Нобэрэ пщэдейрэ

Накъыгъэм и 16, махуэку

 • Мамыру зэдэпсэуным и дунейпсо махуэщ. 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 8-м Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм и Ассамблее Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ накъыгъэм и 16-р Мамыру зэдэпсэуным и дунейпсо махуэу гъэувыным теухуауэ.
 • Ставрополь крайм и махуэщ
 • Биографхэм я махуэщ
 • 1744 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ Пётр и пхъум Iэ щIидзащ цIыхум и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теу­хуа унафэм.
 • 1768 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуа­нэм унафэ ищIащ Пётр Езанэм фэеплъ хуэщIыным теухуауэ. Ар иджы «Гъуап­лъэм къыхэщIыкIа шууей» фэеплъу Санкт-Петербург дэтырщ.
 • 1881 гъэм Германием и къа­лащхьэ Берлин дунейм щыяпэу щаутIыпщащ трамвай зрикIуэ гъущI гъуэгур.
 • 1924 гъэм СССР-м къы­щыдэкIащ «Мурзилка» сабий журналым и япэ номерыр.
 • 1929 гъэм США-м япэ дыдэу щекIуэкIащ «Оскар» саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм етыжыным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр.
 • 1954 гъэм Налшык къыщызэIуахащ украин тхакIуэ Вовчок Марко и фэеплъ.
 • 1960 гъэм Америкэм щыщ физик Мейман Теодор дунейм щыяпэу лазер ищIащ.
 • 1985 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиу­мым къыдигъэкIащ «Фада­фэным ебэныныр гъэ­лъэ­щыным теухуауэ» унафэр.
 • Адыгэ тхыдэдж, этнограф, тхакIуэ Хъан-Джэрий Сулъ­тIан къызэралъхурэ илъэс 211-рэ ирокъу.
 • Адыгэ узэщIакIуэ, щIэныгъэлI ХьэтIохъущокъуэ Къа­зий къызэралъхурэ илъэси 178-рэ ирокъу.
 • Урысей кхъухьлъатэзехуэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Маресьев Алексей къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ­ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Щхьэгъэпсо Таужан къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, РАЕН-м и академик, КъБР-м щIыхь зиIэ и экономист Къалэ Замир и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Совет гимнасткэ, Олимп Джэгухэм плIэнейрэ я чемпионкэ, гъэсакIуэ Корбут Ольгэ и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Музыкант, усакIуэ, композитор Шевчук Юрий и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Уэчыл, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист Бэрокъуэ Хьэсэн-Алий и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 - 28-рэ, жэщым градус 14 - 17 щыхъунущ.

Накъыгъэм и 17, мэрем

 • Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ. 
 • Гу узыфэхэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Норвегие пащтыхьы­гъуэм и лъэпкъ махуэш­хуэщ - я Конституцэм и махуэщ
 • Аргентинэм и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
 • 1727 гъэм Урысейм и пащтыхь тахътэр къылъысащ илъэс 11 фIэкIа мыхъуа Пётр ЕтIуанэм, Пётр Езанэм и ­къуэрылъхум.
 • 1801 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ дзэзешэ цIэрыIуэ Суворов  Алек­сандр и фэеплъ.
 • 1861 гъэм дунейм щыяпэу ягъэлъэгъуащ щхъуэ­кIэп­лъыкIэу траха сурэтыр. 
 • 1916 гъэм Инджылызыр дунейм щыяпэу гъэмахуэ зэ­маным техьауэ щытащ.
 • 1928 гъэм Нидерландхэм я къалащхьэ Амстердам къыщызэIуахащ IХ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр екIуэ­кIащ накъыгъэм и 17 - шыщ­хьэуIум и 12-хэм къриу­бы­дэу.
 • 1944 гъэм Кърым АССР-р щымыIэж ящIащ. Кърымым щыпсэу тэтэр мин 200-м нэс щалъхуа щIыпIэхэм ирашри, Курыт Азием, Урал щIыбым, Поволжье Ипщэм ягъэIэпхъуауэ щытащ. 
 • 1988 гъэм Москва и Кремлым, Спасскэ куэбжэхэм япэмыжыжьэу ухуэ­ны­гъэ лэжьыгъэхэр щыщрагъэкIуэкIыу гъэтIылъыгъэш­хуэ къагъуэтащ. Абде­жым щIэлът 12 - 13-нэ лIэщIыгъуэх­эм зэрахьэу щыта хьэпшып­хэр, Iэмэпсымэхэр.
 • Адыгэ щIыналъэм щып­сэуа тхыдэдж, узэ­щIакIуэ Хьэ­джы­мыкъуэ Темтэч къы­зэралъхурэ илъэси 171-рэ ­ирокъу.
 • Дуней псом щыцIэрыIуэ франджы актёр Габен Жан къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • Урысей политик, «Демократием и телъхьэ Урысей» зэщIэхъееныгъэм и пашэу щыта Старовойтовэ Галинэ къызэралъхурэ илъэс 73-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 - 29-рэ, жэщым градус 14 - 17 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020