НэщI мазэм зэпагъэу

 НэщI езыхьэкI куэд командэхэм зэрахэтым къыхэ­кIыу, илъэс етIуанэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр Рэмэдан мазэм зэпагъэу. Абы и пэ къихуэ джэгугъуэм и ужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ Къэхъун и «Керт»-м. 
 Мыгъэрей зэпеуэ псоми щытекIуа къэхъундэсхэм зэIущIэ гугъу къащыпэ­щылът Налшык. Абы щыIущIэн хуейт зэхьэзэхуэр ­хъар­зынэу езыгъэжьа «Спар­так-Д»-м. Джэгур удэзы­хьэхыу икIи гуащIэу екIуэкIащ. Абы щытекIуэри, «Керт»-м зы мазэкIэ бжьы­пэр иубыдащ. НэщIикIыж хьидым и ужькIэ, мэкъуауэгъуэм и 5-м, Къэбэрдей-­Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым щIидзэжыну аращ.
 Куэдым хуамыгъэфэщауэ, «Автозапчасть»-р и стадионым «щылъэпэрэпащ». Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионхэр Бахъсэн щапэлъэщакъым Ислъэмей къуажэм къикIахэм. Иджы ахэр зэмыса етIуанэ увыпIэм къыщыхутащ.
 Мы гъэм гуп нэхъыщхьэм къыхыхьа Прохладнэ и «Энергетик»-м къыдэщIхэр игъэгуфIэ зэпытщ. Иужьу абы и стадионым щыхигъэщIащ Нарткъалэ и «Нартыр» икIи ещанэ увыпIэм зыщигъэбыдащ. 
 Тэрч къалэм топ пщыкIутI къыщыхудагъэкIауэ къэзыгъэзэжа «Псыкуэдым» и губжьыр «ХьэтIохъущыкъуейм» трикъутащ. Псыкуэддэсхэм мы гъэм ар я япэ текIуэныгъэщ.
 Иужь увыпIэр ибгынащ «Къундетейм». Мыгъэрей зэпеуэм япэу текIуэныгъэм и IэфIагъыр шэджэмдэсхэм кърагъэщIащ Акъбащ Ищхъэрэ къуажэм къикIахэм. 
 Зыри хэзымыгъэщIэфауэ зэхьэзэхуэм къыхэнэжар кIэух увыпIэхэм къыщыхута Псынэдахэ и «Родник»-мрэ «Нартанымрэщ». Абы щыгъуэми нартандэсхэр зэры­джэгуар плIэ къудейщ икIи Iуэхур ягъэзэкIуэжыну Iэмал нэхъ яIэщ. 
 «Автозапчасть»-м щыщ Къуэжей Азэмэт гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэрыщыпашэщ. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм абы топ пщыкIутI я хьэрхуэрэгъухэм щахудигъэ­кIащ. 
 АдэкIэ щыгъуазэ фы­хуэт­щIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Спартак-Д» (Налшык) - «Керт» (Къэхъун) - 0:2, «Энергетик» (Прохладнэ) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 4:2, «Малка» (Малкэ) - «Тэрч» (Тэрч) - 1:2, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 2:2, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Родник» (Псынэдахэ) - 5:1, «Къундетей» (Шэджэм) - «Акъбащ» (Акъбащ Ищхъэрэ) - - 3:0, «Псыкуэд» (Псыкуэд) - «ХьэтIохъущыкъуей» (Хьэ­тIохъущыкъуей) - 3:1.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020