Сыт щыгъуи дызыпэплъэ

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 
 Журналым и «ЖьантIэ» Iыхьэр къызэIуех КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ уса­кIуэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан ­Руслан илъэс 70 зэрырикъур щигъэлъапIэм ирихьэлIэу ягъэхьэзыра тхыгъэхэмкIэ. Абы и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа напэкIуэцIхэм зыщы­хэвгъэгъуэзэфынущ Нэ­щIэ­пыджэ Замирэ дригъэ­кIуэкIа «Си къежьапIэмкIэ згъэзэжынт» интервью гъэ­щIэгъуэным. УсакIуэм и сонетхэм дахьэххэм щIэщы­гъуэ ящыхъуну къыщIэкIынущ нэхъ гугъу дыдэу къалъытэ а жанрым ди литературэм щыхуищIа хэлъ­хьэныгъэхэмрэ ирита зыужьыныгъэмрэ БакIуу ­Хъанджэрий триухуа и тхыгъэ купщIафIэр. Iыхьэр зэ­хуещIыж Ацкъан Руслан и сонет IэрамэкIэ. И унагъуэм, лэжьэгъухэм, ныбжьэгъу­хэм, цIыху цIэрыIуэхэм я гъу­сэу юбилярым зытригъэха сурэтхэри итщ къыдэкIы­гъуэм.
 «Прозэ» Iыхьэм фыкъыщеджэ КIэбышэ Лилэ «Си блэкIам есщIэнур сыт?» и повестымрэ абхъаз тхакIуэ Лагулаа Анатолий и Iуэтэж хьэлэмэтхэмрэ. Абхъаз рассказхэр адыгэбзэм япэу ­къригъэзэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом и къудамэм и унафэщI, журналист, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Мэремкъул Ларисэ. 
 «Литературэ щIэныгъэ. Критикэ» Iыхьэр къызэIуех Хьэвжокъуэ Людмилэ ди лэжьэгъу усакIуэ, журналист Гугъуэт Заремэ и творчествэр щызэпкърих «Зи усыгъэр щIэщыгъуэ» тхыгъэмкIэ. Абы и лэжьыгъэм къыщызэщIикъуащ уса­кIуэм и «Хьэуа Iубыгъуэ» япэ усэ тхылъым ихуа сатырхэм гъащIэм и плъыфэ куэд зэрыщызэхэухуэнар, гуры­щIэр зэрыщытепщэр, хъэтI щхьэхуэ зэриIэжыр, сатыритIу, сатырищу зэхэт строфакIэ тха усэхэр е зы едзыгъуэ фIэкIа мыхъу усэ кIэщIхэр и Iэдакъэ къызэ­рыщIэкIар, бзэм и Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр и усыгъэм къызэрыщигъэсэ­бэ­пыр, усэ хужьхэри зэзэмызэ къызэрыхэхуэр, нэгъуэщI­хэри. Апхуэдэу тхыгъэм къыщыхигъэбелджылы­кIащ Гугъуэтыр прозэкIэ тха усэхэми зэрыхуэмыхамэр. Iыхьэр зэхуещIыж Заремэ и усэ зыбжанэрэ прозэу тха и усэхэмкIэ. 
 «Публицистикэ» Iыхьэм ихуащ Къумахуэ Аслъэн и «Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ», Къэрмокъуэ Хьэмид и «ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь» тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр. Къу­махуэм и лэжьыгъэм ды­щыхегъэгъуазэ Кавказым и къухьэпIэм и щIыуэпсым и къулеягъэм, Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм я дахагъэм. Къэрмокъуэ Хьэмид и тхыгъэм япэщIыкIэ пхъэкIэн пасэрей адыгэ джэгукIэхэр дигу къыщегъэкIыжри, IуэрыIуатэм и лъахэм «дыщегъэхьэщIэ», абы и напэкIуэцIхэм щыщ хъыбар хьэлэмэтхэр къыт­хуеIуэтэж, эпосым дызыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэм, къэ­хутэ­ныгъэ купщIафIэхэм я гугъу къытхуещI. 
 «Культурэ» Iыхьэм фыкъыщеджэ НэщIэпыджэ Замирэ УФ-м, Адыгейм, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэ­шей-Шэрджэсым я цIы­ху­бэ артист, Урысей псом щыцIэрыIуэ композитор Нэхей Аслъэн и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу дригъэкIуэкIа «Сэ макъамэр сытым дежи си псэм хэлъщ» интервьюм. 
 Театрым и илъэсым хыхьэу, Хьэвжокъуэ Людмилэ ХьэхъупащIэ ФатIимэ дригъэкIуэкIа «Адыгэ театрым и вагъуэщIэ цIыкIу» интервьюм къыщыфщIэну Iэмал фиIэщ цIыхубэм ягу дыхьэу утыкум щыджэгу артисткэ пажэм хэлъ Iэзагъэм и щэхухэм я кIапэлъапэм щыщхэр. 
 «Егъэджэныгъэ. Гъэсэныгъэ» Iыхьэм Истэпан Залинэ и «Зи IэщIагъэм къыхуигъэщIа» тхыгъэм щытопсэлъыхь Урыху дэт етIуанэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Мэрзей-Нот Зое и ­гуащIэм, гукIи псэкIи къыхиха IэщIагъэм фIэфIу зэры­рилажьэм, лъэпкъыбзэм пщIэ зэрыхуищIым, и лэжьэгъухэми гъэсэнхэми бгъэ­дыхьэкIэ щхьэхуэ къа­зэрыхуигъуэтыфым, нэ­гъуэщI­хэми. 
 «IуэрыIуатэ» Iыхьэм хагъэхьащ нарт ШукIасэ и хъыбархэм щыщ зыбжанэ. Сабийхэм папщIэ къыдэкIы­гъуэм ихуащ щIэблэ куэд зыщIапIыкIа франджы тхакIуэ Перро Шарль и тау­рыхъ хьэлэмэтхэр. «ПыIэ плъыжь цIыкIу», «Шырыкъу зылъыгъ джэду» таурыхъхэр цIыкIухэм щIэщыгъуэ зэращыхъунум шэч хэлъкъым. Журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр зэхуещIыж Мыз Ахьмэд и псалъэзэблэ­дзымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020