Ухуэныгъэм пыщIа Iуэхухэм топсэлъыхь

 Социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэ­ныгъэхэр нэгъэ­сы­жы­ным, фэтэр куэд хъу унэхэр капитальнэу зэ­гъэпэщыжыным  ехьэлIа республикэ программэм  хуэгъэзауэ къащ­­тауэ щыта уна­фэхэр гъэ­зэщIа зэры­хъум щы­хэп­лъа зэIущIэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ ­КъБР-м и Iэ­тащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.
 ЩIыналъэм и уна­фэщIым къы­хигъэщ­хьэхукIащ ухуэ­ныгъэм ехьэ­лIауэ зыхуагъэувыжа къалэнхэр нэгъэсауэ икIи я пIалъэм къриубыдэу гъэзэщIэн зэрыхуейр. «Финанс кIэ­лъып­лъы­ныгъэри техническэ кIэ­лъып­лъыныгъэри нэхъри гъэткIиипхъэщ», - жиIащ абы.
 2019 гъэм капитальнэ ухуэ­ны­гъэмкIэ реестрым ухуэ­ны­гъэщIэу 62-рэ итщ. Абыхэм трагъэкIуэдэну бюджет ахъшэр сом меларди 2-рэ мелуан 300-м щIегъу. Ды­зэрыт илъэсым къриубыдэу хьэ­зыр ящIыну ухуэныгъэ 27-м яхэтщ Дзэлыкъуэ­къуажэ посёлкэм дащIыхь физкультурэ комплексыр, Сэрмакъ, нэ­гъуэщI къуажэ зыбжани псыкIэ къы­зэ­ры­зэрагъэпэщыну системэхэр.
 Гъуэгу хозяйствэм и лъэныкъуэ­кIэ къапщтэмэ, 2019 - 2020 гъэхэм ирагъэфIэкIуэнущ «Новопавловск - Прох­лад­­нэ - Мэздэгу», «Дей - Курп Ищ­хъэрэ - Осетие Ищ­­хъэ­рэ - Ала­нием и гъунапкъэ», «Бабугент - Безенги», «Шэджэм ЕтIуанэ - Булунгу» гъуэгухэр, капитальнэу зэрагъэ­пэ­щы­жынущ «Щхьэлыкъуэ - ­Каменкэ», «Балъкъ - Ингушлы» (Каменномост къуа­жэм нэс), «Куба - Псы­хъурей - Крем­­­константиновкэ», ­«Яны­­­къуей - Лашынкъей», «Дзэ­­­лы­­къуэкъуажэ - Зольс­кэ - Бе­ло­ка­менкэ», «Прох­лад­нэ - Елъхъуэт», «Прохладнэ - Лесной - Солдатскэ», «Налшык - Нарткъалэ», «Аруан - Уштулу» автомобиль ­гъуэгум къы­хэкIыу Жэмтхьэлэ къуажэм­ ­екIуалIэ гъуэгухэр. Апхуэдэу гъуэгухэм шы­нагъуэн­шагъэ къыщызэгъэ­пэ­щыным,  уэздыгъэхэр щы­фIэ­дзэ­ным гулъытэ ­хэха хуащIынущ.
 Зытепсэлъыхьахэм ящыщщ ­КъБР-м и Iэтащ­хьэм и къалэнхэр пIалъэ­кIэ зыгъэзащIэр респуб­ликэм и районхэм щы­щы­Iам къалэухуэ лэжьыгъэм и IуэхукIэ зако­нодательствэр гъэзэ­щIэ­ным, щIыналъэ планхэр зэрызэхалъхьэ ­программэхэр гъэхьэ­зырыным, транспорт, социальнэ, комму­нальнэ инфраструкту­рэм зегъэу­жьыным хуэгъэзауэ къыхилъхьауэ щыта унафэхэр зэрагъэзащIэр.
 ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэ­хухэм теу­хуа докладхэр ящIащ КъБР-м и ­Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф М. А., КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ - ­КъБР-м инфраструкту­рэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыу­жьы­ныгъэмкIэ и министр Бэлэто­къуэ В.Хь., ­КъБР-м ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къу­ныжь В. Хь. сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020