэ дызрихьэлIэ мыхъумыщIагъэхэр цIыхухэм нэрылъа­гъуу яжьэхоуэ икIи абыхэм я гукъыдэжыр ираудых. Апхуэдэу щыщыткIэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къызэрилъытэмкIэ, цIыхухэм къыхалъхьэхэм и зэманым гулъытэ хуащIын икIи абыхэм я тхьэусыхафэхэр зэпкърахын хуейщ.
 ЗэIущIэм хэхауэ щытепсэлъыхьащ цIыху гуп щхьэ­хуэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ хущхъуэхэмкIэ, медицинэ IэмэпсымэхэмкIэ къы­зэ­рызэрагъэпэщым. Зыхуэфащэ IэнатIэхэмрэ къулы­къущIэхэмрэ пщэрылъ щащIащ хущхъуэхэм трагъэ­кIуадэ бюджет ахъшэр нэхъ зэгъэзэхуауэ къагъэсэбэпыну, хущхъуэ нэхъ гъуэтыгъуейхэр, абыхэм ящыщу орфан узыфэхэмрэ диабетымрэ зэфыкIхэм ирахьэлIэхэр къащэхун папщIэ, бюджетым къыдэкIуэу, Iэмал зэриIэкIэ нэгъуэщI хэкIыпIэхэри къагъэсэбэпыну.
 Къэпсэлъахэм зэрыжаIамкIэ, республикэм исхэр иджыпсту нэхъ зытегузэвыхь Iуэхухэм ящыщщ пси­хоневрологие диспансерым, жьэн узым щеIэзэ дис­пансерым, Тэрч районым хыхьэ Новая Балкария ­къуа­жэм дэт амбулаторэм я щытыкIэр икъукIэ зэ­ры­зэкIэлъымыкIуэр, Май, Прохладнэ районхэм я сы­маджэщхэм, муниципалитет щхьэхуэхэм я фельд­шер-акушер пунктхэм узыфэхэр зэрызэхагъэ­кIын Iэмэпсымэхэр зэрамыIэр. А  Iуэхухэр,  жиIащ КIуэ­кIуэ Казбек, цIыхухэм дащыIущIэкIэ зэпымыууэ ­къаIэт, къытхуагъэхь тхьэусыхафэхэми къыщагъэ­лъагъуэ.
 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэ­защIэм нэхъ япэкIэ республикэм Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм хуигъэува къалэнхэм япкъ иткIэ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэ щхьэхуэхэр ухуэным, лажьэу щыIэхэр зэгъэпэщыжыным пыщIа проект-сметэ документацэр хьэзыр ящI, апхуэдэу «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым и щIыналъэ Iыхьэм хиубыдэу иджырей ме­дицинэ Iэмэпсымэхэр къэщэхунымкIэ къэув къалэнхэр яубзыху.
 «ЦIыхухэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ ехьэлIа Iуэ­хухэм нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020