ЩIыналъэм и гъащIэ Iыхьэ

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэныгъэ хуэзыщIа цIыху 60-м щIигъу. Ар къызэрагъэпэщат ­КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ.
 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэ­Iуихым къыхигъэщащ махуэшхуэм ехьэ­лIа Iуэхугъуэ гуапэ куэд зэрырагъэкIуэкIар.
- КъБР-м и Парламентыр илъэс ­25-рэ зэрырикъур дгъэлъапIэу, стIол хъурейхэр, зэхьэзэхуэхэр, зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр едгъэкIуэкIащ. Депутатхэмрэ ди IуэхущIапIэм и лэ­жьа­кIуэхэмрэ «КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» псалъэхэр зы­тетха ныпыр драхьеящ Шэджэм аузым и Къыр тхыцIэм и зы лъагапIэм, - жиIащ Егоровэм. - Илъэс 25-р Парламентым дежкIэ бжыгъэ къу­дейкъым, атIэ щIыналъэм и гъащIэм щыщ Iыхьэщ. Къэралыгъуэм зегъэужьынымрэ демократиер зэфIэгъэувэнымрэ Парламентым гулъытэ ин хуищIащ. Къапщтэмэ, абы и ­хабзэубзыху лъабжьэр зэман кIэщым къриубыдэу быдэ хъуащ икIи Урысей Федерацэм щынэхъыфIхэм ар хабжэ. КъищынэмыщIауэ, нобэ Парламентыр зэIухауэ цIыхухэм ­ядолажьэ, ари мыхьэнэ мымащIэ зиIэхэм ящыщ зыщ.
 Егоровэ Татьянэ КъБР-м и Пар­ламен­тым и япэ хэхыгъуэхэм лэжьа депутатхэм зэфIагъэкIа Iуэхухэм папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. 
 Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьыным зэры­хэ­лIы­фIыхьым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэхэр зэрырагъэфIакIуэм папщIэ, «КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» медалыр зэIущIэм щратащ КъБР-м и Парламентым и хэхыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм я депутату щытахэм, IуэхущIапIэм и Аппаратым и унафэщIхэм, къэрал IуэхущIапIэхэм, профсоюз, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэхэм. Абыхэм ящыщщ Нэхущ Заурбий, Бечелов Ильяс, Чеченов Ануар, Федченкэ Людмилэ, Берд Хьэзрэталий, Битокъу Владимир, ДыщэкI Мадинэ, Къуэшырокъуэ Залым, КIасэ Динэ, нэгъуэщIхэри.
 Журналистикэм хэлъхьэныгъэ зэ­рыхуащIымрэ къагъэлъагъуэ ехъу­лIэныгъэхэмрэ папщIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр ­хуа­гъэфэщащ Аттаев Жэмал («Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ), ­Къа­ны­къуэ Заринэ («Горянка»), Ко­на­ре­вэ Наталие («Ка­бардино-Балкарс­кая правда»), Котляров Виктор («Эльбрус» журналым и редакцэм и редактор нэхъыщхьэ).
 Апхуэдэуи щIыпIэ самоуправленэм зэрызрагъэужьым, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым папщIэ, КъБР-м и Парламентымрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я ЩIыхь тхылъхэр цIыху зыбжанэм хуагъэфэщащ.
 Профсоюз Iуэхум жыджэру зэ­рыхэтым папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и профсоюз Iуэ­хущIапIэхэм  я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылъыр иратащ АфэщIагъуэ Михаил, Гриневич Валерий, Кансаевэ Еленэ сымэ. 
 КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэ­гъуалэ политикэмрэ пыщIа лэжьыгъэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залым къы­щыпсалъэм нэхъыжьхэм фIыщIэ ­яхуищIащ, 1990 гъэхэм республикэр зэкъуэту къэнэным КъБР-м и Парламентым и зэфIэкI ин зэрыхилъхьам папщIэ. 
 Нэхущ Заурбий, Бечелов Ильяс, Федченкэ Людмилэ сыми къыхуа­гъэфэща дамыгъэхэр зэрагуапэр къыхагъэщу, КъБР-м и Парламентым и иджырей хэхыгъуэм хэтхэм фIыщIэ хуащIащ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020