Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысейм и Махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Урысейм и МахуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
А Махуэшхуэр ди къэралым лIэщIыгъуэ куэдкIэ икIуа гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхуэм я гъащIэр ­зэгуэхыпIэ имыIэу зэрыщытым я дамыгъэщ икIи абы  пат­риотизмэм, хэкум и цIыхуу щытыным хуэдэ фIы­гъуэшхуэхэр, Хэкум и нобэмрэ и къэкIуэнумкIэ ­жэуап зэрытхьыр къыхощ.
Дэ дрогушхуэ ди Хэкум и тхыдэ иным, абы и гурыщIэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм. Абы псэ­зэпылъхьэпIэ лъэхъэнэрэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэу куэд къыхуихуащ. Ауэ ди цIыхухэм сыт хуэдэ гугъуехьри щIыхь пылъу къы­зэ­ранэкIырт. Сытым дежи абы и къежьапIэт зэкъуэты­ныгъэ быдэмрэ Хэкум текI имыIэу зэрыхуэпэжымрэ. Быдэу дызэкъуэтмэ, дызэщIыгъумэ дэ сыт хуэдэ гу­гъуехьхэри тэмэму къызэрызэднэкIынум, Урысей иным и фIыгъуэр, къарур, щIыхьыр къызэрызэдгъэпэщынум шэч хэлъкъым.
СигукIи си псэкIи сынывохъуэхъу узыншагъэ, мамы­рыгъэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ