ЩIалэгъуалэ политикэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэ­хухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектымрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэр щегъэфIэкIуэныр» къэрал программэмрэ хиубыдэ Iуэхухэр зэрагъэзащIэм.
 Министрым зэрыжиIамкIэ, федеральнэ центрым зи дэIэпыкъуныгъэкIэ 2019 гъэм зи ныбжьыр мази 2-м щегъэ­жьауэ илъэсищым нэс  сабийхэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм хагъэхъуэнущ икIи щIэуэ къызэIуахынущ сабий 860-рэ ­ща­пIыну ухуэныгъэщIэхэр. Абы трагъэ­кIуэ­дэн папщIэ сом мелуан 536,7-рэ къау­тIыпщащ.
 Зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр зэкIуа­лIэ IуэхущIапIэу щыIэхэм ящыщу ­29-м зрагъэубгъунущ икIи абы и хьэкъкIэ илъэс 1,5-рэ, илъэси 3 зи ныбжь сабийуэ садхэм екIуалIэхэр мини 2-кIэ нэхъыбэ ящIынущ.
 ЕджакIуэ 1224-рэ зыщIэхуэн школыщIэ Налшык къалэм и 6-нэ хьэблэм щащI икIи ар дызэрыт илъэсым къызэIуахын хуейщ. 2020 гъэм хьэзыр хъун хуейщ еджакIуэ 500 щIэхуэу Шэджэм къалэм, еджакIуэ 250-м ятещIыхьауэ Солдатскэ станицэм къыщ­рагъэжьэну школхэр.
 УхуэныгъэщIэу 51-рэ хьэзыр зэрыхъунум, апхуэдэу лъэпкъ проектхэр гъэ­зэ­щIэным елэжьыну IэнатIэщIэхэр къы­зэ­рызэIуахынум я хьэкъкIэ егъэджакIуэу, егъэджэныгъэм пыщIа нэгъуэщI лэжьа­кIуэу 1000-м щIигъу щIэуэ къащтэнущ.
 ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэм япкъ иткIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къигъэуващ къэрал экза­менхэр щыIэ мардэхэм тету икIи зэIухауэ егъэкIуэкIынымкIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр зэхалъхьэну.
 КIуэкIуэ К. В. апхуэдэу къигъэуващ къэ­ралым и щIалэгъуалэ политикэм пыщIа лэжьыгъэр нэхъ жыджэру ирагъэкIуэкIыну, республикэм и щIалэгъуалэр урысейпсо зэпеуэхэм тэмэму хэтын папщIэ зэрагъэхьэзырыр ирагъэфIэкIуэну.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020